Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1977

,

Μακεδονία, Ὀκτώβριος 1977. Περδίκκα Πτολεμαῒδος. Ὁ χῶρος τῆς ἀνασκαφῆς ἀπὸ τὴν Ἀνθρωπολογική Ἑταιρεία Ἑλλάδος
Μακεδονία, Ὀκτώβριος 1977. Περδίκκα Πτολεμαῒδος. Ὁ χῶρος τῆς ἀνασκαφῆς ἀπὸ τὴν Ἀνθρωπολογική Ἑταιρεία Ἑλλάδος

,

……….Ἀκόμη ἕνα προϊστορικὸ εὕρημα τῆς Μακεδονικῆς γῆς, καθιστᾶ ἀμφισβητήσιμη τὴν θεωρία ὅτι ὁ πρόγονος τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου ἔχει ὡς κοιτίδα τὴν Ἀφρική.

……….Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1977 (χωρίς ἐπιβεβαιωμένη τὴν ἡμέρα), ὁ κ. Ἰσαὰκ Πασαλίδης στὴν θέση τοῦ Περδίκκα Πτολεμαΐδος (Πεντάβρυσο), ἀνακάλυψε τὸν πλήρη σκελετὸ ἑνὸς προϊστορικοῦ πρωτελέφαντα, τοῦ ὁποίου ἡ χρονολόγηση ποὺ διενήργησε ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα τοῦ δρ. Ἄρη Πουλιανοῦ, ἀνέτρεψε τὴν μέχρι τότε θεωρία ὅτι τὰ ἀρχαιότερα ἐργαλεῖα ποὺ βρέθηκαν μέχρι σήμερα στὴν Γῆ, εἶναι ἀφρικανικά καὶ ἄρα ἡ κοιτίδα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ Ἀφρική. Τὸ τυχαῖο γεγονὸς τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ πολύτιμου σκελετοῦ (Ἐλέφαντας τοῦ Περδίκκα), εὐτυχῶς ὁ κ. Πασαλίδης γνωστοποίησε στὴν Ἀνθρωπολογική Ἑταιρεία Ἑλλάδος ἄμεσα, ἀφοῦ προηγουμένως φρόντισε νὰ τὸν ἀφήσει ἀνέπαφο. Ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα τῆς Ἑταιρείας, πραγματοποίησε ἀνασκαφὲς στὴν Πλειοκαινικὴ θέση (2,5-3 ἑκ. χρόνια).

……….Τὰ συμπεράσματα βασίστηκαν καὶ στὰ εὑρήματα διάσπαρτων παλαιολιθικῶν ἐργαλείων. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κατάσταση τοῦ σκελετοῦ, διαπιστώθηκε ὅτι ὁ πρωτελέφας εἶχε διαμελισθεῖ ἀπὸ τοὺς προγόνους τοῦ πετραλώνειου Ἀρχανθρώπου, μὲ χρήση ἐργαλείων. Οἱ περόνες ποὺ βρέθηκαν στὸ μάτι του, δείχνουν μία στρατηγικὴ στὸ κυνήγι, διότι οἱ κυνηγοὶ φρόντισαν νὰ τὸν τυφλώσουν. Στὴν συνέχεια τοῦ ἔσπασαν τὸ κρανίο μὲ χειροπελέκεις καὶ τὸν διαμέλισαν γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ μεταφέρουν τὸ κρέας του στὸν τόπο κατοικίας τους. Τὸ μέγεθος τοῦ ἐλέφαντα ἦταν 5 μέτρα μῆκος καὶ 4 μέτρα ὕψος. Συνεπῶς, οἱ ἀρχάνθρωποι πρὶν ἀπὸ 2.500.000 χρόνια, γνώριζαν νὰ σχεδιάζουν τὸ κυνήγι, καὶ κατοικοῦσαν στὴν τότε ζούγκλα τῆς Πτολεμαΐδος.

……….Ὅμως, τὸ παραπάνω συμπέρασμα τῆς Ἀνθρωπολογικῆς Ἑταιρείας Ἑλλάδος, ἀμφισβητεῖ ἡ σχετικὴ ἐπιστημονικὴ κοινότητα. Κατὰ τὴν γνώμη της, οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἐμφανίστηκαν σὰν ξεκομμένος κλάδος (νέο εἶδος) σὲ κάποιο σημεῖο τῆς Ἀφρικῆς πρὶν ἀπὸ περίπου 100-200.000 χρόνια, ἐκτοπίζοντας καὶ ἀντικαθιστώντας τοὺς Ἀρχανθρώπους. Αὐτὴ ὅμως ἡ ἐκδοχὴ εἶναι καὶ ἡ λιγότερο πιθανή, κυρίως διότι ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀρχανθρώπων (τουλάχιστον πριν 1 ἑκ. χρόνια) ἀρχίζουν νὰ διαχωρίζονται οἱ σημερινὲς φυλές. Θὰ ἦταν δηλαδὴ βιολογικῶς παράδοξο, ἀφ’ ἑνὸς νὰ ἐξαφανισθοῦν καὶ νὰ ξαναεμφανισθοῦν οἱ ἴδιες φυλὲς καὶ ἀφ’ ἑτέρου, νὰ ἀποκρυσταλλωθοῦν σὲ τόσο σύντομο χρονικὸ διάστημα, χωρὶς τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ τῶν Ἀρχανθρώπων.

……….Ἡ Μειόκενος περίοδος εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὸν διαχωρισμό, κυρίως ἐξ αἰτίας τῶν ἀλλαγῶν τοῦ οἰκολογικοῦ περιγύρου, τῶν προγόνων τοῦ ἀνθρώπου (Ῥαμαπίθηκοι, Ἑλλαδοπίθηκοι κλπ.) ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα Πρωτεύοντα, ἀκολουθῶντας τὸ κάθε εἶδος, τὴν δικὴ του ἐξελικτική πορεία. Τὰ ἀπολιθώματα ποὺ ἔχουν βρεθεῖ μέχρι σήμερα, δὲν εἶναι ὡστόσο ἀρκετὰ γιὰ νὰ συμπληρωθῇ πλήρως ἡ σχετικὴ εἰκόνα καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἔχουν συχνὰ διατυπωθεῖ διαφορετικὲς ἀπόψεις γιὰ τὴν σημασία τῶν ἐπὶ μέρους ἀνακαλύψεων.

……….Σὲ γενικὲς γραμμὲς πάντως, ἰσχύει ὁ κανόνας τῆς συνεχοῦς ἀναπτύξεως τοῦ ἐγκεφάλου, ἡ προσαρμογὴ στὴν δίποδη κίνηση καὶ τῆς ὁλοένα τελειότερης κατασκευῆς λιθίνων καὶ ὀστείνων ἐργαλείων. Στὶς ἐπόμενες περιόδους (Πλειόκαινο καὶ Μέσο Πλειστόκαινο), τὰ προηγούμενα δειλὰ βήματα γίνονται πιὸ ξεκάθαρα, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἐμφάνιση τῶν Ἀρχανθρώπων στὶς διάφορες περιοχὲς τοῦ Παλαιοῦ Κόσμου.

……….Γιὰ ὁρισμένους ἀνθρωπολόγους (Μπουνάκ, Πουλιανός, Βόλπωφ), οἱ Ἀρχάνθρωποι ἀνήκουν στὸ γένος τῶν Ἀνθρώπων καὶ εἶναι ἀπ’ εὐθείας πρόγονοι τόσο τῶν νεαντερτάλειων (μία ἀνθεκτικότερη στὸ ψῦχος μορφή), ὅσο καὶ τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων. Συμπληρωματικὲς προσπάθειες γίνονται καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μοριακῆς βιολογίας. Οἱ σχετικὲς μέχρι στιγμῆς ἔρευνες, ἔδειξαν ὅτι ὁ κοινὸς πρόγονος νεαντερτάλειων καὶ σύγχρονων ἀνθρώπων ἀνάγεται στὶς 700.000 περίπου χρόνια, ἐπιβεβαιώνοντας ἔμμεσα (ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω), τὴν ἡλικία καὶ τὴν ταξινόμηση τοῦ Ἀρχανθρώπου τοῦ σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικῆς.

……….Στὴν περιοχὴ τῆς Πτολεμαΐδος ἀνακαλύφθηκε καὶ τὸ λεγόμενο Πρωτόγλυπτο τῆς Μακεδονίας, ὅπου σὲ ἕνα στρῶμα ἄμμου βάθους 10 περίπου μέτρων χαμηλότερά του, βρέθηκε ἐπίσης σκελετὸς ἐλέφαντα μὲ χρονολόγηση 2,4 έως 3,2 ἑκατομμυρίων ἐτῶν.

***
Ἐπιμέλεια κειμένου: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο 
Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
***

Πηγὲς κειμένου:

Ἡ  πορεία τῆς ἐξέλιξης τοῦ ἀνθρώπου
Δεδομένα γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου στὴν Ἑλλάδα
Τὸ πρωτόγλυπτο τῆς Μακεδονίας – Οἱ μεσοπλειστοκαινικὲς ῥῖζες τῆς τέχνης ;
Μουσεῖο Δήμου Ἐορδαίας 
Ἡ προϊστορικὴ Μακεδονία
Σπήλαιο Ἁγίου Γεωργίου, στὸ Κιλκίς
***

Ἡ ἐπιστημονικὴ θέση τοῦ κυρίου Τριανταφυλλίδη, ὁμότιμου καθηγητὴ Γενετικῆς καὶ Γενετικῆς τοῦ Ἀνθρώπου στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αφήστε μια απάντηση