Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚ ΘΡΑιΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ Γ΄ ΔΟΥΚΑ ΒΑΤΑΤΖΗ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

.

.

……….Ὅταν ὁ πάπας Γρηγόριος Θ΄ ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν Ιωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη, ζητῶντας του νὰ μὴν ἐνεργῇ ἐχθρικά ὁ στρατὸς τῆς Νίκαιας κατὰ τοῦ Φράγκου βασιλιᾶ τῆς ὑπό κατοχῆ βρισκόμενης Κωνσταντινουπόλεως, στὴν ἀπαντητική ἐπιστολὴ ὁ Βατάτζης μεταξὺ ἄλλων ἔγραψε:

……….«…Πῶς ἡ σὴ τιμία κεφαλῆ ἐπαινεῖ τὴν ἄδικον καὶ πλεονεκτικὴν γνώμη καὶ τὴν ληστρικὴν καὶ μιαιφόνον κατάσχεσιν ὑπό τῶν Λατίνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν μοῖρᾳ τίθεται δικαίου; Ἡμεῖς βιασθέντες μετεκινήθημεν τοῦ τόπου, ἀλλά δὲν παραιτούμεθα τὰ δικαιώματα ἡμῶν ἐπί τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ κράτους τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ βασιλεύς ἄρχει καὶ κρατεῖ ἔθνους καὶ λαοῦ καὶ πλήθους, οὐχί λίθων τε καὶ ξύλων, ἄτινα ἀποτελοῦσι τὰ τείχη καὶ τὰ πυργώματα.

……….(…) Πῶς ὅμως ἠγνοήθη ἤ καὶ μὴ ἀγνοηθέν, πῶς ἐσιγήθη, ὅτι μετὰ τῆς σοφίας, εἶναι προσκεκληρωμένη εἰς τὸ γένος ἡμῶν παρὰ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ ἡ βασιλεία; Τὶς ἁγνοεῖ ὅτι καὶ ὁ κλῆρος τῆς διαδοχῆς ἐκείνου εἰς τὸ ἡμέτερον διέβη γένος, καὶ ὅτι ἡμεῖς εἴμεθα οἱ τούτου κληρονόμοι καὶ διάδοχοι;

……….(…) Οἱ γενᾶρχαι τῆς βασιλείας μου, οἱ ἀπό τοῦ γένους τῶν Δουκῶν καὶ Κομνηνῶν, ἴνα μὴ τοὺς ἄλλους λέγω, τοὺς ἀπό γενῶν Ἑλληνικῶν ἄρξαντας, ἐπί πολλὰς ἑκατοστύας ἐτῶν τὴν ἀρχήν κατέσχον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, οὕς καὶ ἡ τῆς Ρώμης ἐκκλησία καὶ οἱ ἱερᾶρχαι προσηγόρευον Ρωμαίων αὐτοκράτορας…

……….(…) Πῶς λοιπὸν ἡμεῖς φαινόμεθά σοι, ὅτι οὐδαμοῦ ἄρχομεν καὶ βασιλεύομεν, ἐχειροτονήθη δὲ παρὰ σοῦ ὁ Ἰωάννης ἐκ Βριέννης; (…) Ἐπειδή δὲ ἡ σὴ τιμιότης, διὰ τοῦ γράμματος παρακινεῖ νὰ μὴ παρενοχλῶμεν τὸν σὸν φίλον καὶ υἱόν Ἰωάννην Βριέννιον, καθιστῶμεν γνωστὸν εἰς τὴν σὴν τιμιότητα ὅτι δὲν γνωρίζομεν ποῦ γῆς ἤ θαλάσσης εἶνε ἡ ἐπικράτεια αὐτοῦ τοῦ Ἰωάννου.

……….Ἐάν δὲ περὶ Κωνσταντινουπόλεως εἶνε ὁ λόγος, δῆλον καθιστῶμεν καὶ τῇ σὴ ἁγιότητι καὶ πᾶσι τοῖς χριστιανοῖς, ὡς οὐδέποτε παυσόμεθα μαχόμενοι καὶ πολεμοῦντες τοῖς κατέχουσι τὴν Κωνσταντινούπολιν».


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Μία απάντηση στο “Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚ ΘΡΑιΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ Γ΄ ΔΟΥΚΑ ΒΑΤΑΤΖΗ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ”

  1. Καλο θα ειναι αυτα να τα διαβαζουν και οσοι Ξενοι, αλλα δυστυχως και πολλοι Ελληνες, που απαξιουν την βυζαντινη Ιστορια και τα κατορθωματα των Ελληνων του Βυζαντιου, που χαρις σ αυτους διασωθηκε οχι μονον η ελληνικη γλωσσα, ο ελληνικος πολιτισμος της κλασσικης και ελληνιστικης περιοδου, αλλα εν πολλοις και αυτη η ανεξαρτησια της Ευρωπης απο την καταληψη της απο ασιατικες και αλλες φυλες, που την επιβουλευονταν.

Αφήστε μια απάντηση