Ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΟΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

,

,

……….Στὶς 24 Φεβρουαρίου 1822, κυκλοφόρησε στὸ Ἀγρίνιο τὸ ἐπίσημο κυβερνητικὸ ὄργανο τῆς Γερουσίας τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος, ἡ χειρόγραφη ἐφημερίδα «Ἀχελῷος». Ἡ πράξη συνόδευσε τὴν ἀλλαγὴ ἕδρας, ὅταν ἡ Γερουσία εἶχε μεταφερθεῖ ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι στὸ Ἀγρίνιο. «…Χαρακτηριστικὸν τοῦ πόσον καθίστατο αἰσθητὴ ἡ ἔλλειψις δημοσιογραφίας, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐλλείψει τυπογραφικῶν μέσων, ἐξεδόθησαν κατὰ τὴν περίοδον ταύτην εἰς πλεῖστα μέρη τῆς ἐπαναστατημένης Ἑλλάδος ἐφημερίδες χειρόγραφοι. Οὕτω, τῷ 1822 ἐξεδόθη εἰς Μεσολόγγιον ἡ ἐφημερὶς «Αἰτωλική», εἰς δὲ τὸ Βραχώρι, ἕδραν τῆς διοικήσεως τῆς Δυτικῆς Χέρσου Ἑλλάδος, ἐξεδόθη ὁ «Ἀχελῷος». Ἐπίσης ἀναφέρεται μία ἄλλη εἰς Γαλαξείδι καὶ ἄλλαι ἀλλαχοῦ, τῶν ὁποίων δὲν διεσώθησαν οὔτε φύλλα, οὔτε κἄν τὸ ὄνομα…»

……….Ἀλλ’ ἐκ τῶν διασωθέντων φύλλων τῆς «Αἰτωλικῆς»καὶ τοῦ «Ἀχελῲου», βλέπομεν ὅτι αἱ χειρόγραφοι ἐκεῖναι ἐφημερίδες περιελάμβανον τὰς ἐπισήμους ἀποφάσεις τῶν διοικήσεων, στρατιωτικὰς καὶ ἄλλας εἰδήσεις, πατριωτικὰ ἄρθρα, ἀκόμη καὶ ποιήματα καὶ ἐν γένει πᾶν ὅ,τι θὰ ἠδύνατο νὰ περιλάβῃ μία ἔντυπος ἐφημερὶς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ἐπαναστατικοῦ ἡφαιστείου καὶ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ ἀγῶνος τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας. Τὰ κομισθέντα τυπογραφικὰ στοιχεῖα ἦσαν ἐλάχιστα, διὰ δὲ τὴν ἐκτύπωσιν ὀλίγων φύλλων μὲ τὸ μικρὸν ἀρχέγονον πιεστήριον ἀπῃτεῖτο πολὺς χρόνος.

……….Ἐν τῷ μεταξύ, προοδευούσης τῆς ἐπαναστάσεως, ἡ κεντρικὴ διοίκησις ἐχρειάζετο τυπογραφεῖον διὰ τὴν τύπωσιν τῶν ἐγκυκλίων καὶ τῶν λοιπῶν ἐπισήμων πράξεων. Διὰ τοῦτο τὸ τυπογραφεῖον μετεφέρθη εἰς τὴν ἕδραν τῆς Κυβερνήσεων, τὴν Τρίπολιν. Ἔκτοτε μεταφερομένης τῆς ἕδρας τῆς Κυβερνήσεως ἀναλόγως τῶν στρατιωτικῶν ἀναγκῶν καὶ τῶν ἐν γένει συνθηκῶν τοῦ ἀγῶνος, μετεφέρετο ἀπὸ τόπου εἰς τόπον καὶ τὸ μοναδικὸν ἐκεῖνο τυπογραφεῖον.

……….Δι’ αὐτοῦ, ἐκτὸς τῶν λοιπῶν ἐπισήμων πράξεων τῶν δύο πρώτων ἐτῶν τοῦ ἀγῶνος, ἐτυπώθη καὶ τὸ πρῶτον πολίτευμα τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ τὸ ψηφισθὲν ὑπὸ τῆς πρώτης Ἐθνοσυνελεύσεως ἐν Ἐπιδαύρῳ τὴν 1 Ἰανουαρίου 1822. Ὄταν δὲ τὸν Ἰούλιον τοῦ 1822, εἰσέβαλεν εἰς τὴν Πελοπόννησον ὁ Δράμαλης ἐπὶ κεφαλῆς ἰσχυρῶν τουρκικῶν δυνάμεων (…) καὶ  κατέλαβε τὴν Κόρινθον, εὗρεν ἐκεῖ τὸ πρῶτον ἐν Ἑλλάδι τυπογραφεῖον καὶ τὸ κατέστρεψεν. Αὐτὸ τὸ δραματικόν, ἀλλ’ ἔνδοξον τέλος εἶχεν ἡ πρώτη τυπογραφία καὶ ἡ πρώτη ἀπόπειρα ἐγκαθιδρύσεως ἐφημεριδογραφίας εἰς τὴν Ἑλλάδα, συμμεριζομένη τὰς τύχας τοῦ ἀγῶνος τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας.

Πηγή: www-e-istoria.com

 

Αφήστε μια απάντηση