ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΠΟΣ

.

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ   ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ  ΕΠΟΣ

.

.

γράφει ὁ Δημήτριος Τσιρόγλου

 .

.

……….Ἀπορηματικὴ καὶ ἐνθουσιώδης μέχρι παραληρήματος ἦταν ἡ ἀντίδραση τῶν ἐλεύθερων καὶ ἀγωνιζομένων λαῶν καὶ κρατῶν τῆς ὑφηλίου στὴν ἡρωϊκὴ ἀντίσταση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ δὴ τῆς 1ης ‘’σιδηρᾶς καὶ ἀκάμπτου’’ Μεραρχίας καὶ ὅλου τοῦ Β΄ Σώματος Στρατοῦ.

……….Πέραν ὅμως τοῦ στρατιωτικοῦ γίγνεσθαι καὶ τῶν πολεμικῶν γεγονότων, σημαίνουσα βαρύτητα παρουσιάζει  μέρος τῶν διπλωματικῶν κινήσεων, διότι αὐτὸ προσδίδει φῶς στὰ τεκταινόμενα. Ἡ Ἰταλία, προκειμένου νὰ ἀποσπάσει τὴν συνεργασία τῆς ἀλβανίας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἐπέτυχε,  ὑποσχέθηκε ὡς ἀντάλλαγμα τὴν Ἤπειρο.

……….Ἡ Ἑλλάδα, κατὰ σειράν, προσπαθοῦσε νὰ ἐπιτύχει τὴν ὑποστήριξη τῆς Γιουγκοσλαυΐας. Οἱ διπλωμάτες της ὅμως, ἰσχυρίζονταν ὅτι κάτι τέτοιο ἦταν ἀδύνατο, ἐάν δὲν προηγούνταν ἐπίθεση τῆς Ἰταλίας σὲ γιουγκοσλαυϊκὸ ἔδαφος. Ὅμως  αἴρονταν οἱ ἐπιφυλάξεις τους καὶ δὲν ἀπαιτούνταν ἰταλικὴ ἐπίθεση στὴν Γιουγκοσλαυΐα, ἐὰν ἐπρόκειτο γιὰ τὴν προάσπιση τῆς …Θεσσαλονίκης(!!!) – καὶ ὁλοκλήρου τῆς Μακεδονίας θὰ προσέθετε ὁ ὁποιοσδήποτε ἔχων γνώση τοῦ μακεδονικοῦ ζητήματος -.

……….Κατὰ τὴν ἐπικράτηση τῶν ἀντιφρονούντων στὴν Γιουγκοσλαυΐα, καὶ ἐνῷ ἄλλαξε  ἡ φιλογερμανικὴ πολιτική, δὲν μετατοπίστηκε ὅμως καθόλου τὸ πάγιο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Μακεδονία.  Ἡ Ἰταλία ἐπίσης πίεζε τὸν βασιλιᾶ τῆς βουλγαρίας Μπόρις, σὲ ἀπό κοινοῦ ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ὑποσχόμενη – Ὧ! Τὶ σύμπτωση! –  τὴν Μακεδονία.

……….Ἀλλά καὶ κατὰ τὴν ἐπέλαση τῶν γερμανικῶν δυνάμεων πρὸς νότον, ἡ βουλγαρία συμμάχησε μὲ τὴν Γερμανία, ἐξασφαλίζοντας ὡς πολεμικὰ ἀνταλλάγματα τὴν Μακεδονία, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο, ὁδήγησε τὴν πολύπαθη χώρα μας στὴν ἐπικατάρατη τριπλή(!) γερμανοϊταλοβουργαρικὴ κατοχή.

……….Συμπεραίνεται λοιπὸν ὅτι, στὴν δημιουργία τῶν πολιτικοστρατιωτικῶν σχηματισμῶν (κυρίως στὸν ρόλο τῆς βουλγαρίας),  οὐσιαστικά πρωτεύοντα ρόλο ἔπαιξαν  οἱ βλέψεις τῶν γειτόνων μὲ σκοπὸ τὴν προσάρτηση τῆς Μακεδονίας.

……….Ὡς πολιτικοστρατιωτικοὺς σχηματισμοὺς κατὰ βάσιν, ἐννοοῦμε Ἰταλία, ἀλβανία, γιουγκοσλαυΐα, βουλγαρία, δηλαδή, ὅλους ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Ἑλλάς ὅμως, ἀνθίσταται  μόνη στὴν Βόρειο Ἤπειρο ἐπιτυγχάνοντας νικηφόρο ἐπέλαση.

……….Εἶναι οἱ πρῶτες ἧττες τοῦ μέχρι τότε ἀήττητου Ἄξονα. Ἀλλά ἄς θυμηθοῦμε ἀπό τὸ διάγγελμα ἐπί τῇ 28η τῶν Ἑλλήνων διανοουμένων  (Σικελιανοῦ, Ξενόπουλου, Μητρόπουλου, Παλαμᾶ, Δροσίνη, Βενέζη, Τερζάκη, Σεφέρη κ.ἄ.): ’

” Ἐλεύθεροι ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἐθνῶν, μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ἡ Ἑλλάδα πολεμᾶ γιὰ τὴν μοῖρα τοῦ κόσμου”.

Αφήστε μια απάντηση