ΤΑ ΠΥΡΠΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 1821

..,

Λύτρας Νικηφόρος-Η πυρπόληση τής τούρκικης ναυαρχίδας από τον Κανάρη.

 

Τα πυρπολικά τού 1821
,
……….Το κείμενο αυτό είναι απόσπασμα από ένα ογκώδες έργο, με τον τίτλο «Περί τού πνεύματος τής συνεργασίας εις τον οικονομικόν τομέα εν Ελλάδι κατά τας παραμονάς τής Ελληνικής Επαναστάσεως».

……….Ο συγγραφεύς του κ. Παναγιώτης Παπαγαρυφάλλου, διδάκτωρ των Πολιτικών Επιστημών και δικηγόρος, που μας το παρεχώρησε, έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών γιά το έργο αυτό, καθώς και γιά ένα προηγούμενό του.
,
……….ΑΡΧΙΚΩΣ πρέπει να υπογραμμίσωμεν ότι, ως προς την έμπνευσιν τής χρησιμοποιήσεως και τής κατασκευής των θρυλικών πυρπολικών, υφίσταται ζωηρά διάστασις απόψεων μεταξύ των ασχοληθέντων με τον κατά θάλασσαν αγώνα των τριών ναυτικών νήσων συγγραφέων.
,
……….Η διαφωνία δε αύτη περιορίζεται αποκλειστικώς και μόνον ως προς το πρόσωπον, το οποίον το πρώτον είχε την ιδέαν τής χρησιμοποιήσεως και τής κατασκευής πυρπολικών. Πρόκειται, πλέον συγκεκριμένως, επί τού ζητήματος εάν την ιδέαν τής κατασκευής και τής χρησιμοποιήσεως είχεν ο εκ Πάργας καταγόμενος Ιωάννης Δημολίτσας ή Πατατούκος, ο Ψαριανός Καλαφάτης, ή εάν αύτη ανήκεν εις τον Ρώσον ναυτικόν Ivan Afenachief.
,
……….Οι πλείστοι των συγγραφέων αναγνωρίζουν τον Έλληνα Ιωάννην Δημολίτσαν ή Πατατούκον, ως έχοντα το πρώτον την ιδέαν τής κατασκευής πυρπολικών, τα οποία σημειωθήτω εβελτιώθησαν σημαντικώτατα από τής πρώτης χρήσεως αυτών υπό τού Παπανικολή.
,
……….Κατά τον Δ. Σπανόν, από τας αρχάς τής επαναστάσεως η Βουλή των Ψαρών συνεσκέπτετο μετά των πλοιάρχων και ιδιοκτητών των πλοίων, περί τής εξευρέσεως των μέσων διά τον απόπλουν των πλοίων. Εις μίαν των συσκέψεων τούτων ο πλοίαρχος Γεώργιος Καλαφάτης, έχων πλοίον βραδυκίνητον, εδήλωσεν ότι: «Άρχοντες, έχω και εγώ πλοίον και περί εμού κανείς δεν ομιλεί· εγώ θα έβγω εις την εκστρατείαν και το πλοίον θα το κάμω μπουρλότο (πυρπολικόν) και θα το διευθύνω μόνος».

,


Αφήστε μια απάντηση