ΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

 

,

,

Σπίτι τῆς οἰκογένειας Τζελέπογλου-Σαράντα Ἐκκλησιές

 

Στὶς 11 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, ὁ βουργάρικος στρατὸς κατέλαβε τὶς Σαράντα Ἐκκλησιές. Ὁ κ.Γεραγᾶς, στὸ βιβλίο του «Ἀναμνήσεις τῆς Θρᾲκης», ἀναφέρει ὅτι ὁ βασιλόπαις Βόρις, κατὰ τὴν κατάληψι τῶν Σαράντα Ἐκκλησιῶν ἀπό τοὺς βούργαρους, βλέποντας μόνο ἀκραιφνή Ἑλληνισμό παντοῦ ἀπ’ ὅπου διῆλθε, ἀναφώνησε «…ποῦ εἶναι ὁ βουλγαρισμὸς τῆς Θρᾲκης τὸν ὁποῖο ἤλθαμε νὰ ἐλευθερώσουμε;…»

Ἕνας δὲ βούργαρος στρατηγὸς, ἀγανακτησμένος ποὺ δὲν ἄκουσε οὔτε μία λέξι βουργάρικη ἀπ’ ὅπου κι ἄν πέρασε φθάνοντας μέχρι τὴν Τσατάλτζα, σὲ ἕνα ἐπίσημο γεῦμα, διακήρυξε ὅτι ἀμέσως μόλις ἐπιστρέψει στὴν βουργαρία, τὸ πρῶτο του μέλημα θὰ ἦταν νὰ ξυλοκοπήσῃ ὅλους τοὺς δασκάλους τῆς χώρας του, διότι ἐδίδασκαν ψεύδη στὰ παιδιὰ διακηρύττοντας τὴν βουλγαρικότητα τῆς Θρᾲκης καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ κάψουν ὅλους τοὺς χάρτες καὶ τὶς γεωγραφίες οἱ ὁποῖες παραπλανοῦσαν τὸν βουλγάρικο λαὸ.

,

ΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

,

Ἀπό τὸ καταπληκτικὸ βιβλίο τοῦ Ἰ.Σ.Γιαννακόπουλου, «Ἐν Σαράντα Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολικῆς Θρᾲκης»

,

Ἡ πόλις Τεσσαρακονταεκκλησίαι κειμένη παρὰ τὰς ὑπωρείας τοῦ Μικροῦ Αἴμου εἶναι Σαράντα Ἐκκλησιές-Σχολεῖο τὸ ὁποῖο δὲν λειτουργεῖἐκτισμένη ἐπί δύο λόγων καὶ διαρρέεται ὑφ’ ἑνός ἀσημάντου χειμάρρου. Ἡ θέα αὐτῆς εἶναι ἀξιοσημείωτος καὶ μακρόθεν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς του ἀπό τὸ νότιον ἰδία μέρος ἐπισκεπτουμένου αὐτήν ὀδοιπόρου, φαίνεται θελκτικὴ καὶ μεγάλη, ὁ δὲ ὀρίζων αὐτῆς, ἐκτός τῶν βορείων μερῶν, τῶν περιοριζομένων ὑπό τοῦ Μικροῦ Αἴμου, εἶναι ἀπέραντος. Ἔχει ἀέρα καθαρότατον καὶ κλίμα εὐκραές καὶ ὑγιεινόν, περιστοιχίζεται δὲ πανταχόθεν ἀπό πλείστας ἀμπέλους, ὥστε τὸ καλοκαίριον ἡ πόλις αὐτή καθίσταται ὡραῖος περίβολος ἀμπελώνων καὶ μακρόθεν θέλγει τοὺς ὀφθαλμούς τοῦ θεατοῦ καὶ φαίνεται ὅτι μαγεύει τὴν φύσιν διὰ τὴν ζωηρότητα τῆς καταπρασίνου βλαστήσεως τῆς φαινομένης ὡς ὡραῖος ποικιλόχρους ἀραβικός τάπης, ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ὁποίου εἶναι κατάφυτα διάφορα ὁπωροφόρα δένδρα προσθέτοντα νέον γόητρον εἰς τὴν τεχνητὴν ταύτην καλλονὴν». [Στὴν μικρὴ φωτογραφία, Ἑλληνικό Σχολεῖο ποὺ δὲν λειτουργεῖ].

Πολλὲς ὀνομασίες ἀποδίδονται στὴν πόλη αὐτή: Καρποδαίμων, Ταρπόδιζος, Ἠράκλεια, Τζόϊδος. Ὁ δὲ χάρτης τοῦ Ῥήγα Βελεστινλὴ τὴν ἀναφέρει σὰν Καρποδαίμονα καὶ Ταρπόδιζο. Ἡ πρώτη σημαίνει ποὺ παράγει πολλοὺς καρπούς.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση