ΚΥΠΡΙΑΚΟ-ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΒΕΡΩΦ

,

,

……….Τὸ 1984, σὲ δήλωσή του στὴν ΕΡΤ, ὁ Εὐάγγελος Ἀβέρωφ εἶπε ὅτι: «Πολεμήσαμε γιὰ τὸ πρῶτο, γιὰ τὴν Ἕνωση, πολεμήσαμε ἐπίμονα. Δὲν τὸ καταφέραμε. Πολεμήσαμε γιὰ τὸ δεύτερο, γιὰ τὴν Ἀνεξαρτησία μὲ ἔντονη Ἑλληνικὴ σφραγίδα. Τὸ καταφέραμε». Πολλὲς φορὲς ὁ Εὐάγγελος Ἀβέρωφ προέβαλε τὸν ἑαυτὸ του καὶ τὴν κυβέρνησή του ὡς σθεναροὺς διεκδικητὲς τῶν ἐθνικῶν δικαίων γιὰ τὸ Κυπριακό. Ἡ πικρὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἀναλήψεως τῆς ἐξουσίας, βιαζόταν νὰ δείξῃ καλὴ «φιλοδυτική» διαγωγὴ καὶ νὰ κλείσῃ ὅσο γρηγορότερα μποροῦσε τὸ Κυπριακό.

……….Οἱ ἐπιτυχίες τῆς ΕΟΚΑ καὶ οἱ διπλωματικὲς ἱκανότητες τοῦ Μακαρίου οὐδέποτε ἐντάχθηκαν σ’ ἕνα συντονισμένο σχέδιο στρατηγικῆς. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ἐκείνη, ἡ τύχη τῆς Κύπρου θὰ βάδιζε σὲ ὅλο καὶ περισσότερο ἐλεγχόμενη ἀπὸ τοὺς ξένους πορεία. Ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ σὰν «Πόντιος Πιλάτος» ἄφησε ἀβοήθητη τὴν ἑλληνοκυπριακὴ ἡγεσία. Ἐξ οὗ καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν τούρκων γιὰ τὴν ἐκλογὴ Καραμανλῆ.

……….Σὲ τηλεγράφημά του ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, ὁ ἐκεῖ Γάλλος πρέσβης ἔγραψε μεταξὺ ἄλλων στὶς 25 Φεβρουαρίου 1956.«… Ὁ διευθυντὴς τῶν ἀνατολικῶν ὑποθέσεων τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν, διαβεβαίωσε, αὐτὸ τὸ πρωΐ, στὸν σύμβουλο τῆς πρεσβείας, τὴν ἱκανοποίηση τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν ἐπιτυχία ποὺ κατήγαγε ὁ κύριος Καραμανλής, προσθέτοντας ὅτι μέσα στὸν τραχὺ συναγωνισμὸ ποὺ ἀντιμετώπιζε ὁ κύριος Καραμανλὴς μὲ τοὺς ἀντιπάλους του, οἱ τουρκικοὶ ψῆφοι (τῶν μουσουλμάνων τῆς Θρᾲκης), ποὺ πῆγαν μαζικὰ (en bloc) ὑπὲρ τῆς κυβέρνησης ἔπαιξαν ἀποφασιστικὸ ρόλο

……….Ἤδη μὲ τοὺς χειρισμοὺς τοῦ  Ὑπ. Ἐξ. Σπύρου Θεοτόκη, τὸ χάσμα ἀντιλήψεων καὶ στόχων σχετικὰ μὲ τὸ Κυπριακὸ πῆρε φανερὲς διαστάσεις. Ἡ Ἐθναρχία τῆς Κύπρου ἄρχισε νὰ κατηγορῇ τὸν Θεοτόκη ὡς ὑπαίτιο τοῦ ναυαγίου τῶν συνομιλιῶν Μακαρίου-Χάρντιγκ, καθὼς καὶ γιὰ τὶς γενικὲς του σκέψεις ἐπὶ τοῦ Κυπριακοῦ. Ζήτησε ἀπὸ τὸν Καραμανλὴ νὰ τὸν ἀπομακρύνῃ, ἀλλὰ ἀπὸ τότε ὁ ἀνύπαρκτος συντονισμὸς μεταβλήθηκε σὲ πολιτικὴ ἀναξάρτητων δρόμων μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Λευκωσίας.

……….Ὁ Εὐάγγελος Ἀβέρωφ, ὡς νέος Ὑπ.Ἐξ. ἔστελνε παραπλανητικὰ «μηνύματα τιμῆς καὶ ἀγάπης» στὸν Γρίβα, θεωρώντας τον ὅμως στὴν πραγματικότητα ἐμπόδιο γιὰ τὴν προκαθορισμένη πορεία τοῦ Κυπριακοῦ. Πίστευε (μαζὺ μὲ τὴν κυβέρνησή του), ὅτι ἡ ΕΟΚΑ θὰ ἐξουδετερωνόταν εὔκολα μὲ τὶς ἐπιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας ποὺ ἐξαπέλυσε ὁ Χάρντιγκ.

……….Κύριο μέλημα τῆς κυβέρνησης Καραμανλῆ ἦταν τὸ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἐλέγχῃ ἁπόλυτα τὸν Γρίβα καὶ πῶς θὰ παρουσίαζε στὴν κοινὴ γνώμη μιὰ πιθανὴ λύση ποὺ δὲν θὰ περιεῖχε τὴν ἐφαρμογὴ τῆς «ἀρχῆς τῆς αὐτοδιάθεσης», ἔστω καὶ σὰν «νεφελώδη ὅρο».

……….Ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ ποτὲ δὲν εἶδε μὰ καλὸ μάτι τὸν Ἑνωτικὸ Ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ καὶ μὲ τὴν διπροσωπία τοῦ Ἀβέρωφ καὶ τὶς ἐνέργειες τοῦ ἕλληνα προξένου στὴν Κῦπρο, Ἄγγελου Βλάχου, ἐμπόδιζε τὴν ἐνθάρρυνση καὶ τὸν ἐφοδιασμὸ τοῦ Γρίβα μὲ πολεμικὸ ὑλικό.

……….Ὁ Γρίβας ἀπογοητεμένος ἔγραψε. «… ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας, ἡ χειριζομένη τὸ Κυπριακὸν ἐν τῇ ἀπουσίᾳ Ὑμῶν, δὲν ἐξεμεταλλεύθη τὰς ἐπιτυχίας μας καὶ γενικῶς τὸν ἀγῶνα μας. Αὕτη ὑπῆρξε πάντοτε περιδεὴς ἐπαίτης καὶ οὐχὶ ἀξιοπρεπὴς ἀπαιτητής

……….Γιὰ τὸ περιβάλλον τοῦ Μακάριου ἔγραψε. «…Σᾶς περιεστοίχισεν ἡ σῆψις τῶν πόλεων. Ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔμειναν μακρὰν τοῦ ἀγῶνος, καιροσκόποι θεαταί. Σᾶς περιστοίχισεν ἡ λεγομένη ἰθύνουσα τάξις, οἱ λεγόμενοι ἐπιστήμονες».

……….Κραυγαλέα καὶ ἡ βασιλικὴ ἀπουσία ἡ ὁποία γιὰ ἕνα τέτοιο ἐθνικὸ θέμα καὶ ἐφ’ ὄσον ὑπῆρξαν τέτοιες ἐπικίνδυνες διαφωνίες καὶ διασταγμοί, δὲν συγκάλεσε Συμβούλιο Στέμματος, μὲ συμμετοχὴ καὶ τοῦ Μακαρίου, γιὰ νὰ χαραχθῇ ἑνιαία γραμμή, τόσο στὸ θέμα τῆς ΕΟΚΑ, ὅσο καὶ γιὰ τὴν περαιτέρω ἀκολουθητέα πολιτική.

……….Φαίνεται ὅτι ἡ ἑλλαδικὴ κυβέρνηση ἀνέλαβε νὰ ἐλαφρύνῃ τὸ βασιλικὸ ἔργο!

***

Πηγή: ΑΓΩΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ – Ἡ τραγωδία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέσα ἀπὸ τὰ Γαλλικὰ Ἀρχεῖα 1779-1999, τοῦ Χάρη Τσιρκινίδη – Ἐκδόσεις ΕΡΩΔΙΟΣ.

Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Πληροφορίες εἰκόνας: «Ἠνωμένα Ἔθνη, 12 Νοεμβρίου 1956, ἔναρξη  συζητήσεως γιὰ τὸ Κυπριακό. Ὁ πρωθυπουργὸς Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Εὐάγγελο Ἀβέρωφ, ὁ ὁποῖος συνομιλεῖ μὲ τὸν Γεώργιο Σεφεριάδη (Σεφέρη), διευθυντὴ τότε τῆς Β΄ Πολιτικῆς Διευθύνσεως τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.

Πηγή εἰκόνας Γρίβα: Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959

(©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση