Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΟΥ 1176

.

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΟΥ 1176

Ὅταν ὁ Μανουὴλ παραιτήθηκε ἀπό τὶς μεγαλεπήβολες βλέψεις του στὴ Δύση, ἀνακάλυψε ὅτι ἡ ἰσορροπία δυνάμεων μὲ τοὺς Σελτζούκους εἶχε ἀνατραπεῖ καὶ ἐπί πλέον, ὅτι οἱ νομᾶδες εἶχαν καὶ πάλι διεισδύσει βαθιᾶ στὰ αὐτοκρατορικά ἐδάφη. Τὸ 1175-1176 βρῆκε μία πολὺ σημαντικὴ τουρκομανικὴ ἐγκατάσταση στὸ Δορύλαιο, πόλη ποὺ ἤλεγχε τὶς προσβάσεις ἀνάμεσα στὸ μικρασιατικὸ ὑψίπεδο, στὰ ἀνατολικά, καὶ στὶς αὐτοκρατορικές κτήσεις, στὰ δυτικά. Ὁ Ἰωάννης Κίνναμος περιγράφει τὴν εἰκόνα ποὺ ἀντίκρισε ὁ Αὐτοκράτωρ ὡς ἑξῆς:

«Κάποτε τὸ Δορύλαιο ἦταν μία ἀπό τὶς μεγάλες καὶ πιὸ ἀξιόλογες πόλεις τῆς Ἀσίας. Μία εὐχάριστη αὔρα φυσᾶ στὴν περιοχή, ποὺ εἶναι γεμάτη ἀπό πεδιάδες πάνω σὲ ὀροπέδια μεγάλης ὀμορφιᾶς καὶ πολὺ πλούσια καὶ γόνιμα, ποὺ παράγουν παχὺ χορτάρι καὶ μεστᾶ δημητριακά. Ἕνα ὡραῖο ποτάμι διατρέχει τὴν περιοχὴ καὶ τὸ νερὸ του εἶναι πολὺ γλυκό. Τὰ ποταμόψαρα εἶναι τόσο ἄφθονα, ὥστε παρὰ τὴν ἐντατική ἁλίευση, δὲν λείπουν ποτέ. Παλιὰ εἶχε κτισθεῖ ἐδῶ μία λαμπρὴ κατοικία τοῦ Καίσαρος Μελισσηνοῦ, τὰ χωριὰ ἦταν πολυάνθρωπα καὶ ὑπῆρχαν φυσικὲς θερμὲς πηγὲς μὲ στοὲς καὶ λουτρὰ καὶ ὅλα τὰ ἄλλά ἀγαθὰ ποὺ προσφέρουν εὐχαρίστηση στοὺς ἀνθρώπους καὶ ποὺ τὰ παρήγαγε ἡ γῆ μὲ ἀφθονία. Οἱ Πέρσες (τοῦρκοι), ὅμως, ὅταν ἡ εἰσβολή τους στὴ χώρα τῶν Ρωμαίων ἔφθασε στὸ ἀποκορύφωμά της, κατέστρεψαν τὴν πόλη ἐκ θεμελίων καὶ τὴν μετέβαλλαν σὲ ἀκατοίκητη περιοχή, ἐξαλείφοντας τὰ πάντα, ἀκόμα καὶ τὸ μικρότερο ἴχνος τοῦ παλαιοῦ της μεγαλείου… Κατόπιν 2.000 περίπου Πέρσες (τοῦρκοι) νομᾶδες, ἐγκαταστάθηκαν γύρω ἀπό τὴν πόλη μέσα σὲ σκηνὲς, ὅπως συνηθίζουν».

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση