ΛΟΥΚΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΟΙ

,

Λεπτομέρεια τοιχογραφίας τού Μπενότζο Γκατζόλι (Benozzo Gozzoli), απεικονίζουσα τον Αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄Παλαιολόγο προσερχόμενο στην Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας. Παλάτι των Μεδίκων, Φλωρεντία.

,,,

ΛΟΥΚΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΟΙ

Κατὰ τῆς ὑποταγῆς εἰς τὸν Πάπαν, ἀλλὰ ὄχι φιλότουρκοι

 .

.

τοῦ Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου,
Ὁμ. Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Διευθυντοῦ τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος ἐ.τ.

.

……….Εἰς τὸ τόσον σημαντικὸν ἄρθρον τοῦ κ. Β. Α. Κοκκίνου(«Ἑστία» 2.6.2006), παρεισέφρησεν, ὡς μὴ ὤφειλε, μία παρένθεντος φράσις, ὄχι μόνον μὴ ἀνταποκρινομένη εἰς τὰ πράγματα, ἀλλὰ καὶ ἄδικος: «Καὶ βέβαια σήμερα οἱ Τοῦρκοι δὲν ἔχουν συμμάχους Νοταρᾶδες καὶ φανατικοὺς ἀνθενωτικοὺς κληρικούς».

……….Ἀλλὰ τὰ πράγματα δὲν ἔχουν ἔτσι.

……….Ὁ ἱστορικὸς Δούκας, καταγράφει φράσιν, τὴν ὁποίαν εἶπεν ὁ Μέγας Δούξ, Λουκᾶς Νοταρᾶς: «…κρειττότερον ἕστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ Πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ἤ καλύπτραν Λατινικήν».

……….Ὅμως ὁ ἴδιος Δούκας καταγράφει τὶς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Νοταρᾶ γιὰ τὴν ἄμυναν τῆς Πόλεως, τὴν συμμετοχὴν του εἰς τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Ὁ Κωνσταντῖνος μὲ τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ Μεγάλου Δουκὸς Λουκᾶ Νοταρᾶ, εἶχε φροντίσει τὴν ἐπισκευὴν τῶν τειχῶν καὶ εἶχεν ἐξασφαλίσει ἀρκετὰ ἐφόδια. Οἱ ἀλλεπάλληλες ἐπιθέσεις τοῦ Μωάμεθ ἀντιμετωπίζοντο νικηφόρα. Οἱ ζημίες ποὺ προκαλοῦσε τὸ πυροβόλον ἐπεσκευάζοντο τὴν ἀκόλουθη νύκτα κι ἔτσι οἱ βομβαρδισμοὶ ἔμεναν χωρὶς ἀποτέλεσμα. Μὲ προσπάθειες μεταλλωρύχων ὁ Μωάμεθ κατώρθωσε νὰ σκάπτῃ ὑπονόμους, ἀλλὰ μὲ τὶς ἐνέργειες τοῦ Λουκᾶ Νοταρᾶ, ποὺ κατέφυγε στὶς ὑπηρεσίες τοῦ μηχανικοῦ Γιοχάννες Γκράντ, κατεσκευάζοντο ἀνθυπόνομοι ποὺ ἐξουδετέρωναν τὶς προσπάθειες τοῦ Σουλτάνου νὰ διεισδύσῃ ὑπογείως εἰς τὴν Πόλιν, ἐφ’ ὅσον δὲν κατώρθωνε νὰ τὴν κατακτήσῃ ἀπὸ τὰ τείχη.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση