Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ P. FALLMERAYER – ΦΑΛΛΜΕΡΑΥΕΡ

,

Ο Ιακώβ Φίλιππος Φαλλμεράϋερ. Δημιουργία τού Φ. Χάνφστάγκελ. Έτος 1860.(Jakob Philipp Fallmerayer, by Franz Seraph Hanfstaengl ca. 1860)
Ο Ιακώβος Φίλιππος Φαλλμεράϋερ. Δημιουργία τού Φ. Χάνφστάγκελ. Έτος 1860.(Jakob Philipp Fallmerayer, by Franz Seraph Hanfstaengl ca. 1860)
Μιὰ μικρὴ εἰσαγωγή...

……….Ἡ τελεσίδικη (3138/1996) ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ ἡ ὁποία ἀγνοήθηκε καὶ δὲν ἐφαρμόσθηκε. Στὶς 11 Μαρτίου τοῦ 1997, ὁ Νομικὸς Σύμβουλος τοῦ Κράτους καὶ προϊστάμενος τοῦ Δικαστικοῦ Τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Κωνσταντῖνος Ντούσης, μὲ τὸ ὑπ΄ ἀριθ. 1150/11-3-1997 ἔγγραφό του, ὑποδεικνύει τὴν ἔκπτωση τοῦ Ἀντωνίου Λιάκου στὴν βαθμίδα τοῦ ἐπίκουρου καθηγητή, μετὰ τὴν παράνομη καὶ παράτυπη ἐκλογὴ του στὴν θέση τοῦ ἀναπληρωτῆ καθηγητῆ στὸ Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

……….Ἡ τελεσίδικη ἀπόφαση οὐδέποτε ἐφαρμόστηκε. 969696 1Κατέχοντας αὐτὴ τὴν θέση, ὁ Ἀντωνιος Λιάκος, λόγῳ προϋπηρεσίας πλέον, κατόρθωσε νὰ λάβῃ τὴν ἀνώτερη θέση βαθμίδας καθηγητή, ἡ ὁποία τοῦ δίνει ἐξουσία ἐλέγχου στὶς ἐπιλογὲς καὶ προαγωγὲς ὅλων τῶν ὑφισταμένων (ἀναπληρωτῶν, ἐπικούρων, λεκτόρων) του. Ὁ Ἀντώνης Λιάκος, εἶναι πνευματικὸς μέντορας τῆς συγγραφέως, καθηγήτριας, Μαρίας Ῥεπούση καὶ ὑποστήριξε θερμὰ τὴν «ἐργασία» της στὸ περιβόητο βιβλίο τῆς ΣΤ’ Δημοτικοῦ. Μάλιστα εἶχε ζητήσει νὰ μὴν χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος «Μικρασιατικὴ Καταστροφή», χαρακτηρίζοντάς τον ὡς «ἐθνικὴ ὑπερβολή» ἡ ὁποία θίγει τὴν ἀφήγηση τῶν τούρκων…Ὁ ἴδιος χαρακτήρισε τοὺς Μακεδονομάχους «τζιχαντιστές»!

……….Μία ἀπὸ τὶς διεθνεῖς «ἐρευνητικὲς ὁμάδες» στὶς ὁποῖες ὑπῆρξε μέλος, εἶναι καὶ  ἡ «Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe» (Παρατηρήσεις γιὰ μία Νέα Ἐρευνητική Ἀτζέντα τῆς Ἱστορίας, γιὰ τοὺς πολίτες μιᾶς ὁλοένα διευρούμενης Εὐρώπης).

……….Προερχόμενος ἀπὸ τὸν στενὸ πυρῆνα τῶν ἐκσυγχρονιστῶν τοῦ σημιτικοῦ ΠαΣοΚ, ὅπου εἶχε διατελέσει πρόεδρος τοῦ «Ὁμίλου Προβληματισμοῦ γιὰ τὸν Ἐκσυγχρονισμὸ τῆς κοινωνίας», ὑποστηρικτὴς τῶν θεωριῶν τοῦ Φαλλμεράϋερ, μεταπήδησε στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀρθρογραφῶντας προεκλογικὰ  ὑπὲρ του.

……….Βεβαίως πρόκειται γιὰ ἀκόμη ἕναν ἀρνητὴ γενοκτονίας, τὸν ὁποῖο χρησιμοποιοῦν ῥατσιστὲς κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὑποῦργοι. Τῷ 2015 τοποθετήθηκε Πρόεδρος τοῦ «Ἐθνικοῦ διαλόγου γιὰ τὴν Παιδεία»…


Ὁ ἀνθελληνισμὸς τοῦ  Φαλλμεράϋερ (P. FALLMERAYER) 
Ἀθανάσιου Καραθανάση

.

……….Ὁ (Fallmerayer) Φαλλμεράϋερ,εἶναι ὁ δημιουργὸς τῆς θεωρίας ὅτι οἱ νεώτεροι Ἕλληνες δὲν ἔχουν καμμιά σχέση μὲ τοὺς ἀρχαίους, παρερμηνεύοντας Βυζαντινοὺς ἱστορικούς, ὅπως τὸν Εὐάγριο (τέλη 6ου μ.Χ. αἰ.), ποὺ ἔγραφε μὲν γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ εἰσβολὲς Ἀβαροσλάβων, ἀλλ’ ὑπὸ τὸ ὄνομα Ἑλλὰς ἐννοοῦσε τὴν Βόρεια Βαλκανική, τὸ γνωστὸ χωρίο τοῦ Κ. Πορφυρογέννητου στὸ περὶ θεμάτων ἐσθλαβώθη δὲ πάσα χῶρα… κ.λ.π. καὶ ναὶ μὲν ὑπῆρξε κάθοδος τῶν Σλάβων στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ σταδιακὴ ἡ ἐξαφάνισή τους, εἴτε ἀφομοίωσή τους ἀπὸ τὸν Βυζαντινὸ πολιτισμό.

……….Τὸ ἀνθελληνικὸ πνεῦμα τοῦ  Φαλλμεράϋερ καὶ ἡ σλαβοφιλία του, διαπερνᾶ, ὅπως θὰ διαπιστώσῃ ὁ ἀναγνώστης στὶς σελίδες τοῦ παρόντος. Διαπρεπεῖς λόγιοι καὶ κυρίως ξένοι (Kopitar, ZinKeisen, Thiersch κ.α.) ἀπέκρουσαν τὴν θεωρία τοῦ Φαλλμεράϋερ, καθὼς καὶ λίγοι Ἕλληνες ἀργότερα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἐθνικὸς μας ἱστοριογράφος, Κ. Παπαρρηγόπουλος, συγγράφοντας τὴν περιώνυμη ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους (1865-1870), ποὺ καὶ τώρα, κατὰ καιροὺς ἐπανεκδίδεται, ὡς προσφορά.

……….Ὁ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ἀπέδειξε τὴν ἀδιάσπαστη τρίσημη ἑνότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὸ σχῆμα: Ἀρχαιότητα, Βυζάντιο, Νεοελληνισμός.

……….Ἡ παροῦσα ἔκδοση εἶναι ἐνδιαφέρουσα γιατὶ τὰ γραφόμενα τοῦ Φαλλμεράϋερ, ἀπεικονίζουν τὸ ἀθωνικὸ πνεῦμα, τὴν γοητεία, φυσικὴ καὶ πνευματικὴ τοῦ Ἄθωνος, παρὰ τὴν σλαβοφιλία του.

……….Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν παραμονὴ του, ποὺ διήρκεσε πέντε ἑβδομάδες στὴν Θεσσαλονίκη, γιατὶ μποροῦμε νὰ ἀνιχνεύσουμε τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς ἐποχῆς.


Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

***

Ι.) Ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα ὁμιλίας τοῦ ὁμοτίμου καθηγητοῦ Γενετικῆς καὶ Γενετικῆς τοῦ Ἀνθρώπου στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κου Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη, στὸν πολυχῶρο «Δεσμοὶ Ἑλλήνων».

ΙΙ.) Ῥ. Ἀποστολίδης. Ἡ προδιαγεγραμμένη ἀποτυχία μιᾶς ἀκόμη ἐκπαιδευτικῆς μεταρρυθμίσεως...

Μία απάντηση στο “Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ P. FALLMERAYER – ΦΑΛΛΜΕΡΑΥΕΡ”

  1. Η σύγχρονη επιστήμη, με την μέθοδο του DNA έχει πλέον διαψεύσει τις φλυαρίες του Φαλμεράιερ. Έχει αποδειχθεί ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είμαστε και βιολογικοί απόγονοι των αρχαίων προγόνων μας. Και όπως λένε και οι εγληματολόγοι “το DNA δεν λέει ψέμματα”.

Αφήστε μια απάντηση