Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ Covid-19

.

,

Η έλλειψη δεδομένων γιά την ορθότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τού Κορωναϊού Covid-19

,

Τού Ιωάννη P.A. Ιωαννίδη –  Μάρτιος 17, 2020

By John P.A. Ioannidis  March 17, 2020

A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data
Αποτυχία από το ξεκίνημα;  Καθώς η πανδημία τού κορωναϊού αρχίζει να παίρνει τον έλεγχο, εμείς λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς αξιόπιστα δεδομένα.

.

……….The current coronavirus disease, Covid-19, has been called a once-in-a-century pandemic. But it may also be a once-in-a-century evidence fiasco.

……….Η παρούσα ασθένεια τού κορωναϊού Covid-19, έχει ονομαστεί ως η μία στα εκατό χρόνια πανδημία τού αιώνα. Θα μπορούσε όμως επίσης να ονομαστεί ως η μία στα εκατό χρόνια αποτυχία αποδεικτικών δεδομένων τού αιώνα.

……….At a time when everyone needs better information, from disease modelers and governments to people quarantined or just social distancing, we lack reliable evidence on how many people have been infected with SARS-CoV-2 or who continue to become infected. Better information is needed to guide decisions and actions of monumental significance and to monitor their impact.

……….Σε καιρούς που ο καθένας χρειάζεται καλλίτερη πληροφόρηση, από μοντέλα ασθενειών και κυβερνήσεις, έως ανθρώπους σε καραντίνα, ή απλώς περιορισμένους από κοινωνικές επαφές, έχουμε έλλειψη αξιόπιστων αποδείξεων στο πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί με τον SARS-CoV-2, ή, πόσοι συνεχίζουν να μολύνονται. Χρειάζεται καλύτερη πληροφόρηση γιά την καθοδήγηση αποφάσεων και ενεργειών με  θ ε μ ε λ ι ώ δ η/κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ή σημασία και την παρακολούθηση των επιπτώσεών τους.

……….Draconian countermeasures have been adopted in many countries. If the pandemic dissipates — either on its own or because of these measures — short-term extreme social distancing and lockdowns may be bearable. How long, though, should measures like these be continued if the pandemic churns across the globe unabated? How can policymakers tell if they are doing more good than harm?

……….Δρακόντεια μέτρα ελέγχου έχουν υιοθετηθεί από πολλά κράτη. Εάν η πανδημία διαλυθεί/εξανεμιστεί –  είτε από μόνη της, είτε λόγω αυτών των μέτρων – η βραχυπρόθεσμη ακραία/υπερβολική κοινωνική απομόνωση και τα λουκέτα (απαγόρευση λειτουργίας κ.λπ.) ίσως γίνουν ανεκτά. Γιά πόσο όμως χρονικό διάστημα θα πρέπει τέτοιου είδους μέτρα να συνεχιστούν, εάν η πανδημία παρασύρει με δύναμη όλον τον πλανήτη ανεξέλεγκτα; Πώς μπορούν αυτοί που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις να είναι σίγουροι ότι πράττουν σωστά ή λάνθασμένα ;

……….Vaccines or affordable treatments take many months (or even years) to develop and test properly. Given such timelines, the consequences of long-term lockdowns are entirely unknown.

……….Τα εμβόλια και οι προσιτές/οικονομικές θεραπείες χρειάζονται πολλούς μήνες (ακόμα και χρόνια) γιά να αναπτυχθούν και δοκιμαστούν καταλλήλως. Δεδομένων των χρονικών ορίων, οι επιπτώσεις μακροπρόθεσμων λουκέτων και περιορισμών είναι παντελώς άγνωστες.

……….The data collected so far on how many people are infected and how the epidemic is evolving are utterly unreliable. Given the limited testing to date, some deaths and probably the vast majority of infections due to SARS-CoV-2 are being missed. We don’t know if we are failing to capture infections by a factor of three or 300. Three months after the outbreak emerged, most countries, including the U.S., lack the ability to test a large number of people and no countries have reliable data on the prevalence of the virus in a representative random sample of the general population.

……….Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν έως τώρα σχετικά με το πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί και πώς εξελίσσεται η επιδημία, είναι εντελώς αναξιόπιστα. Δεδομένων των περιορισμένων δοκιμών μέχρι σήμερα, ορισμένοι θάνατοι και πιθανόν η πλειονοψηφία των μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 αγνοούνται. Δεν γνωρίζουμε εάν αποτυγχάνουμε να καταγράψουμε λοιμώξεις, με ένα παράγοντα από 3 έως 300. Τρείς μήνες μετά από την εκδήλωση τής επιδημίας, τα περισσότερα κράτη, μεταξύ των οποίων και οι Η.Π.Α., έχασαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων και κανένα κράτος έχει αξιόπιστα δεδομένα γιά την επικράτηση τού ιού σε ένα αντιπροσωπευτικό τυχαίο δείγμα τού γενικού πληθυσμού.

……….This evidence fiasco creates tremendous uncertainty about the risk of dying from Covid-19. Reported case fatality rates, like the official 3.4% rate from the World Health Organization, cause horror — and are meaningless. Patients who have been tested for SARS-CoV-2 are disproportionately those with severe symptoms and bad outcomes. As most health systems have limited testing capacity, selection bias may even worsen in the near future.

……….Αυτή η αποτυχία συγκεντρώσεως αποδεικτικών στοιχείων, δημιουργεί τρομερή αβεβαιότητα σχετικά με τον κίνδυνο θανάτου από Covid-19. Τα αναφερόμενα ποσοστά θνησιμότητας, όπως το επίσημο 3,4% από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, προκαλούν τρόμο, και είναι άνευ νοήματος. Οι ασθενείς που έχουν ελεγχθεί γιά SARS-CoV-2, ανήκουν σε παράλογο και δυσανάλογο ποσοστό, σε αυτούς που έχουν τα σοβαρότερα συμπτώματα, με δυσάρεστη κατάληξη. Και εφ’ όσον τα περισσότερα συστήματα υγείας έχουν περιορισμένη ικανότητα ελέγχου, οι επιλεκτικές επιλογές μπορεί να είναι χειρότερες στο κοντινό μέλλον.

……….The one situation where an entire, closed population was tested was the Diamond Princess cruise ship and its quarantine passengers. The case fatality rate there was 1.0%, but this was a largely elderly population, in which the death rate from Covid-19 is much higher.

……….Η μοναδική περίπτωση στην οποία μία ολόκληρη κλειστή πληθυσμιακή ομάδα έχει ελεγχθεί, ήταν τού κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess, με τους επιβάτες του οι οποίοι τέθηκαν σε καραντίνα/περιορισμό. Το ποσοστό θνησιμότητας ήταν 1,0% αλλά, από αυτό, μεγάλο ποσοστό ήταν ηλικιωμένοι, στους οποίους ο δείκτης θνησιμότητας από τον Covid-19 είναι πολύ υψηλώτερος.

……….Projecting the Diamond Princess mortality rate onto the age structure of the U.S. population, the death rate among people infected with Covid-19 would be 0.125%. But since this estimate is based on extremely thin data — there were just seven deaths among the 700 infected passengers and crew — the real death rate could stretch from five times lower (0.025%) to five times higher (0.625%).

……….Αντιπαραβάλλοντας το ποσοστό θνησιμότητας τού κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess με την ηλικιακή δομή τού πληθυσμού των Η.Π.Α., ο βαθμός θνησιμότητας μεταξύ των ανθρώπων που μολύνθηκαν με τον Covid-19 θα είναι 0,125%. Αλλά εφ’ όσον αυτός ο υπολογισμός/εκτίμηση είναι βασισμένος σε εξαιρετικά φτωχά δεδομένα (υπήρξαν μόνο 7 θάνατοι μεταξύ 700 μολυσμένων επιβατών και πληρώματος), ο πραγματικός δείκτης θνησιμότητας μπορεί να αυξηθεί από πέντε φορές το κατώτερο (0,025%) έως πέντε φορές το ανώτερο (0,625%).

……….It is also possible that some of the passengers who were infected might die later, and that tourists may have different frequencies of chronic diseases — a risk factor for worse outcomes with SARS-CoV-2 infection — than the general population. Adding these extra sources of uncertainty, reasonable estimates for the case fatality ratio in the general U.S. population vary from 0.05% to 1%.

……….Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ότι ορισμένοι από τους επιβάτες που μολύνθηκαν, μπορεί να πεθάνουν αργότερα, και ότι οι περιηγητές (τουρίστες) ίσως έχουν διαφορετική συχνότητα εκδηλώσεως χρόνιων ασθενειών –  έναν παράγοντα κινδύνου γιά χειρότερη εκδήλωση και εξέλιξη σε μόλυνση από τον  SARS-CoV-2 – από τον γενικό πληθυσμό. Προσθέτοντας αυτές τις επί πλέον πηγές αβεβαιότητας, οι λογικοί υπολογισμοί γιά την περίπτωση τού δείκτη θνησιμότητας γενικά στον πληθυσμό των Η.Π.Α., κυμαίνεται από 0,05% έως 1%.

……….That huge range markedly affects how severe the pandemic is and what should be done. A population-wide case fatality rate of 0.05% is lower than seasonal influenza. If that is the true rate, locking down the world with potentially tremendous social and financial consequences may be totally irrational. It’s like an elephant being attacked by a house cat. Frustrated and trying to avoid the cat, the elephant accidentally jumps off a cliff and dies.

……….Αυτό το τεράστιο εύρος, επηρεάζει το πόσο καθοριστική είναι η πανδημία και τί πρέπει να γίνει. Το ποσοστό θνησιμότητας τού 0,05%  σε ολόκληρο τον πληθυσμό των Η.Π.Α. είναι χαμηλώτερο από τής εποχιακής γρίπης. Εάν αυτός είναι ο πραγματικός δείκτης, το κλειδαμπάρωμα τού κόσμου, με την πιθανότητα τρομερών κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών, ίσως είναι εντελώς παράλογο. Είναι σαν ένας ελέφαντας να δέχεται την επίθεση από μία οικόσιτη γάτα, και υπό καθεστώς αναστατώσεως και ενοχλήσεως από αυτήν, στην προσπάθειά του να την αποφύγει, πηδά κατά λάθος από έναν γκρεμό και πεθαίνει.

……….Could the Covid-19 case fatality rate be that low? No, some say, pointing to the high rate in elderly people. However, even some so-called mild or common-cold-type coronaviruses that have been known for decades can have case fatality rates as high as 8% when they infect elderly people in nursing homes. In fact, such “mild” coronaviruses infect tens of millions of people every year, and account for 3% to 11% of those hospitalized in the U.S. with lower respiratory infections each winter.

……….Μπορεί το ποσοστό θνησιμότητας των περιπτώσεων Covid-19 να είναι τόσο χαμηλό;  «Όχι», θα πουν ορισμένοι, επισημαίνοντας το υψηλό ποσοστό σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Παρά ταύτα, ακόμα και οι αποκαλούμενες ελαφρές ή συνηθισμένες περιπτώσεις κρυολογήματος από κορωναϊούς που είναι γνωστές εδώ και δεκαετίες, έχουν περιπτώσεις θνησιμότητας υψηλές έως 8% όταν μολύνουν ηλικιωμένους σε οίκους ευγηρίας. Στην πραγματικότητα, τέτοιοι ‘’ήπιοι’’ κορωναϊοί, μολύνουν δεκάδες εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο, και 3% έως 11% εξ αυτών νοσηλεύονται στις Η.Π.Α. με λοιμώξεις τού κατώτερου αναπνευστικού κάθε χειμώνα.

……….These “mild” coronaviruses may be implicated in several thousands of deaths every year worldwide, though the vast majority of them are not documented with precise testing. Instead, they are lost as noise among 60 million deaths from various causes every year.

……….Αυτοί οι ‘’ήπιοι’’ κορωναϊοί, υπάρχει πιθανότητα να ευθύνονται γιά αρκετές χιλιάδες θανάτων κάθε χρόνο παγκοσμίως, παρά τού ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών δεν έχουν καταγραφεί και τεκμηριωθεί επισήμως με ακριβείς δοκιμές. Αντιθέτως, χάνονται σαν θόρυβος μεταξύ των 60 εκατομμυρίων θανάτων από διάφορα αίτια κάθε χρόνο.

……….Although successful surveillance systems have long existed for influenza, the disease is confirmed by a laboratory in a tiny minority of cases. In the U.S., for example, so far this season 1,073,976 specimens have been tested and 222,552 (20.7%) have tested positive for influenza. In the same period, the estimated number of influenza-like illnesses is between 36,000,000 and 51,000,000, with an estimated 22,000 to 55,000 flu deaths.

……….Παρόλο που γιά την γρίπη υπάρχουν εδώ και καιρό συστήματα επιτηρήσεως, η ασθένεια επιβεβαιώνεται από ένα εργαστήριο σε μία μικρή μερίδα περιπτώσεων. Στις Η.Π.Α., γιά παράδειγμα, μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί 1.073.976 δείγματα, εκ των οποίων τα 222.552 (20.7%) έχουν δοκιμαστεί θετικά γιά την γρίπη. Την ίδια περίοδο, ο εκτιμώμενος αριθμός παρόμοιων με γρίπη ασθενειών, κυμαίνεται μεταξύ 36.000.000 και 51.000.000, με εκτιμώμενο θάνατο από γρίπη από 22.000 έως 55.000.

……….Note the uncertainty about influenza-like illness deaths: a 2.5-fold range, corresponding to tens of thousands of deaths. Every year, some of these deaths are due to influenza and some to other viruses, like common-cold coronaviruses.

……….Σημειώστε την αβεβαιότητα σχετικά με τους θανάτους που μοιάζουν με γρίπη: Το 2,5 αντιστοιχεί σε δεκάδες χιλιάδες θανάτους. Κάθε χρόνο, ορισμένοι από αυτούς τους θανάτους οφείλονται σε γρίπη και μερικοί από άλλους ιούς, όπως οι κορωναϊοί τού συνηθισμένου κρυολογήματος.

……….In an autopsy series that tested for respiratory viruses in specimens from 57 elderly persons who died during the 2016 to 2017 influenza season, influenza viruses were detected in 18% of the specimens, while any kind of respiratory virus was found in 47%. In some people who die from viral respiratory pathogens, more than one virus is found upon autopsy and bacteria are often superimposed. A positive test for coronavirus does not mean necessarily that this virus is always primarily responsible for a patient’s demise.

……….Σε μία σειρά αυτοψιών που δοκιμάστηκαν γιά ιούς τού αναπνευστικού, σε δείγματα από 57 ηλικιωμένα άτομα τα οποία πέθαναν μεταξύ 2016 και 2017 κατά την διάρκεια τής εποχιακής γρίπης, εντοπίστηκαν ιοί τής γρίπης στο 18% των δειγμάτων, ενώ οποιοδήποτε είδος ιών τού αναπνευστικού βρέθηκε στο 47%. Σε μερικούς ανθρώπους που πέθαναν από παθογόνους ιούς τού αναπνευστικού συστήματος, εντοπίστηκαν περισσότεροι από ένας ιοί κατά την αυτοψία μαζί με τα βακτηρίδια που συχνά προστίθενται επί πλέον. Μία θετική δοκιμή γιά τον κορωναϊό, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ιός αυτός είναι πάντα υπεύθυνος γιά την κατάρρευση τού ασθενούς.

……….If we assume that case fatality rate among individuals infected by SARS-CoV-2 is 0.3% in the general population — a mid-range guess from my Diamond Princess analysis — and that 1% of the U.S. population gets infected (about 3.3 million people), this would translate to about 10,000 deaths. This sounds like a huge number, but it is buried within the noise of the estimate of deaths from “influenza-like illness.”

……….Εάν υποθέσουμε ότι το ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ των ατόμων που έχουν μολυνθεί από το SARS-CoV-2 είναι 0,3% στον γενικό πληθυσμό – μία μέση εικασία από την ανάλυσή μου στην περίπτωση τού Diamond Princess – και ότι το 1% τού πληθυσμού των Η.Π.Α. έχει μολυνθεί (περίπου 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι ), αυτό θα μεταφραζόταν σε περίπου 10.000 θανάτους. Αυτό ακούγεται σαν ένας τεράστιος αριθμός, αλλά είναι θαμμένος μαζί με τον θόρυβο εκτιμήσεως των θανάτων από ‘’ασθένεια που μοιάζει με γρίπη’’.

……….If we had not known about a new virus out there, and had not checked individuals with P.C.R. tests, the number of total deaths due to “influenza-like illness” would not seem unusual this year. At most, we might have casually noted that flu this season seems to be a bit worse than average. The media coverage would have been less than for an NBA game between the two most indifferent teams.

……….Αν δεν γνωρίζαμε γι’ αυτόν τον νέο ιό εκεί έξω, και δεν είχαμε ελέγξει άτομα με δοκιμές P.C.R., ο αριθμός των συνολικών θανάτων που οφείλονται σε «ασθένεια που μοιάζει με γρίπη» δεν θα φαινόταν ασυνήθιστος και αυτό το έτος. Το πολύ, ίσως να παρατηρούσαμε ότι η γρίπη αυτή την εποχή φαίνεται να είναι κάπως χειρότερη από τον μέσο όρο. Η κάλυψη των Μέσων Ενημέρωσης θα ήταν μικρότερη από ό, τι γιά ένα παιχνίδι τού N.B.A μεταξύ των δύο πιό αδιάφορων ομάδων.

……….Some worry that the 68 deaths from Covid-19 in the U.S. as of March 16 will increase exponentially to 680, 6,800, 68,000, 680,000 … along with similar catastrophic patterns around the globe. Is that a realistic scenario, or bad science fiction? How can we tell at what point such a curve might stop?

……….Ορισμένοι ανησυχούν ότι οι 68 θάνατοι από το Covid-19 στις Η.Π.Α. από τις 16 Μαρτίου θα αυξηθούν εκθετικά σε 680, 6.800, 68.000, 680.000 … μαζί με παρόμοια επαναλαμβανόμενα καταστροφικά σχέδια σε όλο τον κόσμο. Είναι αυτό ένα ρεαλιστικό σενάριο ή κακή επιστημονική φαντασία; Πώς μπορούμε να πούμε σε ποιό σημείο μιά τέτοια καμπύλη μπορεί να σταματήσει;

……….The most valuable piece of information for answering those questions would be to know the current prevalence of the infection in a random sample of a population and to repeat this exercise at regular time intervals to estimate the incidence of new infections. Sadly, thats information we dont have.

……….Η πολυτιμότερη πληροφορία γιά την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, θα ήταν να γνωρίζουμε την τρέχουσα επικράτηση τής λοιμώξεως σε ένα τυχαίο δείγμα ενός πληθυσμού και να επαναλαμβάνουμε αυτή την άσκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να εκτιμήσουμε την επίπτωση νέων μολύνσεων. Δυστυχώς, δεν έχουμε αυτή την πληροφορία.

……….In the absence of data, prepare-for-the-worst reasoning leads to extreme measures of social distancing and lockdowns. Unfortunately, we do not know if these measures work. School closures, for example, may reduce transmission rates.

……….Ελλείψει δεδομένων, η προετοιμασία γιά την χειρότερη αιτιολογία, οδηγεί σε ακραία μέτρα κοινωνικής απομονώσεως και κλειδαμπαρώματος. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε εάν αυτά τα μέτρα θα λειτουργήσουν. Το κλείσιμο σχολείων γιά παράδειγμα, μπορεί να μειώσει τα ποσοστά μεταδόσεως.

……….But they may also backfire if children socialize anyhow, if school closure leads children to spend more time with susceptible elderly family members, if children at home disrupt their parents ability to work, and more. School closures may also diminish the chances of developing herd immunity in an age group that is spared serious disease.

……….Μπορεί όμως να αντιστρέψει τα ‘’αμυντικά πυρά’’, εάν τα παιδιά (που θα κοινωνικοποιηθούν ούτως ή άλλως και εκτός σχολείου), περάσουν περισσότερο χρόνο με ευπαθή ηλικιωμένα μέλη τής οικογένειας, ή με την συνεχή παρουσία τους στο σπίτι διαταράξουν την ικανότητα των γονιών τους να εργαστούν, και άλλα. Το κλείσιμο σχολείων μπορεί επίσης να μειώσει τις πιθανότητες εμφανίσεως ‘’ανοσίας τής αγέλης’’ σε μία ηλικιακή ομάδα που έχει γλυτώσει από σοβαρές ασθένειες.

……….This has been the perspective behind the different stance of the United Kingdom keeping schools open, at least until as I write this. In the absence of data on the real course of the epidemic, we don’t know whether this perspective was brilliant or catastrophic.

………..Αυτή ήταν η προοπτική πίσω από την διαφορετική στάση τής κυβερνήσεως τού Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλίας), η οποία στην αρχή κράτησε τα σχολεία ανοιχτά (όταν ο συγγραφέας έγραψε το παρόν άρθρο). Ελλείψει στοιχείων σχετικά με την πραγματική πορεία τής επιδημίας, δεν γνωρίζουμε εάν αυτή η προοπτική ήταν ευφυής ή καταστροφική.

………..Flattening the curve to avoid overwhelming the health system is conceptually sound — in theory. A visual that has become viral in media and social media shows how flattening the curve reduces the volume of the epidemic that is above the threshold of what the health system can handle at any moment.

………..Η προσπάθεια εξομαλύνσεως τής καμπύλης γιά να αποφευχθεί η συντριβή τού Συστήματος Υγείας, στην θεωρία ως ιδέα ακούγεται σωστή. Ένα οπτικό που έχει αναπαραχθεί πάρα πολύ στα μέσα μαζικής ενημερώσεως και στα κοινωνικά μέσα δικτυώσεως, δείχνει πώς εξομαλύνοντας την καμπύλη τής επιδημίας, μειώνεται ο όγκος τής επιδημίας, που είναι πάνω από το όριο το οποίο είναι ικανό να χειριστεί το Σύστημα Υγείας ανά πάσα στιγμή.

……….Yet if the health system does become overwhelmed, the majority of the extra deaths may not be due to coronavirus but to other common diseases and conditions such as heart attacks, strokes, trauma, bleeding, and the like that are not adequately treated.

……….Ωστόσο, αν το Σύστημα Υγείας υπερπληρωθεί και δεν ανταπεξέλθει, η πλειοψηφία των επιπλέον θανάτων μπορεί να μην οφείλεται σε κορωναϊό, αλλά σε άλλες συνήθεις ασθένειες και καταστάσεις όπως καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια, τραύμα, αιμορραγίες και τα παρόμοια που δεν μπορούν λόγω συνθηκών να αντιμετωπιστούν επαρκώς.

……….If the level of the epidemic does overwhelm the health system and extreme measures have only modest effectiveness, then flattening the curve may make things worse: Instead of being overwhelmed during a short, acute phase, the health system will remain overwhelmed for a more protracted period. That’s another reason we need data about the exact level of the epidemic activity.

……….Αν το επίπεδο τής επιδημίας κατακλύσει το Σύστημα Υγείας και τα ακραία μέτρα έχουν μέτρια αποτελεσματικότητα, τότε η εξομάλυνση τής καμπύλης μπορεί να χειροτερεύσει τα πράγματα: Αντί να κατακλυστεί κατά την διάρκεια μιάς σύντομης, οξείας φάσης, το Σύστημα Υγείας θα παραμείνει υπερφορτισμένο γιά μεγαλύτερη παρατεταμένη περίοδο. Αυτός είναι ακόμα ένας λόγος που χρειαζόμαστε δεδομένα σχετικά με το ακριβές επίπεδο τής επιδημικής δραστηριότητας.

……….One of the bottom lines is that we don’t know how long social distancing measures and lockdowns can be maintained without major consequences to the economy, society, and mental health. Unpredictable evolutions may ensue, including financial crisis, unrest, civil strife, war, and a meltdown of the social fabric. At a minimum, we need unbiased prevalence and incidence data for the evolving infectious load to guide decisionmaking.

……….Στην τελική, δεν γνωρίζουμε γιά πόσο χρόνο ακόμα μπορούν να διατηρηθούν τα μέτρα κοινωνικής απομονώσεως και το κλειδαμπάρωμα, χωρίς σοβαρές συνέπειες γιά την οικονομία, την κοινωνία και την ψυχική υγεία. Μπορεί να προκύψουν απρόβλεπτες εξελίξεις, όπως η οικονομική κρίση, οι αναταραχές, οι εμφύλιες συγκρούσεις, ο πόλεμος και η κατάρρευση τού κοινωνικού ιστού. Το ολιγότερο, χρειαζόμαστε αμερόληπτα δεδομένα επικινδυνότητας και επιπτώσεως γιά το εξελισσόμενο μολυσματικό φορτίο, ούτως ώστε να καθοδηγηθεί η λήψη αποφάσεων.

……….In the most pessimistic scenario, which I do not espouse, if the new coronavirus infects 60% of the global population and 1% of the infected people die, that will translate into more than 40 million deaths globally, matching the 1918 influenza pandemic.

……….Στην πιό απαισιόδοξη εκδοχή, την οποία δεν υποστηρίζω, εάν ο νέος κορωναϊός προσβάλλει το 60% τού παγκόσμιου πληθυσμού και το 1% των μολυσμένων ανθρώπων πεθάνουν, αυτό θα μεταφραστεί σε περισσότερους από 40 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, ταιριάζοντας με την πανδημία γρίπης τού 1918.

……….The vast majority of this hecatomb would be people with limited life expectancies. Thats in contrast to 1918, when many young people died.

……….Η συντριπτική πλειοψηφία αυτής τής εκατόμβης θα είναι άτομα με περιορισμένο προσδόκιμο ζωής. Αυτό σε αντίθεση με το 1918, όπου πέθαναν πολλοί νέοι άνθρωποι.

……….One can only hope that, much like in 1918, life will continue. Conversely, with lockdowns of months, if not years, life largely stops, short-term and long-term consequences are entirely unknown, and billions, not just millions, of lives may be eventually at stake.

………..Κάποιος μπορεί μόνο να ελπίζει ότι, όπως και το 1918, η ζωή θα συνεχιστεί. Αντιθέτως, με την απομόνωση μηνών, αν όχι ετών, η ζωή θα σταματήσει σε μεγάλο βαθμό, οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες είναι εντελώς άγνωστες και μπορεί να διακυβευθούν τελικά δισεκατομμύρια, και όχι μόνο εκατομμύρια ανθρώπινων ζωών οι οποίες τελικά επηρεάζονται.

………..If we decide to jump off the cliff, we need some data to inform us about the rationale of such an action and the chances of landing somewhere safe.

……….Εάν αποφασίσουμε να πηδήξουμε από τον βράχο, χρειαζόμαστε κάποια δεδομένα τα οποία θα μάς ενημερώσουν γιά την λογική μιάς τέτοιας ενέργειας και τις πιθανότητες να προσγειωθούμε κάπου ασφαλείς.


  • John P.A. Ioannidis is professor of medicine, of epidemiology and population health, of biomedical data science, and of statistics at Stanford University and co-director of Stanford’s Meta-Research Innovation Center.
  • Ο Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης είναι καθηγητής τής Ιατρικής, τής Επιδημιολογίας και τής Υγείας τού πληθυσμού, τής επιστήμης των βιοϊατρικών δεδομένων και των στατιστικών στο πανεπιστήμιο τού Στάνφορντ και συν-διευθυντής τού Κέντρου Καινοτομίας τού Στάνφορντ.
  • Πηγή εικόνας από την επιδημία τού 1918
  • Επιμέλεια κειμένου και ελεύθερης μεταγλωττίσεως: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

27-1-2019.—Τριπλασιάστηκαν τα θύματα επιπλοκών τής γρίπης, φτάνοντας τους 18 νεκρούς στο χρονικό διάστημα μεταξύ 21 και 27 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία τού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Οι 14 θάνατοι αφορούσαν ασθενείς με νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και 4 ασθενείς με νοσηλεία εκτός Μ.Ε.Θ.. Πρόκειται γιά 14 άνδρες και 4 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 25 έως 90 έτη. Τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα τής εποχικής γρίπης στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν στις 31 Ιανουαρίου σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας. Έως τις 14 Φεβρουαρίου ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 56.

8-2-2019.—Οι νεκροί από γρίπη έφτασαν τους 38 γιά το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σαν σήμερα το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ). Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.), κατηγορεί τους αρμόδιους φορείς γιά απόκρυψη τού πραγματικού αριθμού των νεκρών από την γρίπη και τις επιπλοκές της. Ως αιτίες θανάτου πολλών ασθενών δηλώνονται οι επιπλοκές τής γρίπης ή άλλο συνοδό νόσημα και όχι η γρίπη. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα έχασαν την ζωή τους 20 άτομα, ενώ μεταξύ των θυμάτων ήταν και δύο παιδιά. Έως τις 21/2/2019 ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε σε 74. Η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται στον υποτύπο H1N1.

28-2-2019.—Τους 91 έφτασαν οι νεκροί από την γρίπη, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση τού ΚΕΕΛΠΝΟ. 


Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ

19-3-2020.—Βάσει δημοσιεύσεων τού Τύπου, οι νεκροί από γρίπη στην Ελλάδα έφτασαν τους 94. Τέσσερεις την τελευταία εβδομάδα. Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας τής γρίπης παραμένει η Ελλάδα, με πτωτική όμως τάση, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες τού Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Συνολικά από επιπλοκές τού ιού τής εποχικής γρίπης έχουν χάσει τη ζωή τους 94 ασθενείς– τέσσερεις την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται γιά 55 άνδρες και 39 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 0 έως 91 έτη.

21/3/2020.—Δεκατρείς θανάτους και συνολικά 530 επιβεβαιωμένα κρούσματα «μετρά» η χώρα μας σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από τον εκπρόσωπο τού υπουργείου Υγείας γιά τον κορωνοϊό, καθηγητή Λοιμωξιολογίας, Σωτήρη Τσιόδρα, το απόγευμα τού Σαββάτου.