Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΡΟΥΒΑ)

Κατεχάκης - Ο Γεώργιος Κατεχάκης (Ρούβας). Από τους πρώτους που ακολούθησαν τον Π. Μελά.

.

Η Είσοδος εις Δυτικήν Μακεδονίαν τού Ανταρτικού Σώματος Γεωργίου Κατεχάκη (καπετάν Ρούβα)

.

……….Το κινητόν τμήμα Καούδη έφθασε την 4ην Νοεμβρίου εις Λέχοβον και, ενώ ευρίσκετο εντός τούτου, έλαβεν επιστολήν τού Μητροπολίτου Καραβαγγέλη με σημαντικάς διά τον περαιτέρω αγώνα πληροφορίας. Ο Μητροπολίτης ειδοποίει τον Καούδην, ότι θα έπρεπε να κατευθυνθεί αμέσως εις Κωσταράζιον, προκειμένου να υποδεχθεί τον νέον Γενικόν Αρχηγόν τού Ελληνικού αγώνος εις το Βιλαέτιον Μοναστηρίου, ο οποίος ήρχετο εξ ελευθέρας Ελλάδος επικεφαλής σώματος εξ 25 ανδρών.

……….Ως αρχηγός είχεν ορισθεί υπό τού Μακεδονικού Κομιτάτου ο Ανθυπολοχαγός τού Πεζικού Γεώργιος Κατεχάκης, ο οποίος διέβη την Ελληνοτουρκικήν μεθόριον την 1ην Νοεμβρίου· εις το σώμα του περιελαμβάνοντο ωρισμένοι ικανότατοι και πεπειραμένοι αγωνισταί, ως ο εκ Κρήτης Παύλος Γύπαρης, οι εκ Κορεστίων αρματολοί Δημήτριος Νταλίπης και Σίμος Στογιάννης και ο Σερραίος Δούκας Γαϊτατζής.

……….Κατά την κίνησίν των προς Βορράν, διά Παλαιοχωρίου — Εξάρχου — Δριανόβου (Δρυοβούνου) και Μονής Αναλήψεως, αντιμετώπισαν τας συνήθεις δυσχερείας, ως έλλειψιν τροφίμων, ακαταλλήλους οδηγούς, κινδύνους προδοσίας, επιπόνους πορείας και την φοβεράν διάβασιν τού Αλιάκμονος.


  • Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση