ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΠΟΝΤΟΥ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ – « ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ »

,

,

Άγιος Γρηγόριος,
Επίσκοπος Νεοκαισαρείας Πόντου,
ο Θαυματουργός

(213-270 μ. Χ.)

.

« ΕΚΘΕΣΙΣ  ΤΗΣ  ΠΙΣΤΕΩΣ »

(Πατρολογία Jacques Paul Migne, τόμος 10, σελίδες 983-988)

.

«Ένας είναι ο Θεός, Πατέρας τού ζωντανού Λόγου, τής σοφίας, που έλαβε υπόσταση, και τής δύναμης και τού παντοτινά ίδιου χαρακτήρα. Τέλειος που γέννησε τέλειο, Πατέρας μονογενούς Υιού.

Ένας είναι ο Κύριος, μοναδικός από μοναδικό, Θεός από Θεό, χαρακτήρας και εικόνα τής θεότητας, ενεργός λόγος, Σοφία, που περιέχει την σύσταση των πάντων, και δύναμη που δημιούργησε ολόκληρη την κτίση. Αληθινός Υιός από αληθινό Πατέρα, αόρατος από αόρατο και άφθαρτος από άφθαρτο και αθάνατος από αθάνατο και παντοτινά ίδιος από παντοτινά ίδιο.

Ένα είναι και το άγιο Πνεύμα, που έχει λάβει την ύπαρξή του από τον Θεό και που έχει φανερωθεί μέσω τού Υιού με σαφήνεια στους ανθρώπους, εικόνα τού Υιού, τέλεια τέλειου, ζωή, αιτία των ζωντανών, αγία πηγή, αγιότητα, χορηγός αγιασμού. Σε αυτό φανερώνεται ο Θεός Πατέρας, που είναι πάνω από όλα και μέσα σε όλα, και ο Θεός Υιός, ο διά μέσου όλων.

Τέλεια Τριάδα, και ως προς την δόξα και ως προς την αιωνιότητα και ως προς την βασιλεία, που δεν μερίζεται ούτε αλλοτριώνεται. Τίποτε κτιστό, λοιπόν, ούτε υπόδουλο δεν υπάρχει μέσα στην Τριάδα, ούτε κάτι που να εισήλθε μετά, σαν να μην ήταν πρωτύτερα εκεί και να εισήλθε έπειτα. Ούτε έλλειπε, λοιπόν, ποτέ ο Υιός από τον Πατέρα, ούτε το Πνεύμα από τον Υιό, αλλά αμετάτρεπτη και αναλλοίωτη είναι πάντοτε η ίδια Τριάδα».

***
Επιμέλεια εικόνας και Μετάφραση: Αθανάσιος Τσακνάκης, Θεολόγος – Φιλόλογος, 15/11/2017.
***
Εἷς Θεός, Πατὴρ Λόγου ζῶντος, σοφίας ὑφεστώσης, καὶ δυνάμεως, καὶ χαρακτῆρος ἀϊδίου. Τέλειος τελείου γεννήτωρ, Πατὴρ Υἱοῦ μονογενοῦς. Εἷς Κύριος, μόνος ἐκ μόνου, Θεὸς ἐκ Θεοῦ· χαρακτὴρ καὶ εἰκὼν τῆς θεότητος, λόγος ἐνεργός (67)· Σοφία τῆς τῶν ὅλων συστάσεως περιεκτική· καὶ δύναμις τῆς ὅλης κτίσεως ποιητική. Υἱὸς ἀληθινός, ἀληθινοῦ Πατρός, ἀόρατος ἀοράτου (68)· καὶ ἄφθαρτος ἀφθάρτου· καὶ ἀθάνατος ἀθανάτου, καὶ ἀϊδίος ἀϊδίου. Καὶ ἕν Πνεῦμα ἅγιον, ἐκ Θεοῦ τὴν ὕπαρξιν ἔχον· καὶ διὰ  Υἱοῦ πεφηνός, δηλαδή (69) τοῖς ἀνθρώποις· εἰκὼν τοῦ Υἱοῦ (70)· τελείου τελεία· ζωή, ζώντων αἰτία· πηγὴ ἁγία· ἁγιότης, ἁγιασμοῦ χορηγός. Ἐν ᾦ φανεροῦται Θεὸς ὁ Πατήρ, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ ἐν πᾶσι· καὶ Θεὸς ὁ Υἱός, ὁ διὰ πάντων. Τριὰς τελεία, δόξῃ καὶ ἀϊδιότητι καὶ βασιλείᾳ, μὴ μεριζομένη (71), μηδὲ ἀπαλλοτριουμένη. Οὔτε ουν κτιστον τι, ἤ δοῦλον ἐν τῇ Τριάδι· οὔτε ἐπείσακτον (82), ὡς πρότερον μὲν οὐκ ὑπάρχον, ὕστερον δὲ ἐπεισελθνόν. Οὔτε οὖν (83) ἐνέλιπέ ποτε Υἱὸς Πατρὶ, οὔτε Υἱῷ τὸ Πνεῦμα (84)· ἀλλ’ ἄτρεπτος καὶ ἀναλλοίωτος, ἡ αὐτὴ Τριάς (85) ἀεί.