«ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821 ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

,

.

Ἕνα πολύτιμο καὶ σπάνιο «βιογραφικὸ λεξικό» γιὰ 1.300 ἀγνώστους Ἀγωνιστὲς τῆς Παλιγγενεσίας, τοῦ Νικολάου Ἐμμ. Παπαοικονόμου.

,

Ἡ Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν, ἐξέδωσε ἕνα νέο βιβλίο γιὰ τὸ 1821 καὶ τὴν Μακεδονία, μὲ τίτλο: «Προσωπογραφία  Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 ἀπὸ τὴ Χαλκιδικὴ καὶ τὴ Θεσσαλονίκη».

Ἀσχολεῖται μὲ τὴν  δράση τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 ἀπὸ τὴν Χαλκιδικὴ καὶ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ περιλαμβάνει τὰ βιογραφικὰ σημειώματα 1.300 ἀγωνιστῶν ἀπὸ 63 χωριὰ καὶ περιοχὲς τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας. Πρόκειται γιὰ ἕνα εἶδος τοπικοῦ χαρακτήρα «βιογραφικού λεξικοῦ», ἐμπλουτισμένου μὲ παραπομπὲς σὲ ἀδημοσίευτες ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἱστορικές πηγές, ὅπως τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καὶ τὸ Ἀρχεῖο Ἀγωνιστῶν τῆς ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης.

Κύριος σκοπός τῆς συγκεκριμένης δωδεκαετοῦς ἐρευνητικῆς ἐργασίας, εἶναι ἡ ἀνάδειξη ἀπὸ τὴν ἀφάνεια πολλῶν ἀγνώστων καὶ λησμονημένων ἔως πρόσφατα Μακεδόνων μαχητῶν τοῦ Ἀγῶνα τῆς Ἀνεξαρτησίας, μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες θὰ προσφέρουν τὴν ὁφειλόμενη ἀναγνώριση στὰ πρόσωπά τους.

Ἀπὸ τὴν συνοπτικὴ παρουσίαση τῶν βιογραφιῶν, ἀναδεικνύεται ἡ καίρια συμβολὴ τῆς Χαλκιδικῆς καὶ τῆς Θεσσαλονίκης στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ στὴν συγκρότηση τοῦ πρώτου τακτικοῦ στρατοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Σκιαγραφεῖται δηλαδὴ μία ἱστορική πορεία τῶν βιογραφούμενων προσώπων ἡ ὁποία ξεκινᾶ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1820 καὶ φτάνει μέχρι τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνα.

****

Τὸ πλῆρες δελτίο Τύπου τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν

Αφήστε μια απάντηση