Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝ ΜΑΧΜΟΥΤ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1832

,

Henri Decaisne - «Un Souliote en Embuscade» 1826 Σουλιώτης σε ενέδρα
Henri Decaisne – «Un Souliote en Embuscade» 1826 Σουλιώτης σε ενέδρα

 

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝ ΜΑΧΜΟΥΤ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1832 (12/12/1832)

……….Ο Σουλτὰν Μαχμούτ, διοικητὴς τῆς περιοχῆς, ἀποφάσισε τὴν ῥιζικὴ καταστροφὴ ὅλων τῶν εἰς τὸ κράτος του καπετάνων Σουλιωτῶν, διότι ἡ ἔνοπλη δύναμίς τους ἦταν ἐπικίνδυνη καὶ θὰ διευκόλυνε τὰ μέγιστα τὴν πρόοδο τῆς  ἐλεύθερης Ἑλλάδος.

……….Διέταξε λοιπὸν τὸν στρατάρχη του, Μεχμὲτ Ῥεσὶτ πασᾶ Κιουτάγια, νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἀπόφασί του. Γνωρίζοντας ὅμως ὁ Κιουτάγιας τὶς δυσκολίες ποὺ θὰ ἀντιμετώπιζε, μεταχειρίσθηκε δόλο γιὰ νὰ ἐξαπατήσῃ τοὺς καπετάνιους. Σκοπὸς του ἦταν νὰ τοὺς ἀφανίσῃ μὲ τὸ ἱππικὸ καὶ πεζικὸ του στράτευμα.  Μὴ πεισθέντες οἱ Σουλιῶτες ἀρχηγοί – ἐκτὸς τριῶν – ἔστειλαν ὁ καθένας γιὰ τὸν τύπο τῆς πειθαρχίας, ἀπὸ ὀκτὼ ἔως δέκα στρατιῶτες. Συγκεντρώθηκαν πάνω ἀπὸ 300 οἱ ὁποῖοι καὶ διευθύνθηκαν κατὰ διαταγὴ στὴν Λάρισσα, κοντὰ στὸ χωριὸ Δαουκλῆ καὶ στὴν παρακείμενη λίμνη.

Ἡ πεδιάδα τὸ ἔτος 2012
Ἡ   πεδιάδα τὸ ἔτος 2012

……….Ἀφοῦ τοὺς περικύκλωσε ὁ Κιουτάγιας μὲ τὸ ἱππικὸ του, τοὺς διέταξε νὰ πυροβολήσουν ὅλοι σὲ συμφωνημένο σημεῖο, ὡς ἔνδειξη χαρᾶς γιὰ τὴν γέννηση βασιλόπαιδος στὴν Κωνσταντινούπολη. Μόλις ἐκτέλεσαν τὸν πυροβολισμό, τὸ ἱππικὸ ὅρμησε ἐπάνω τους καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς κατακερματίζῃ ἀνιλεῶς. Ἡ τραγικὴ σκηνὴ κράτησε τρεῖς ὧρες μὲ ἀπώλεια ὀκτὼ τούρκων ἱππέων. Ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες φονεύθηκαν ὅλοι, ἐκτὸς ἀπὸ δύο, καὶ τὰ σώματά τους ἀφέθηκαν νὰ χορτάσουν τὰ αἱμοβόρα θηρία καὶ τὰ ὅρνεα.

……….Τὴν ἴδια ἡμέρα τὸ τουρκικὸ πεζικὸ ἐξέδραμε κατὰ τῶν ἐπαρχιῶν τῶν Καπετάνιων. Ἀλλὰ μολονότι ἡ τουρκικὴ δύναμις ἦταν τριπλάσια, καὶ ἡ ἐπίθεση ἄγνωστη στοὺς Καπετάνιους, δὲν μπόρεσαν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ σχέδιό τους σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία τους· διότι οἱ Καπετάνιοι ἄδραξαν τὰ ὅπλα τους γιὰ νὰ σώσουν τὶς οἰκογένειές τους, προβάλλοντας ἰσχυρὴ ἀντίσταση,  ὥστε οἱ τοῦρκοι, ἐκτὸς ἀπὸ ὁρισμένα ζῶα ποὺ σκότωσαν καὶ κινητὰ ἀντικείμενα ποὺ πῆραν, δὲν μπόρεσαν νὰ τοὺς βλάψουν.

……….Μετὰ ἀπὸ αὐτό, οἱ Καπετάνιοι πῆραν τὶς οἰκογένειές τους καὶ πέρασαν στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα, ὅπου παρέμεινα ἐπὶ τρία ἔτη. Καὶ ἐνῷ ἡ βαυαρικὴ ἀντιβασιλεία [1833-1835] διέλυσε τὰ Ἑλληνικά Σώματα, οἱ Σουλιῶτες Καπετάνιοι πῆραν πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς στρατιῶτες καὶ ἐπανῆλθαν ἐκ νέου ἔνοπλοι στὶς ἐπαρχίες τους, ἀφήνοντας στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα τὶς οἰκογένειές τους.

***
Πηγή: “Ἱστορία τοῦ Σουλλίου καὶ Πάργας” Χριστοφόρου Περραιβοῦ.
Ἐπιμέλεια κειμένου: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο 
Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση