ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΟΥΡΜΠΕΣΗΣ)

,

Μακεδονομάχοι - Κοσμόπουλος Δημήτριος (Κουρμπέσης)

……….Κατά την διάρκεια τού Μακεδονικού Αγώνα ο στρατηγός Δημήτρης Κοσμόπουλος (Κουρμπέσης), νέος ανθυπολοχαγός τότε, ως διοικητής σώματος στρατού, επέδειξε ηρωισμό εναντίον των τούρκων και βουλγάρων και με τις νίκες του συνέβαλε στην απελευθέρωση τής Μακεδονίας.

……….«Εις την περιοχήν Λαγκαδά-Χαλκιδικής η Ελληνική επικράτησις υπήρξε πληρεστάτη. Εις αυτήν από τού Φεβρουαρίου 1906 εγκατεστάθη ως αρχηγός ο Ανθυπολοχαγός τού Πεζικού Κοσμόπουλος Δημήτριος (Κουρμπέσης), εις αντικατάστασιν τού Επιλοχίου Μηχανικού Παπαγεωργίου Ανδρέα (Βελίτσα). Ολόκληρος η Χαλκιδική και αι γειτονικαί προς αυτήν περιοχαί Νιγρίτης και Λαγκαδά, είχον πλήρως εκκαθαρισθή από τους πράκτορας των βουλγαρικών κομιτάτων και είχον οργανωθή αποδοτικώς διά τον Ελληνικόν αγώνα…

………Περιοχή Χαλκιδικής (Το Σώμα Κοσμοπούλου)

……….Εις την περιοχήν Χαλκιδικής εξηκολούθησε να δρά το σώμα τού Ανθυπολοχαγού Κοσμοπούλου (Κουρμπέση) με οπλαρχηγούς τους Λοχία τού Πεζικού Παπακώσταν Βασίλειον και Γαλανόπουλον Γεώργιον. Κυρία αποστολή τού σώματος τούτου ήτο η αποκοπή τής οδού προς Άγιον Όρος, όπου υπό το πρόσχημα προσκυνητών, εργατών, υλοτόμων και ξυλανθρακοποιών μετέβαινον κατά εκατοντάδας οι βούλγαροι. Πολλοί εξ αυτών διεσκορπίζοντο εις τα χωρία τής Χαλκιδικής και προσεπάθουν να εγκατασταθούν μονιμώτερον, δημιουργούντες βουλγαρικήν κοινότητα. Την διείσδυσιν αυτήν προς Χαλκιδικήν και Άγιον Όρος εσυνέχισαν οι βούλγαροι και κατά το έτος 1907 υπό την προστασίαν των τουρκικών αρχών. 

……….Την 23ην Οκτωβρίου 1907 ο Ανθυπολοχαγός Κοσμόπουλος επληροφορήθη εκ Νιγρίτης ότι εκ τού ευρισκομένου βορείως αυτής χωρίου Φυτόκι διήλθον 100 βούλγαροι, οι οποίοι συνωδεύοντο υπό Σοβαρήδων (έφιππους τούρκους χωροφύλακες) και κατηυθύνοντο προς Άγιον Όρος. Ο Κοσμόπουλος ευθύς ως έλαβε την πληροφορίαν, εκίνησε αμέσως το σώμα του και τους ενόπλους πολιτοφύλακες τής περιοχής με κατεύθυνσιν το δρομολόγιον τής συνοδείας, την οποίαν κατέφθασε παρά το χωριόν Ασπροβάλταν. Αφού δε αφόπλισε και εξουδετέρωσε τους τούρκους σοβαρήδες, εφόνευσεν είκοσι επτά εκ των σημαντικωτέρων βουλγάρων, τους υπολοίπους δε εξηνάγκασε να επανέλθουν εις τας πατρίδας των. Το γεγονός τούτο κατετάραξε τα βουλγαρικά κομιτάτα και έκτοτε ουδείς Βούλγαρος απετόλμησε να κατέλθη πρός Χαλκιδικήν. 

……….Την περιοχή Χαλκιδικής εξηκολούθησε να διευθύνη μέχρι τού Φεβρουαρίου 1908 ο Ανθυπολοχαγός, οπότε αντικατεστάθη από τον Λοχίαν τού Πυροβολικού Παπατζανετέαν Παναγιώτην».


Πηγή: «Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα εις Θράκην γεγονότα», έκδοση τού Γενικού Επιτελείου Στρατού, 1979 (σελ. 229, 269, 297).

……….Ο στρατηγός Δημήτριος Κοσμόπουλος από τα Μαγούλιανα Αρκαδίας, ανήλθε στην ανώτατη βαθμίδα τής στρατιωτικής ιεραρχίας. Ενδεικτικό τού πατριωτικού και ηρωικού του φρονήματος είναι και το εξής περιστατικό: Το 1947 κατά την διάρκεια τού «Εμφύλιου» πολέμου, εισέβαλαν στο χωριό αντάρτες. Ο στρατηγός όταν υποψιάστηκε ότι θα γινόταν η εισβολή προσπάθησε να πείσει μερικούς από τους κατοίκους να οργανώσουν αντίσταση. Κανείς όμως δεν τολμούσε κάτι τέτοιο μπροστά στο βαριά οπλισμένο πλήθος των ανταρτών. Ο στρατηγός όμως δεν παραιτήθηκε από την προσπάθεια και αποφάσισε μόνος να προβάλει αντίσταση. Πήρε το όπλο του και άρχισε να πυροβολεί εναντίον των ανταρτών ταμπουρωμένος πίσω από έναν βράχο, που βρισκόταν πάνω από το σπίτι του. Οι σφαίρες από τα όπλα των ανταρτών έπεσαν βροχηδόν επάνω στον βράχο. Ενα κομμάτι τού βράχου πετάχτηκε στο μάτι του και τον τραυμάτισε. Τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν στην πλατεία τού χωριού.

  • «Στρατηγέ γιατί το έκανες αυτό;» ρώτησε ο επικεφαλής των ανταρτών.
  • – «Είδα εχθρούς να μπαίνουν στο χωριό μου. Τί άλλο έπρεπε να πράξω; Έπραξα το χρέος μου», απάντησε.

……….Τον σεβάστηκαν και τον άφησαν ελεύθερο γιά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο τής Τρίπολης. 

……….Επίσης ο Μαζαράκης τον μνημονεύει μεταξύ πολλών άλλων εθελοντών στην Μακεδονία: http://www.e-istoria.com/287.html


Αφήστε μια απάντηση