Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ (Γ. ΤΟΜΠΡΑΣ)

,

,

Ο μακεδονομάχος καπετάν Ρουπακιάς (Γ. Τόμπρας) 

.

……….Ο καπετάν Ρουπακιάς συγκαταλέγεται και αυτός μετά των άλλων αρχηγών, οι οποίοι μεγάλας υπηρεσίας προσήνεγκον εις τον Μακεδονικόν αγώνα. Ανδρείος, τολμηρός, αποφασιστικός και δραστήριος δεν έπαυσεν απ’ αρχής του αγώνος μέχρι τέλους να παρέχη εαυτόν προπύργιον υπέρ των εθνικών δικαίων.

……….Ο Γεώργιος Ρουπακιάς δεν είνε άλλος παρά ο στρατιωτικός υποφαρμακοποιός σήμερον Γεώργιος Τόμπρας.

……….Τας υπηρεσίας του ανδρός τούτου αποδεικνύουν τα επίσημα έγγραφα, τα οποία δημοσιεύομεν ενταύθα πριν ή αφηγηθώμεν ιστορικώς την δράσιν του αρχηγού τούτου, των οπλαρχηγών του και των παλληκαριών του.

Ιδού τα έγγραφα ταύτα κατά πιστήν αντιγραφήν.

 

Πανελ. Οργάνωσις                                               Τμήμα Μακεδονικόν

Έκθεσις

……….«Ο υποφαρμακοποιός κ. Τόμπρας Γεώργιος συμμετασχών εις τον εν Μακεδονία διεξαχθέντα ένοπλον αγώνα από του Μαρτίου του 1905 μέχρι πέρατος αυτού κατά περιόδους κατά το μάλλον και ήττον μακράς ως αρχηγός σώματος, σπουδαιοτάτας προσήνεγκεν υπηρεσίας.

……….Εμφορούμενος υπό ακραιφνούς φιλοπατρίας, αυταπαρνήσεως, γενναιότητας και εντιμότητος, ουδέν παρέλειπε μέσον, ουδένα απέφευγε κίνδυνον όπως δημιουργήση εν τη περιφερεία, ης διετέλει αρχηγός, εθνικήν βάσιν και εδραιώση επί ταύτης εργασίαν, ανυψών το φρόνημα, εμπνέων τον πατριωτισμόν και μεταδίδων την περιφρόνησιν προς τον κίνδυνον. Η εξόντωσις βουλγαρικών συμμοριών και ιδία του πολλού Καρσάκωφ και η παρ’ ημίν μετάστασις βουλγαρικών χωρίων είναι τα καταφανέστερα σημεία της επιτυχούς του δράσεως. Παρέχων εαυτόν πάντοτε παράδειγμα επέτυχε να κερδίση την εμπιστοσύνην και την αγάπην των κατοίκων, καταδεικνυομένην εις τας εκθέσεις των κατά τόπους Επιτροπών.

……….Ειδικώς δε η πολεμική αυτού δράσις εν ταις μετά βουλγαρικών συμμοριών και τουρκικού στρατού συμπλοκαίς υπήρξεν αξία ιδιαιτέρας μνείας. Πλην της γενναιότητος και της αυτοθυσίας, αίτινες κατ’ αυτάς πάντοτε υπήρξαν καταφανείς, επεδείξατο και τοιαύτα στρατιωτικά προσόντα, ώστε να παρίσταται ως άριστος αξιωματικός μαχίμου όπλου. Η ταχεία αντίληψις, η διεύθυνσις των πυρών, η διεξαγωγή των συμπλοκών και η εν γένει προς τους άνδρας αυτού συμπεριφορά του είναι τα ιδιαίτερα προσόντα, δι’ ων ηδυνήθη ού μόνον την εις αυτόν πεποίθησιν και αφοσίωσιν του σώματός του να επισύρη, αλλά και άκραν πειθαρχίαν εις αυτό να εμπεδώση, πράγμα τόσον δυσχερές εν ταις τοιαύτης φύσεως επιχειρήσεσιν.

……….Κατά την δευτέραν δε περίοδον της εν τω Εθνικώ αγώνι συμμετοχής του, ως πράκτωρ εν Ελασσώνι, ου μόνον την γενικήν αυτού εντολήν έφερεν εις πέρας, οπλίσας, κατηχήσας και φρονηματίσας τους εν τη δούλη αδελφούς μας επί κινδύνω της ιδίας του ζωής, μόνος αυτός εκ των εθνικών πρακτόρων πυροβοληθείς υπό των Τούρκων, εξ ης εσώθη χάρις εις το θάρρος και την ψυχραιμίαν του, αλλά και εις την ιδιαιτέραν του αποστολήν επέτυχε δια των πολυτίμων στρατιωτικών πληροφοριών και αναγνωρίσεων, ας παρέσχε τη υπηρεσία

Εν Αθήναις τη 10 Ιουλίου 1909.

Ο Διευθύνων το Μακεδονικόν Διαμέρισμα


  • Πηγή: Απόσπασμα από το έργο του Σταμάτη Ράπτη, «Ιστορία τού Μακεδονικού Αγώνος».