ΘΑΝΑΤΙ ΛΑΓΓΕΜΑΝ – ΤΟ ΖΑΛΟΓΓΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΥ

,

 .

Θανατὶ Λάγγεμαν
τὸ Ζάλογγο τοῦ Πόντου στὸ κάστρο τοῦ ποταμοῦ Ἄλυ

.

Κάθε γῆ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἔχει τὸ δικὸ της Ζάλογγο…

……….Τὴ Κοριτσὶ ὁ χορόν (Θανατὶ Λάγγεμαν), ἀναπαριστᾶ τὴν αὐτοθυσία τῶν κοριτσιῶν ἀπὸ τὴν Πάφρα τοῦ Πόντου, ποὺ ἔπεσαν τὸ 1670 ἤ 1680 ἀπὸ τὸ κάστρο τοῦ Ἄλυ ποταμοῦ, γιὰ νὰ μὴν τὶς αἰχμαλωτίσουν οἱ τοῦρκοι. Τὸ «κάστρο τῆς κοπέλας» εἶναι γιὰ τοὺς Πόντιους τοῦ δυτικοῦ Πόντου καὶ εἰδικότερα τῆς Πάφρας, ὅ,τι καὶ τὸ Ζάλογγο γιὰ τοὺς Σουλιῶτες ἤ ἡ Ἀράπιτσα γιὰ τοὺς Ναουσαίους.

……….Ἡ αὐτοθυσία τριάντα κοριτσιῶν στὸ κάστρο τοῦ ποταμοῦ Ἄλυ, προηγήθηκε κατὰ ἑνάμισο αἰῶνα ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ Ζαλόγγου καὶ τῆς Ἀράπιτσας. Οἱ Ἑλληνοποῦλες τῆς Πάφρας τοῦ Πόντου, δήλωσαν μὲ τὴν αὐτοθυσία τους ὅτι ὁ θάνατος εἶναι καλλίτερος ἀπὸ τὴν ἀτίμωση καὶ τὸν ἐξευτελισμό.

……….Ὁ τερέμπεης τῆς περιοχῆς, Χασὰν Ἀλήμπεης, ἤθελε μὲ κάθε τρόπο νὰ ἐξισλαμίσῃ τοὺς κατοίκους καὶ νὰ τοὺς ἐξαναγκάσῃ νὰ μὴν μιλοῦν τὴν Ἑλληνική. Ὁ Ἀπόστολος Βακαλόπουλος ἀναφέρει ὅτι σὲ μία μέρα στὴν Πάφρα, ἔκοψαν οἱ τοῦρκοι 15.000 γλῶσσες Ἑλλήνων, γιατὶ μιλοῦσαν Ἑλληνικά. Ἐκτός ἀπὸ τὴν βία καὶ τὸν τρόμο ποὺ ἀσκοῦσαν οἱ τοῦρκοι γιὰ νὰ λησμονήσουν οἱ Ἕλληνες τὴν καταγωγὴ τους, ἔπαιρναν καὶ γυναικόπαιδα.

……….Τὸ 1670 (ἤ 1680), ὁ Χασὰν Ἀλήμπεης περικύκλωσε τὸ κάστρο τοῦ Ἄλυ ποταμοῦ κοντὰ στὸ χωριὸ Καποῦ Καγιᾶ τῆς Πάφρας, ὅπου εἶχαν καταφύγει 1.500 γυναικόπαιδα. Ἡ πολιορκία κράτησε 48 ἡμέρες, ὁπότε μὴ ἀντέχοντας περισσότερο ἔγκλειστες ἀπὸ ἔλλειψη νεροῦ καὶ τροφίμων, ἄλλες τρελάθηκαν, ἄλλες πέθαναν κι ἄλλες, τέλος, ἀποφάσισαν νὰ παραδοθοῦν. Εἴκοσι ἔως τριάντα κοπέλες προερχόμενες ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἀσὰρ τῆς Πάφρας, ἀντὶ νὰ παραδοθοῦν, προτίμησαν τὸν θάνατο πέφτοντας ἀπὸ τὸ ψηλὸ κάστρο, στὰ βράχια τοῦ ποταμοῦ Ἄλυ.

……….Ἀπὸ τότε οἱ Παφραῖοι γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν αὐτοθυσία τῶν κοριτσιῶν, χορεύουν τὸν δίσημο (2/4) χορὸ ποὺ ὀνόμασαν «Κοριτσί Χορόν» καὶ τὸ κάστρο ὀνόμασαν «Κάστρο Τῆς Κοπέλας».


Γιὰ τὴν ὀργανικὴ συνοδεία χρησιμοποιοῦνται συνήθως ὁ ζουρνᾶς μὲ τὸ νταούλι, καὶ μερικὲς φορὲς ἡ λύρα ἤ ὁ κεμεντζές.

Μὴν λησμονεῖς΄ ὅλοι οἱ λαοὶ ἔχουν ἱστορία καὶ κουλτούρα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τουρκία ἡ ὁποία ἔχει ποινικὸ μητρῶο.

Αφήστε μια απάντηση