«Ο ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΣ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΚΚΟΥ (1856- + 10/9/1891)

.

.

«Ὁ ἀντιπολιτευόμενος»-Δημητρίου Κόκκου (1856-1891)

.

Ἐν μέσῳ τῆς ἐκλογικῆς αὐτῆς ἀνεμοζάλης

ἐνόμισα καθῆκον μου κ’ ἐγώ νὰ εἰσπηδήσω

καὶ μετ’ ἀγῶνος φοβεροῦ καὶ πυρετώδους πάλης

νεκρὸς ἤ μόνον νικητής, παιδιά, νὰ ἐπιζήσω !

Τουτέστι τὰν ἤ ἐπὶ τᾶς !   – οἱ πάντες μ’ ἐννοεῖτε,

αἱ δ’ ἐξηγήσεις περιτταὶ μοὶ φαίνονται, πολῖται !

.

Ἀντιπολιτευόμενος !  – ἰδού τὸ πρόγραμμά μου !

Τὴν τωρινήν κυβέρνησιν ἀγρίως θὰ πατάξω !

Πατρὶς ἐδῶ, πατρὶς ἐκεῖ, πατρὶς τὸ σύνθημά μου,

πατρίς, μά τὸν θεόν, πατρίς – enfin θὰ πατριάξω !

Ὁρᾶτε ὅτι τὴν πτωχήν πατρίδα μας προδίδουν,

διότι τρώγουν μοναχοί καὶ εἰς ἡμᾶς δὲν δίδουν !

.

Τὰ οἰκονομολογικά !  – ἰδού πρώτη φροντίς μου !

Τὰ στρατοναυτολογικά ! – ἰδού καὶ ἡ δευτέρα !

Τὰ ἐξωεσωτερικά ! – ἐν ὅλῳ πόθοι τρεῖς μου

ἐκ τῆς κοιλίας θ’ ἀντηχοῦν ὀξεῖς εἰς τὸν αἰθέρα !

Τὸ μεγαλεῖον, ἡ πατρίς,δόξα, τὸ καθῆκον,

καὶ τὸ ἀνῆκον ἅπασι καὶ πᾶσι τὸ προσῆκον !

.

Ἄλλως, μενόντων ᾦδέ πως τῶν πάντων συμφερόντων,

καὶ τῶν ταμείων τρομερῶς συνδιασπαθιζόντων,

κ’ ἐκείνων πάντων, δηλαδή, τρωγόντων καὶ πινόντων,

ἡμῶν δὲ πάντων τῶν λοιπῶν πεινώντων καὶ διψώντων,

ἡμεῖς θὰ καταντήσωμεν ἀναμφιβόλως τσίροι,

καὶ νεκρικὸν μετ’ οὐ πολὺ θ’ ἀκούσωμεν ψαλτήρι !

.

Λοιπόν, λοιπόν, ἅπαντ’ αὐτά εὐκόλως ἐννοοῦντες,

καὶ βλέποντες πὼς ἡ πατρίς ἐπνίγη ἐντὸς ἕλους,

πρέπει, ἐν γένει, τὸν λαόν ὀρθῶς ποδηγετοῦντες,

νὰ φθάσωμεν εἰς ἀσφαλῆ λιμένα, ἐπὶ τέλους.

Τοιουτοτρόπως ἡ πατρίς, νικῶσα μετὰ θάρρους,

θὰ πέσῃ ὡς μικρὸς ἰχθύς εἰς πεινασμένους γλάρους !..

.

Ἐλπίζω, συμπολῖται μου, τὴν ψῆφον σας νὰ ἔχω !

Ἐλπίζω νὰ μ’ ἐκλέξετε ὡς ἀντιπρόσωπόν σας,

διότι, μά τὸν Ἰησοῦν Χριστόν μας, δέν ἀντέχω,

και, φεῦ ! θὰ μ’ ἔχετε βαρύ φορτίον στὸν λαιμόν σας !..

Ἐν τούτοις, ἄν μοι πέπρωται ὁ τάλας ν’ ἀποθάνω,

τὰ κατωτέρω γράψατε στὸν τάφον μου ἐπάνω:

.

«Ἀντιπολιτευόμενος ὁ μακαρίτης ἦτο.

Εἶχ’ εὐγενῆ αἰσθήματα, ἀρχάς καὶ πεποιθήσεις,

καὶ ὑπὸ τούτων πάντοτε ἁγνῶς ἐνεφορεῖτο.

Ἀλλ’ ὅμως τὸν κατέβαλον στομαχικαὶ παθήσεις.

Ἀπέθανε φιλόπατρις, καί ὁμιλῶν καί γράφων –

μὲ ἄλλους λόγους : νηστικὸς κατῆλθεν εἰς τὸν τάφον !..»

.

***

Αφήστε μια απάντηση