ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΑΫΓΕΤΟΣ)

,

,

Λίγα λόγια γιὰ τὸν Μακεδονομάχο

.

……….Ὁ Μανιάτης λοχίας τοῦ 9ου πεζικοῦ Συντάγματος Καλαμάτας, Θεόδωρος Μαντούβαλος (καπετάν Ταΰγετος), γράφει στὰ ἀπομνημονεύματά του «….τὸ πάνδημον εἰς Καλαμάταν μνημόσυνον τοῦ εἰς Μακεδονίαν φονευθέντος ἐπιλοχίου Π. Κουκῆ συνεκλόνισεν τὴν ψυχὴν μου, καὶ τότε ἐγώ, πραγματοποιῶν βαθὺν τῆς ψυχῆς μου πόθον, ἀπεφάσισα νὰ ἐξέλθω εἰς Μακεδονίαν καὶ ἀφοῦ προσηλύτισα γενναίους τινὰς ἄνδρας τοῦ λόχου μου καὶ ἰδιώτας τινάς, ἀπέστειλα ἐπιστολὴν πρὸς τὸν ἐν Ἀθήναις ἑδρεύοντα Κεντρικὸν Μακεδονικὸν Σύλλογον ζητήσας παρ’ αὐτοῦ ἵνα μετὰ δέκα ἀνδρῶν μὲ άποστείλῃ εἰς τὴν Μακεδονίαν. [] Αἱ συνεννοήσεις μας (εννοεί με τους υπαξιωματικούς τού Συντάγματός του), ἐγίνοντο εἰς τὸ ἀναρρωτήριον τοῦ Συντάγματος. ὅπου ὑπηρέτει ὁ ἐπιλοχίας Β. Τσιμπιδάρος, ἐγίνοντο δὲ μυστικῶς… Τότε ἦλθεν εἰς Ἀθήνας ἐκ Τρικάλων, ὅπου ὑπηρέτει, ὁ Λάκων ἀνθ/γὸς Πεζικοῦ Τσοτάκος Νικ. διὰ νὰ καταρτήσῃ ἐθελοντικὸν Σῶμα καὶ ἐξέλθῃ εἰς Μακεδονίαν. Οὖτος, φαίνεται, εἰς τὰ Γραφεῖα τοῦ Κομιτάτου ἔλαβε γνῶσιν τῆς ἐπιθυμίας μου ὅπως ἐξέλθω εἰς τὸν Μακεδονικὸν Ἀγῶνα καὶ μοὶ ἀπηύθυνεν ἐπιστολὴν δι’ ἧς ἠρώτα ἄν δέχομαι νὰ συνεργασθῶ μετ’ αὐτοῦ. Ὁμοίαν ἐπιστολὴν ὁ ἀείμνηστος Τσοτάκος ἀπέστειλε καὶ πρὸς τὸν ἐπιλοχίαν Τσιμπιδάρον, τὸν ὁποῖον ἐγνώριζε, διότι τὰ χωριὰ των ἦσαν πολὺ κοντά….»

……….Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες, στὶς 17 Ἰουνίου 1907 καὶ πρὶν τὸ πρωινὸ ἐγερτήριο, ἡ ὀμάδα τῶν ὑπαξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν ἐπιβιβάσθηκε σὲ ἀμαξοστοιχία καὶ ἀναχώρησε γιὰ τὴν Ἀθήνα. Ἀφοῦ συναντήθηκε μὲ τὸν ἀνθυπολοχαγὸ Τσοτάκο, εἰσῆλθαν στὴν Μακεδονικὴ γῆ μὲ κατεύθυνση τὸ Βογατσικὸ καὶ Καλογερικὸ γιὰ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸ Σῶμα τοῦ καπετὰν Ζάκα (ἀνθυπολοχαγοῦ Γρηγορίου Φαληρέα).

……….Ὁ ἀνθυπολοχαγὸς Νικόλαος Τσοτάκος (καπετὰν Γέρμας) μὲ ὑπαρχηγὸ τὸν ἐπιλοχία Βασίλειο Τσιμπιδάρο (καπετὰν Τσιμπίδα) καὶ ὁπλαρχηγὸ τὸν λοχία Θεόδωρο Μαντούβαλο (καπετὰν Ταΰγετο) μὲ Σῶμα 50 ἀνδρῶν κατὰ τὸ πλεῖστον Μανιατῶν, ξεκίνησαν γιὰ νὰ ἐκδικηθοῦν τὸν θάνατο τοῦ συμπολίτη τους καπετὰν Λίτσα. Συναντήθηκαν μὲ τὸ Σῶμα τοῦ καπετὰν Ζάκα στὴν Λόσνιτσα (Γέρμα), ἀλλὰ ἡ θέση τους προδόθηκε ἀπὸ τοὺς βούργαρους στοὺς τούρκους, ἐναντίον τῶν ὁποίων, στὴν χαράδρα τοῦ Καλογερικοῦ, πολέμησαν σὰν τοὺς τριακόσιους στὶς Θερμοπύλες. Λεπτομέρειες τῆς μάχης στὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο (http://www.ellinoistorin.gr/?p=27163).

……….Κατὰ τὴν σκληρὴ μάχη, ἔπεσαν ὑπὲρ πατρίδος ὁ καπετὰν Γέρμας, ὁ ὑπαρχηγὸς του, Βασίλειος Τσιμπιδάρος καὶ 23 τῶν συμπολεμιστῶν τους, ἐνῶ συνελήφθησαν 11 βαρέως τραυματισθέντες. Μεταξὺ τῶν τραυματισθέντων ἦταν καὶ ὁ Θεόδωρος Μαντούβαλος ὁ ὁποῖος μετέφερε στοὺς ὥμους του μὲ ὑπεράνθρωπη προσπάθεια τὸν ἠμιθανὴ ἀρχηγὸ του, Νικόλαο Τσοτάκο.

……….Ὁ καπετὰν Ταΰγετος νοσηλεύθηκε κρατούμενος στὸ Πολιτικὸ Νοσοκομεῖο Μοναστηρίου, ὅπου μὲ τὴν  βοήθεια τοῦ Ἕλληνα διευθυντή, ἰατροῦ Ἀγγελόπουλου, «….ἠδυνήθην νὰ δραπετεύσῳ ἐκ τοῦ ἄνῳ Νοσοκομείου ὀλίγας ἡμέρας ἐνωρίτερον τῆς ἐπαναστάσεως τῶν νεοτούρκων».

***

Πηγή τὸ βιβλίο τοῦ Δικαίου Β. Βαγιακάκου δ. Φ. «Ἡ συμβολὴ τῆς Μάνης εἰς τὸν Μακεδονικὸν Ἀγῶνα 1904-1908». Σύλλογος πρὸς διάδοσιν ὡφελίμων βιβλίων.
Περιγραφὴ εἰκόνας: Ὁ Θεόδωρος Μαντούβαλος- καπετὰν Ταΰγετος – τὴν περίοδος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα.
(©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση