Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ (ΟΣΝΙΤΣΙΑΝΗ) 7 Μαΐου 1906

.

Ἡ μάχη τοῦ Καστανόφυτου ἐναντίον βουργάρων καὶ τούρκων, καὶ ὁ ἡρωικὸς θάνατος τῶν Λακώνων Μακεδονομάχων Βλαχάκη Ἀντώνιου, Πετροπουλάκη Λεωνίδα καὶ Πετροπουλάκη Παναγιώτη 

……….Μετὰ ἀπὸ μικρὰν παραμονὴν εἰς Ἀθῆνας, ὁ Βλαχάκης ἐπέστρεψεν εἰς Καστανοχώρια μετὰ τοῦ φοιτητοῦ Πετροπουλάκη Λεωνίδα, φέρων ἐνισχύσεις εἰς ἄνδρας καὶ ὑλικόν. Ἤδη τὸ σῶμα του εἶχε δύναμιν ὀγδοήκοντα πέντε ἀνδρῶν καὶ ἦτο κατανεμημένον εἰς πέντε τμήματα ὑπὸ τοὺς Λεωνίδαν Πετροπουλάκην, Εὐάγγελον Βλάχον, Εὐάγγελον Μπαϊρακτάρην, Ἰωάννην Χριστόπουλον καὶ Λουκάν Κόκκινον.

……….Τὴν 4ην Μαΐου ὁ Βλαχάκης ἔλαβε διαταγὴν τοῦ Κέντρου Μοναστηρίου νὰ προσβάλῃ τὸ Ἐξαρχικόν χωρίον Ὀσνίτσανη (Καστανόφυτον). Εἰς ἐκτέλεσιν τῆς διαταγῆς αὐτῆς ἐνήργησεν ἀμέσως καὶ τὴν 6ην Μαΐου ἀφίχθη μεθ’ ὁλοκλήρου τῆς δυνάμεώς του, εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, πλησίον τῆς Ὀσνίτσανης. Ἐξ αὐτῆς διήρεσε τὸ σῶμα του εἰς ἕξ τμήματα.

……….Ἕνα τμῆμα δυνάμεως δέκα ἀνδρῶν ὑπὸ τὸν Βλάχον, ἀπέστειλε διὰ νὰ προσβάλῃ παραπλανητικῶς τὸ χωρίον Ἔζερετς (Πετροπουλάκη), ἀποβλέπων εἰς τὴν προσέλκυσιν πρὸς αὐτὸ τῶν τουρκικῶν τμημάτων τῆς περιοχῆς. Ἕνα δεύτερον τμῆμα, ὑπὸ τὸν Μπαϊρακτάρην, ἀπέστειλεν ὅπως ἐγκατασταθῇ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος 1145, διὰ νὰ ἀποκόψῃ κάθε κίνησιν τουρκικῶν τμημάτων ἐκ τοῦ Ἔζερετς πρὸς Ὀσνίτσανην.

……….Ἕνα τρίτον τμῆμα, ὑπὸ τὸν Χριστόπουλον, ὁμοίως ἐπὶ τοῦ 1145, διὰ νὰ ἁποτελέσῃ στήριγμα καὶ κάλυψιν τῶν νώτων τοῦ δευτέρου τμήματος.

……….Ἕνα τέταρτον τμῆμα, δυνάμεως δέκα ἀνδρῶν ὑπὸ τὸν Παναγιώτην Πετροπουλάκην, ἀπέστειλεν μεταξὺ Ὀσνίτσανης καὶ Μογγίλας (Κάτω Περιβόλι), κυρίως διὰ νὰ ἀποκόψῃ κάθε κίνησιν κομιτατζήδων ἀπὸ τοῦ ἑνὸς χωρίου πρὸς τὸ ἄλλο.

……….Τὸ πέμπτον τμῆμα ὑπὸ τὸν Κόκκινον καὶ τὸ ἕκτον τμῆμα ὑπὸ τοὺς ἀρχηγὸν Βλαχάκην καὶ ὑπαρχηγὸν Λεωνίδα Πετροπουλάκην, θὰ ἐπετίθεντο κατὰ τῶν ὠχυρωμένων ἐντὸς τοῦ χωρίου Κομιτατζήδων, πυρπολοῦντα παραλλήλως τὰ καταλύματά των καὶ τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχικομιτατζῆ Δούκα.

……….Ἡ ἐπίθεσις ἤρχισε περὶ τὴν 04:00 ὥραν τῆς 7ης Μαΐου 1906. Ἡ ἐπακολουθήσασα μάχη ὑπῆρξε πεισματώδης καὶ διήρκεσε περὶ τὰς ὀκτὼ ὥρας, ἦτο δὲ ἐκ τῶν σημαντικωτέρων τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. Οἱ Κομιτατζῆδες κατέχοντες ἰσχυρᾶς θέσεις, ἠμύνοντο σθεναρῶς, παρὰ τὰς βαρυτάτας ἀπωλείας των.

……….Ἡ ὅλη κατάστασις ἐπεδεινώθη ὅταν τάγμα δυνάμεως 750 τούρκων Κυνηγῶν (Ἀβτζῆ Ταμπούρ), κατέφθασεν ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης κατόπιν βουλγαρικῆς ἐκκλήσεως πρὸς βοήθειαν καὶ ἤρχισεν νὰ προσβάλῃ τοὺς Ἕλληνας ἀντάρτας εἰς Ἔζερετς καὶ Ὀσνίτσανην. Τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα ἠγωνίσθησαν ἡρωϊκώτατα ἐναντίον Κομιτατζήδων καὶ τούρκων, ἀλλ’ εἶχον σοβαρὰς ἀπωλείας, ἀνελθούσας εἰς 24 νεκροὺς καὶ 11 τραυματίας.

……….Μεταξὺ τῶν νεκρῶν ἦσαν ὁ ἀρχηγὸς Βλαχάκης καὶ ὁ ὑπαρχηγὸς Λεωνίδας Πετροπουλάκης, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν ἡρωικῶς μαχόμενοι. Ὁ θάνατός των, συνεκίνησε καὶ συνήγειρε τὸ Πανελλήνιον. Αἱ ἀπώλειαι τῶν τούρκων ὑπῆρξαν σοβαρώτεραι. Τὸ τάγμα των εἶχεν 6 ἀξιωματικοὺς καὶ 138 ὁπλίτας νεκρούς, ὤς καὶ 38 ὁπλίτας τραυματίας.

……….[Στὴν ἴδια μάχη φονεύθηκε καὶ ὁ Παναγιώτης Πετροπουλάκης.]


Αφήστε μια απάντηση