Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ[ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.]

.

Δελφοί-Ναὸς Προναίας Ἀθηνᾶς

.

Ἡ θαυματουργικὴ σωτηρία τῶν Δελφῶν ἀπὸ τὴν Περσικὴ λεηλασία [Αὔγουστος 480 π.Χ.] 

.

Ἡροδότου Ἱστοριῶν βιβλίον Η΄

.

Ἡ πορεία τοῦ περσικοῦ στρατοῦ μετὰ τὴν λήξη τῆς ναυμαχίας στὸ Ἀρτεμίσιον

……….Μετὰ τὴν ναυμαχία στὸ Ἀρτεμίσιον, ὁ ἑλληνικὸς στόλος κατευθύνθηκε πρὸς τὴν Σαλαμίνα, ἐνῶ ὁ περσικὸς ἀποβίβασε τὸν πολυάριθμο στρατὸ τοῦ Ξέρξου στὴν Φωκίδα, ὁ ὁποῖος στὸ πέρασμά του κατέκαψε καὶ ἰσοπέδωσε τὶς πόλεις Δρυμό, Χαράδρα, Ἔρωχο, Νέωνα, Πεδιέας, Τριτέας, Ἐλάτεια, Ὑάμπολη, Παραποταμίους και Ἄβας, ἐνῶ σύλησε καὶ ἔκαψε τὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος ποὺ ἦταν πλούσιο καὶ ἐφοδιασμένο μὲ πολλοὺς θησαυροὺς καὶ ἀφιερώματα.

……….Τὸ περισσότερο καὶ ἰσχυρότερο τμῆμα τοῦ περσικοῦ στρατοῦ πορεύθηκε ἐναντίον τῶν Ἀθηνῶν, εἰσβάλοντας στὴν Βοιωτία ἡ ὁποία μήδισε γιὰ νὰ διασωθῇ, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι βάρβαροι πορεύθηκαν πρὸς τὸ ἱερὸ τῶν Δελφῶν μὲ σκοπὸ νὰ τὸ συλήσουν καὶ νὰ φέρουν τὰ λάφυρα στὸν βασιλέα Ξέρξη.  Στὴν πορεία τους, κατέστρεψαν τὶς πόλεις τῶν Πανοπέων, τῶν Δαυλίων καὶ τῶν Αἰολιδῶν.

……….Οἱ κάτοικοι τῶν Δελφῶν ὅταν πληροφορήθηκαν τὴν πορεία τοῦ περσικοῦ στρατοῦ, ἀπελπίστηκαν. Ρώτησαν τότε τὸ Μαντεῖο ἐὰν ἔπρεπε νὰ θάψουν τὸν ἱερὸ θησαυρὸ του, ἤ νὰ τὸν μεταφέρουν σὲ ἄλλο μέρος, ἀλλὰ ὁ θεὸς ἀπήντησε ὅτι ἦταν ἱκανὸς νὰ προστατεύσῃ ὁ ἴδιος τὰ δικὰ του πράγματα. «….Ὁ δὲ θεὸς σφεας οὐκ ἔα κινέειν, φὰς αὐτὸς ἱκανὸς εἶναι τῶν ἑωυτοῦ προκατῆσθαι».

……….Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπάντηση, οἱ κάτοικοι τῶν Δελφῶν φυγάδευσαν τὰ γυναικόπαιδα στὴν Ἀχαΐα, καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἄνδρες κατέφυγαν στὶς κορυφὲς τοῦ Παρνασσοῦ, ἄλλοι δὲ στὴν Ἄμφισσα τῆς Λοκρίδος, ἐνῶ  τὰ ὑπάρχοντά τους ἔκρυψαν στὸ Κωρύκιον ἄντρο. Μόνο ἑξῆντα ἄνδρες μαζὶ μὲ τὸν προφήτη Ἀκήρατο παρέμειναν στοὺς Δελφούς.

Ἡ ἄφιξις τῶν βαρβάρων στὸν χῶρο τοῦ Μαντείου 

……….Ὅταν οἱ βάρβαροι ἔφτασαν σὲ τέτοια ἀπόσταση ποὺ ἦταν πλέον ὀρατοί, τότε ὁ προφήτης Ἀκήρατος παρατήρησε ὅτι μπροστὰ στὸν ναὸ ἐμφανίσθηκαν ἱερὰ ὅπλα τὰ ὁποῖα θὰ ἦταν ἀνοσιούργημα ἐὰν τὰ ἄγγιζε ἀνθρώπινο χέρι. «….ὁ προφήτης [ ], ὁρᾷ πρὸ τοῦ νηοῦ ὅπλα προκείμενα ἔσωθεν ἐκ τοῦ μεγάρου ἐξηνηνειγμένα ἱρά, τῶν οὐκ ὅσιον ἦν ἅπτεσθαι ἀνθρώπων οὐδενί».  Ἀμέσως ὁ Ἀκήρατος ἐνημέρωσε τοὺς Δελφοὺς ποὺ παρέμειναν στὸν ναό, ὅτι αὐτὸ ἦταν θεϊκὸ σημάδι.

……….Μὲ τὴν ἄφιξη τῶν βαρβάρων μπροστὰ στὸν ναὸ τῆς Προναίας Ἀθηνᾶς, ἀκόμα μεγαλύτερο θαῦμα συνέβη μὲ τὴν ἐμφάνιση αὐτοκινούμενων πολεμικῶν ὅπλων ἔξω ἀπὸ τὸν ναό. «…. ὅπλα ἀρήια αὐτόματα φανῆναι ἔξω προκείμενα τοῦ νηοῦ». Τότε, ἄρχισαν νὰ πέφτουν πάνω στοὺς βαρβάρους κεραυνοὶ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ δύο βράχοι ποὺ ἀποσπάσθηκαν ἀπὸ τὶς πλαγιὲς τοῦ Παρνασσοῦ, κύλησαν μὲ μεγάλο θόρυβο πάνω τους, σκοτώνοντας ἀρκετοὺς ἐνῶ μέσα ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Προναίας ξεσηκώθηκε βοὴ καὶ ἀλαλαγμός. «….ἐκ δὲ τοῦ ἱροῦ τῆς Προναίας βοή τε καὶ ἀλαλαγμὸς ἐγίνετο».

……….Φόβος κυρίευσε τοὺς βαρβάρους τρέποντάς τους σε φυγή, καὶ τότε οἱ κάτοικοι τῶν Δελφῶν κατέβηκαν ἀπὸ τὰ ὑψώματα ποὺ εἶχαν καταφύγει καὶ τοὺς καταδίωξαν σκοτώνοντας πολλοὺς ἀπὸ αὐτούς. Ὅσοι ἀπὸ τοὺς βαρβάρους διασώθηκαν καὶ ἐπέστρεψαν, ἔλεγαν (σύμφωνα μὲ ὅσα πληροφορήθηκε ὁ Ἡρόδοτος), ὅτι εἶδαν δύο ὁπλῖτες μὲ ὑπεράνθρωπα σώματα νὰ τοὺς καταδιώκουν καὶ νὰ τοὺς σκοτώνουν.

……….Οἱ κάτοικοι τῶν Δελφῶν λένε ὅτι εἶναι οἱ τοπικοὶ ἥρωες, Φύλακος καὶ Αὐτόνοος, τῶν ὁποίων οἱ ναοὶ βρίσκονται γύρω ἀπὸ τὸν ναὸ τῶν Δελφῶν. Τοῦ Φύλακου βρίσκεται κοντὰ στὸν δρόμο πάνω ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Προναίας, ἐνῶ τοῦ Αὐτονόου βρίσκεται κοντὰ στὴν Κασταλία, κάτω ἀπὸ τὴν κορυφὴ Ὑάμπεια.  Οἱ βράχοι ποὺ κύλησαν ἀπὸ τὸν Παρνασσό, βρίσκονταν μέχρι τὶς μέρες τοῦ Ἡροδότου σωριασμένοι μπροστὰ στὸν ναὸ τῆς Προναίας Ἀθηνᾶς.

Ἔτσι λοιπὸν ἐκδιώχθηκαν οἱ βάρβαροι καὶ σώθηκαν οἱ Δελφοί.

***

  • Ἐπιμέλεια  κειμένου : Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο
  • Εἰκόνα: Σὲ ἀναζήτηση πηγῆς καὶ πληροφοριῶν γιὰ τὴν φωτογραφία, δὲν μπορέσαμε δυστυχῶς νὰ βροῦμε στοιχεῖα τοῦ ποιὸς/ά, ἔκανε τὴν λήψη ἤ ἐπεξεργασία καὶ πότε.
Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση