ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΟΥΣΙΟΣ

,

,

Γούσης

,

Γούσης Λάμπρος, ὁ καὶ Ῥεγγίνας καλούμενος. 

……….Σουλιώτης ὁπλαρχηγὸς διαπρέψας κατὰ τὰ τέλη τοῦ ΙΗ΄ καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ ΙΘ΄αιῶνος εἰς τοὺς κατὰ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων ἀγῶνας τοῦ Σουλίου. Ὑπηρετήσας εἰς τὰ [Σουλιώτικα] ἀλβανικὰ τάγματα τῆς Κερκύρας καὶ εἰς τὸν στρατὸν τοῦ βασιλέως Νεαπόλεως, ἐπέστρεψεν εἰς τὸ Σούλι.

……….Μετέσχεν ἐκ νέου εἰς τοὺς κατὰ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ τελικοὺς ἀγῶνας, μετὰ δέ τὴν ὁριστικὴν πτῶσιν τῆς [ἰδιαιτέρας] πατρίδος του, κατῆλθεν εἰς τὴν Δυτικὴν Ἑλλάδα, ὅπου ἠγωνίσθη ἐπὶ κεφαλῆς σώματος Σουλιωτῶν ὑπὸ διαφόρους ἀρχηγούς. Ἰδιαιτέρως διεκρίθη διὰ τὴν ὁρμητικότητά του κατὰ τὴν ἐκστρατείαν τῆς Ἀνατολικῆς Ἑλλάδος τῷ 1826-1827, ὁπότε καὶ ἐπανειλημμένως ἐπληγώθη. Προήχθη εἰς ταξίαρχον, ὑπηρέτησεν εἰς τὰ ἐλαφρὰ τάγματα, ἠμείφθη διὰ τοῦ χαλκοῦ ἀριστείου καὶ ἐλογίσθη ὑπολοχαγός.

___________________________

Γούσης Μπούσμπας ἤ Γερογούσης.

……….Ἐκ τῶν ἀρχηγῶν τοῦ Σουλίου, περὶ τὰ τέλη τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος. Συλληφθεὶς αἰχμάλωτος εἰς τὸ Ζάλογγο μετὰ τοῦ Γεροκουτσονίκα, ἐχρησιμοποιήθη ὑπὸ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ ὅπως ἐπιτύχῃ συνθηκολόγησιν τῶν Σουλιωτῶν.

___________________________

Γούσης Πήλιο.

……….Σουλιώτης πολεμιστής, ἕτερος ἤ ὁ προδότης, ὑπηρετῶν τὸν Βελῆ πασᾶν καὶ ἐκ τῶν ἐμπίστων τοῦ Ζελιχτάρ-Μπόττα, τοῦ περιφήμου ἀλλὰ ἱπποτικωτάτου στρατηγοῦ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ. Ἐχρησιμοποιεῖτο διὰ τὴν σύνεσίν του εἰς τὰς πρεσβείας καὶ ἐν γένει τὰς μεσολαβήσεις ἐν ὥρᾳ πολέμου.

___________________________

Γούσιος

.

Ὄνομα ἀγωνιστῶν.

……….Γεώργιος. Ἀγωνιστὴς ἐκ Προυσσοῦ τῆς Εὐρυτανίας. Ἔπεσε μαχόμενος ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τοῦ Μεσολογγίου.

……….Γρηγόριος. Ἀδελφὸς αὐτοῦ νεώτερος. Ἠκολούθει κατ’ ἀρχὰς τὸν Γεώργιον, μετὰ δὲ τὸν θάνατόν του ἐσχημάτισε ἴδιον σῶμα καὶ μετέσχε διαφόρων ἐκστρατειῶν, διακριθεὶς εἰς Φάληρον τῷ 1827, ὁπότε ἐτραυματίσθη. Μετὰ τὴν ἀποκατάστασιν ἔμεινε εἰς τὴν χωροφυλακήν, ὑπηρέτησε δὲ καὶ ὡς δήμαρχος ἐπὶ Ὄθωνος. Ἀπεβίωσε τῷ 1870.

***
Πηγή: Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια  Δρανδάκη, τόμος Η΄ σελ. 659
Ἐπιμέλεια κειμένου: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο
Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»