Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΙΜΩΝΑ ΣΙΝΑ

.

.

πιστολ Καποδίστρια στν Σίμωνα Σίνα

.

Ἑλληνικὴ Πολιτεία. Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος.

Ἀριθ. 766

Πρὸς τὸν Κύριο Σίμωνα Γ. Σίναν.

.

……….Ἐδέχθημεν μετὰ πολλῆς εὐγνωμοσύνης τὴν ποσότητα τῶν 2.007/100 διαστήλων, τὰ ὁποῖα μετὰ τῶν ἐν Βιέννῃ συμπολιτῶν σας Γραικο-Βλάχων, προσφέρετε δωρεᾶν εἰς τὰ δημόσια τῆς Ἑλλάδος καταστήματα.

……….Νομίζοντες δὲ καὶ συμφερώτερον καὶ πρὸ πάντων εὑάρεστων εἰς τοὺς δωρητᾶς ν’ ἀφιερωθῶσιν εἰς ὄφελος τοῦ Ὀρφανοτροφείου οἱ ἐτήσιοι τόκοι τῶν κεφαλαίων τούτων, ἀσφαλισθέντων εἰς τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζαν, διετάξαμεν τὴν ἐπὶ ταύτης Ἐπιτροπὴν νὰ συνεννοηθῇ μὲ τὸν ἐν Κερκύρᾳ Κύριον Ἀναστάσιον I. Κόνιαρην ἅμα δὲ λάβῃ παρ’ αὐτοῦ τὴν διαληφθείσαν ποσότητα, θέλει σᾶς εἰδοποιήσει.

……….Εἰς τὸ Ὀρφανοιτροφεῖον παιδεύονται ἤδη 500 ὀρφανά, καὶ οἱ ἐξελθόντες μέχρι τοῦδε ἀπὸ τὸ κατάστημα τοῦτο κατὰ τὴν ἰδιαιτέραν κλίσιν καὶ ἱκανότητα ἕκαστος, ἐνασχολοῦνται εἰς τὴν ναυτικὴν ὑπηρεσίαν καὶ τὰς τέχνας καὶ ἐργόχειρα, ἤ διδάσκονται εἰς τὰ ἐν Αἰγίνῃ δύο Τυπικὰ σχολεῖα τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς καὶ τῶν ἀνωτέρων μαθημάτων.

……….Ἐὰν καὶ ἄλλοι ὁμογενεῖς συνδράμωσι μὲ τὴν αὐτὴν προθυμίαν εἰς βοήθειαν τῶν Ἑλληνοπαίδων, τῶν ὁποίων γέμουσιν οἱ Ἑλληνικοὶ τόποι καὶ μάλιστα αἱ ἐπαρχίαι, ὅπου ὑπῆρχον ποτὲ πόλεις, τότε καὶ τὰ διδακτικά καταστήματα θέλουν στερεωθεῖ καὶ ἡ ἐπομένη γενεὰ θέλει λάβει ἀγωγὴν ἀξίαν τῆς μελλούσης τύχης, εἰς τὴν ὁποίαν προσεκλήθη παρὰ τῆς θείας προνοίας.

……….Εἴθε τὸ ἰδικὸν σας παράδειγμα καὶ τῶν ἐν ἀλλοδαπῇ Ἑλλήνων, ὅσοι συνείσφερον φιλοτίμως ὑπὲρ τῆς ἐκπαιδεύσεως τῆς Ἑλληνικῆς νεολαίας, νὰ ἐγείρῃ καὶ τοὺς ἄλλους ὁμογενεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔχοντες τὰ αὐτὰ πρὸς τὴν Πατρίδα αἰσθήματα δὲν ἔδειξαν εἰσέτι διὰ τῶν ἔργων τους, ὁποίους τρέφουσιν ὑπὲρ αὐτῆς ἀγαθοὺς σκοπούς.

……….Ἐκφράζουμε πρὸς σὲ, Κύριε, καὶ διὰ σοῦ πρὸς τοὺς συμπολίτας σου Γραικο-Βλάχους, πολλὴν εὐγνωμοσύνην ἐκ μέρους τῶν ὀρφανῶν, καὶ παρ’ ἡμῶν τὴν ἐξαίρετον ὑπόληψιν καὶ τιμήν.

 

Ἐν Ναυπλίῳ τὴν 16ην Μαΐου 1830

Ὁ Κυβερνήτης Ἰ. Ἀ. Καποδίστριας


Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»