ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1901

,

Ἡ βασίλισσα Ὄλγα- δημιουργία τοῦ Γεώργιου Ἰακωβίδη.
Ἡ βασίλισσα Ὄλγα- δημιουργία τοῦ Γεώργιου Ἰακωβίδη.

,

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1901

……….Δυόμισι χρόνια μετὰ τὴν ἄνοδο τοῦ Θεοτόκη στὴν ἐξουσία, ἀπροσδόκητο γεγονός, ἄσχετο μὲ τὸ κυβερνητικὸ του ἔργο, προκάλεσε τὴν πτώση του.

……….Στὶς ἀρχὲς Νοεμβρίου τοῦ 1901, ἡ Ἀθήνα συγκλονίστηκε ἀπὸ πολυήμερες ταραχὲς μὲ αἱματηρὰ ἀποτελέσματα. Τὰ γεγονότα ἐκεῖνα πέρασαν στὴν ἱστορία ὡς «Εὐαγγελιακά», καὶ ἀφορμὴ τους ὑπῆρξε ἡ μετάφραση τῶν Εὐαγγελίων.

6-11-1901

……….Ὁ ἀναβρασμός, ποὺ κατέληξε σὲ ἐξέγερση, ξεκίνησε δύο μῆνες πιὸ πρίν, ὅταν ἡ ἐφημερίδα «Ἀκρόπολις» ἄρχισε νὰ δημοσιεύῃ περικοπὲς τοῦ Εὐαγγελίου μεταφρασμένες ἀπὸ τὸν Ἀλ. Πάλλη σὲ ἀκραία δημοτική.  Ἀλλὰ τὸ ὅλο ζήτημα εἶχε δημιουργηθεῖ πολὺ νωρίτερα.

……….Ἀπὸ τὸ 1898, ἡ βασίλισσα Ὄλγα εἶχε σκεφτεῖ ὅτι τὰ Εὐαγγέλια ἔπρεπε νὰ μεταφραστοῦν στὴν ὁμιλούμενη γλῶσσα, γιατὶ ἡ κατανόησή τους θὰ τόνωνε τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τοῦ λαοῦ· τὴν ἐπιθυμία της ἀνέλαβε νὰ πραγματοποιήσῃ ἡ γραμματεὺς της, Ἰουλία Σωμάκη, ἀνιψιὰ τοῦ καθηγητὴ Πανταζίδη, καὶ μὲ τὴν ἐπίβλεψή του ἄρχισε τὴν μετάφραση.

……….Ὁ μητροπολίτης Ἀθηνῶν Προκόπιος, ποὺ ἀνῆκε στὸ φιλικὸ περιβάλλον τῆς βασίλισσας, δὲν ἔφερε καμμία ἀντίρρηση. Ἴσως δὲν ὑπολόγισε τὶς συνέπειες ἤ δὲν εἶχε τὸ ἠθικό θάρρος νὰ πῇ τὴν γνώμη του.

10-11-1901

……….Ὅταν τελείωσε ἡ μετάφραση, ἡ βασίλισσα ζήτησε ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας τὴν ἔκδοση ἐγκυκλίου, ποὺ νὰ συνιστᾶ τὴν διάδοσή της. Τὸ ὑπουργεῖο, προκειμένου νὰ ἐκδώσῃ τέτοια ἐγκύκλιο, ἀπάντησε ὅτι χρειάζεται προηγουμένως ἔγκριση τῆς μεταφράσεως ἀπὸ τὴν Ἱερᾶ Σύνοδο. Ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ ἡ Ὅλγα ἀπευθύνθηκε μὲ ἐπιστολή της, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1898, στὴν Σύνοδο.

……….Στὸ μεταξὺ τὸ ζήτημα ἄρχισε νὰ γίνεται γνωστὸ στὴν κοινὴ γνώμη, ποὺ τὸ μεγαλύτερο μέρος της ἦταν ἀντίθετο στὸν δημοτικισμό. Προκλήθηκαν συζητήσεις καὶ ἀντιδράσεις, ποὺ ἔφτασαν μέχρι τὶς στῆλες τῶν ἐφημερίδων.

……….(…) Καὶ ὅμως, ἡ ἀντίθεση κατὰ τοῦ δημοτικισμοῦ καὶ ἡ ἀγανάκτηση γιὰ τὴν «βεβήλωση» δὲν θὰ ἀρκοῦσαν ἴσως γιὰ νὰ προκληθῇ λαϊκὴ ἐξέγερση, ἄν τὸ θέμα δὲν εἶχε πολιτικοποιηθῆ ἀπὸ τὴν ἀνάμιξη παραγόντων ποὺ περίμεναν νὰ ἀποκομίσουν ὠφέλη ἀπὸ τὴν κατάσταση.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση