ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1866 ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

,

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1866 ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

.

Ταξιάρχου έ.ἀ.κ. ΣΤΥΛ.ΚΑΛΛΟΝΑ

……….[ ] Ἡ δράσις τοῦ Ναυτικοῦ μας εἰς τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1866 ἀποτελεῖ πραγματικὸν ἄθλον, διότι κατώρθωσε παρὰ τὸν ἀποκλεισμὸν τοῦ Τουρκικοῦ στόλου νὰ διαφεύγῃ καὶ νὰ έκφορτώνῃ εἰς διαφόρους ὅρμους τὰ ἐφόδια, ὡς καὶ τοὺς ἐθελοντὰς ἀνελλιπῶς τὰ δὲ δρομολόγια μεταξὺ Σύρου καὶ Κρήτης νὰ ἐκτελῶνται ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν πλοίων τακτικώτατα ὡς ἐὰν ἡ θαλασσία ὁδὸς ἦτο ἐλευθέρα. Αἱ παραμοναὶ τῆς Ἐπαναστάσεως  εὗρον τὴν Κρήτην μὲ ἐλάχιστον ὁπλισμόν.

……….Ὅπως δὲ ἔγραφε ὁ πληρεξούσιος καὶ Άρχηγὸς τῆς Ἐπαρχίας Ἁγ. Βασιλείου Μιχ. Τσουδερὸς εἰς τὸν διαμένοντα ἐν Ἀθήνας Κρῆτα Λόγιον Γεωργιάδην τὰ 2/3 τῶν πολεμιστῶν ἐστεροῦντο ὁπλισμοῦ καὶ ὅμως τὸ Ναυτικὸν μας κατώρθωσε νὰ μεταφέρῃ εἰς τὴν Κρήτην τόσον ὁπλισμόν, ὥστε νὰ συγκεντρωθοῦν ἐν συνόλῳ 10039 ὅπλα. Καθ’ ὅλην δὲ τὴν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνος παρὰ τοὺς κινδύνους μετέφερε τὴν ἀναγκαιοῦσαν πυρίτιδα εἰς βαρέλια ὡς καὶ πολλὰς χιλιάδας ὀκάδων ἀλεύρων. Κατὰ δὲ τὴν ἐπιστροφὴν ἐκ Κρήτης μετέφερον γυναικόπαιδα διασωζόμενα οὔτω ἀπὸ τὴν σφαγήν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον ἐκ τοῦ ψύχους καὶ τῆς πείνης, διότι τὰ χωριὰ αὐτῶν εἶχον μεταβληθῆ εἰς ἐρείπια. [ ]

Τὰ ἀτμόπλοια

……….Αἱ μεταφοραὶ διὰ τῶν ἱστιοφόρων τῶν ἐφοδίων, ὡς εἶναι εὐνόητον, δὲν διέτρεχον μόνον τὸν ἄμεσον κίνδυνον τῆς συλλήψεως καὶ ἐξοντώσεως ὑπὸ τῶν περιπολούντων τουρκικῶν καταδρομικῶν, ἀλλὰ καὶ αἱ ποσότηται αἱ ὁποῖαι μετεφέροντο ἦσαν πενιχραί, λόγῳ τῆς μικρᾶς χωρητικότητος αὐτῶν. Διὰ τοῦτο αἱ Ἐπιτροπαὶ Ἀθηνῶν καὶ Σύρου συνεφώνησαν μετὰ τῆς Ἀτμοπλοϊκῆς Ἑταιρείας Σύρου ν’ ἀναλάβῃ αὐτὴ τὰς μεταφορὰς διὰ τῶν ἀτμοπλοίων της. Ἀρχικῶς ἐχρησιμοποιήθησαν τὰ ἀτμόπλοια αὐτῆς «Ὕδρα» καὶ «Πανελλήνιον» καὶ βραδύτερον ἡ «Κρήτη» καὶ ἡ «Ἕνωσις». Εἰς αὐτὰ τελικῶς προσετέθη καὶ τὸ «Ἀρκάδι».

……….(…) Ἡ ἱστορία ἑκάστου πλοίου καὶ ἑκάστου κυβερνήτου ἀποτελεῖ ἡρωϊκὴν σελίδα τοῦ ἀγῶνος τοῦ 1866 τῆς Κρήτης.


Αφήστε μια απάντηση