ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ-Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ (3/1/1914)

,

3-1-1914-ieros-loxos-v-ipiru,

«Ἠπειρῶται Ἱερολοχῖται,

……….Ἡ φωνὴ τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος μας Ἠπείρου άπειλουμένης ὑπὸ νέας ὑποδουλώσεως ὑπὸ ἐπαχθέστερον ζυγὸν μᾶς καλεῖ, ὅπως, συνεχίζοντες τὰς χρυσᾶς τῆς ἱστορίας μας ἐλπίδας, εὑρεθῶμεν ἕτοιμοι κατὰ τὴν κρίσιμον ταύτην στιγμὴν καὶ σώσωμεν αὐτήν.

……….Πρὸς τοῦτο ὀφείλει ἕκαστος Ἱερολοχίτης, ἔχων συναίσθησιν τῆς μεγάλης αὐτοῦ ἀποστολῆς, νὰ ἀφοσιωθῇ εἰς τὸ ἔργον τῆς ἐκγυμνάσεώς του θεωρῶν αὐτὸ ὡς πρώτιστον μέλημά του· οὕτως ὥστε ἐπωφελῶς νὰ προσφέρῃ τὰς ὑπηρεσίας του ὑπὲρ διατηρήσεως τῆς ἐλευθερίας τὴν ὁποίαν διὰ μεγάλων θυσιῶν ἀπέδωκεν εἰς τὴν ἡρωϊκὴν χώραν μας ἡ τόλμη καὶ ἡ μεγαλοφυΐα τοῦ μεγάλου Βασιλέως μας Κωνσταντίνου τοῦ Ἐλευθερωτοῦ καὶ ἡ καρτερία καὶ ἡ γενναιότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ.

……….Δὲν ἀρκεῖ, γενναῖοι Ἠπειρῶται, ἡ αὐταπάρνησις καὶ ἡ αὐτοθυσία εἰς ἥν προθύμως ὑποβάλλεσθε καὶ τὴν ὁποίαν πανηγυρικῶς ἐξωτερικεύετε διὰ τῆς ἐγγραφῆς σας εἰς τοὺς κατὰ τόπους συσταθέντας ἱεροὺς λόχους.

……….Ἀλλ’ ὀφείλετε πρωτίστως νὰ συμπληρώσητε τὴν προπόνησίν σας τὴν στρατιωτικὴν καὶ γνωρίσητε καλῶς τὸν τρόπον τοῦ μάχεσθαι, ἵνα ἔχῃ πρακτικὸν ἀποτέλεσμα ἡ προσφορά σας αὕτη.

……….Ἑτοιμασθῶμεν διὰ τὸν ἐπικείμενον ἀγῶνα, ἀγῶνα ἀληθῶς ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, διὰ νὰ δυνηθῶμεν καὶ ἐπιτύχωμεν διὰ τῶν τυραννοκτόνων ὅπλων μας πᾶν ὅ,τι μόνον ἡ δεξιότης τῆς Ἑλληνικῆς διπλωματίας ἀδυνατεῖ νὰ έξασφαλίσῃ.

……….Πρὸ τοῦ ἱεροῦ καὶ ὑπερτάτου πρὸς τὴν πατρίδα καθήκοντος πᾶσα ἄλλη ἀτομικὴ ὑποχρέωσις ὀφείλει νὰ ὑποχωρήσῃ.

……….Συναισθάνομαι βαθύτατα τὰς εὐθύνας διὰ τῶν ὁποίων μὲ περιβάλλει ἡ τιμὴ διὰ τὴν ὁποίαν ἐκρίθην ἄξιος καὶ σᾶς ὑπόσχομαι νὰ άφοσιωθῶ ἐξ ὁλοκλήρου πρὸς ἐπιτυχίαν τῆς ἐργασίας τὴν ὁποίαν μοὶ ἐνεπιστεύθησαν.

……….Ἀξιῶ, συνεπῶς, ὅπως καὶ σεῖς ἀλληλεγγύως καὶ μετὰ ζήλου ἐπιδοθῆτε εἰς τὴν στρατιωτικὴν σας ἐκπαίδευσιν, ἵνα συμπληρώσητε ἐγκαίρως τὰς τυχὸν ἐλλείψεις σας καὶ καταστῆτε τοιουτοτρόπως ἀληθῶς οἱ ἄγρυπνοι φρουροὶ τῆς πρὸ ὀλίγου ἀποκτηθείσης ἐλευθερίας καὶ τῆς ὁποίας τόσον σκληρῶς καὶ παρὰ πᾶν δίκαιον προσπαθοῦσι νὰ μᾶς στερήσωσιν.

……….Ἄς εὐχηθῶμεν πάντες, ὅπως ὑπερισχύσῃ τὸ δίκαιον τῶν Ἑλληνικῶν ἀξιώσεων καὶ λυθῇ εἰρηνικῶς τὸ ζήτημα τῶν ἀμφισβητουμένων Ἑλληνικῶν χωρίων διὰ τῆς πλήρους ἀποκαταστάσεως καὶ ἐκεῖ τῆς εἰρήνης.

……….Ἀλλ’ ἄς εἴμεθα ἀληθῶς προπαρασκευασμένοι, ἵνα ἀποδυθῶμεν μετ’ ἐνθουσιασμοῦ καὶ ἐμπιστοσύνης εἰς τὸν έπικείμενον ἐξοντωτικὸν ἀγῶνα, στηριζόμενοι ἐπὶ τῶν ἰδίων δυνάμεών μας καὶ πεπεισμένοι ὅτι καὶ ὁ Θεὸς καὶ τὸ Πενελλήνιον θὰ εἶναι ὑπὲρ ἡμῶν.

……….Εὐτυχεῖς δ’ ἐν πάσῃ περιπτώσει λογιζόμεθα πίπτοντες μαχόμενοι ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῆς πατρίδος ἡμῶν. Ἠπειρῶται ἄλλως τε ὄντες τῆς Ἠπειρωτικῆς ἀκεραιότητος καὶ ἐλευθερίας προμαχοῦντες.

Λ ε ό ν τ ι ο ς

Διοικητὴς Ἱεροῦ Λόχου Ἰωαννίνων».


Πηγή κειμένου καὶ εἰκόνας τὸ βιβλίο «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ -ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΗΣ- ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1914,  Ἀποστόλου Π. Παπαθεοδώρου, ἐκδόσεις ΣΦΕΒΑ
Ἐπιμέλεια: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο 

Αφήστε μια απάντηση