Η ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΕΚΚΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ

,

,

Ἡ ἀρβανίτικη οἰκογένεια Λέκκα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 καὶ ἡ προσφορὰ της στὸ Γένος

.

……….Λέκκα. Ὄνομα διαφόρων οἰκογενειῶν, ἐκ τῶν ἀρβανίτικων χωρίων τῆς Ἀττικῆς. Πολλὰ μέλη αὐτῶν ὑπῆρξαν ἄριστοι ἀγωνισταὶ κατὰ τὴν Ἐπανάστασιν.

Μαρουσιώτικος κλάδος:

……….Διεκρίθησαν ἐκ τῆς Μαρουσιώτικης οἰκογενείας οἱ:

……….Ἀνδρέας Λέκκας, πολεμήσας εἰς Μαραθῶνα, Σάλωνα καὶ Ἀκρόπολιν, ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Γεώργιος, ὅστις καὶ ἀπέθανε κατὰ τὴν πολιορκίαν τῆς Ἀκροπόλεως, καὶ ὁ ἐξάδελφος Παναγῆς, πεσὼν εἰς τὴν Λαμία τῷ 1823.

Μενιδιάτικος κλάδος:

……….Ἐκ τῆς μενιδιάτικης οἰκογενείας διεκρίθησαν ὁ πρεσβύτερος Ἀναστάσιος, ὅστις καὶ ὡς Ἀθανάσιος ἐνίοτε ἀναφέρεται. Ἀρχηγὸς μικροῦ σώματος Ἀθηναίων καὶ Μενιδιατῶν ἐπολέμησε γενναιότατα κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς Ἐπαναστάσεως, ἔπεσε δὲ μαχόμενος εἰς τὴν ἐν Χαλανδρίῳ μάχην τὸν Νοέμβριον 1821.

……….Ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ Γεώργιος, ἔπεσε βραδύτερον κατὰ τὴν πολιορκίαν τῆς Ἀκροπόλεως.

……….Τρίτος ἀδελφὸς ὁ Δημήτριος, κοινότερον Μῆτρος Λέκκας, ὑπῆρξε καθ’ ὅλον τὸν ἀγῶνα εἷς τῶν Ἀθηναίων ὁπλαρχηγῶν τοῦ λαϊκοῦ κόμματος πολλάκις ἀντιταχθεὶς πρὸς τὸ ἀρχοντολόγιον. Πολεμήσας εἰς τὴν Ἀκρόπολιν εἰς τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Ὀδυσσέως, λαβὼν μέρος εἰς τὴν ἄμυναν τοῦ φρουρίου κατὰ τὴν διέλευσιν τοῦ Δράμαλη, καὶ τέλος τεθεὶς εἰς τὰς διαταγὰς τοῦ Καραϊσκάκη, ἐστάλη παρ’ αὐτοῦ τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1827 νὰ ἐξεγείρῃ τὰ προσκυνημένα χωρία Χασιὰν καὶ Μενίδιον. Προδοθεὶς ὅμως ἐκ τῶν συγχωρίων του ἐζωγρήθη καὶ σταλεὶς εἰς τὸν Ὁμὲρ πασᾶν τῆς Χαλκίδος εὗρεν οἰκτρὸν θάνατον τῷ 1828, διότι κρεμασθεὶς ἀπὸ σιδηρᾶς ἁρπάγης ἐξεδάρη ζωντανός.

……….Ὁ τελευταῖος ἀδελφὸς αὐτῶν, μοναχός Παΐσιος, ἔπεσε μαχόμενος κατὰ τὴν πολιορκίαν τῶν Ἀθηνῶν ὑπὸ τοῦ Κιουταχῆ τῷ 1826.