ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

..

 

Ἰωάννης Μεταξᾶς

 

……….Οἱ καθηγητὲς του, στὴν Σχολὴ Εὐελπίδων, τὸν χαρακτήριζαν «ἁπλό στὴν σκέψη», ἀναφερόμενοι στὴν ἱκανότητά του νὰ μὴν «χάνεται» σὲ δαιδαλώδεις διαδρομὲς  κατὰ τὴν ἀνάλυση ἑνὸς προβλήματος. Ὑπολόγιζε τὶς λεπτομέρειες μὲ ἀκρίβεια, ὑπομονή καὶ σχολαστικότητα,  χωρίς νὰ ἔχει ἔλλειψη τόλμης καὶ  ἀποφασιστικότητας.

……….Στὴν Γερμανικὴ Ἀκαδημία Πολέμου, (ἀπ’ ὅπου καὶ ἀποφοίτησε ἀριστοῦχος), πρὸς τιμὴν του ἐστήθη πλάκα ὅπου ἔγραφε :

«Οὐδὲν πρόβλημα ἄλυτο ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ».

……….Προέβλεψε, (καὶ δὲν ἦταν τὸ μόνο γεγονός ποὺ προέβλεψε) τὸν ἀναπόφευκτο Β’ Π.Π. καὶ φρόντισε νὰ προετοιμάσῃ τὸ Ἔθνος, ὁπλίζοντάς το, πνευματικῶς καὶ ὑλικῶς. Κατόρθωσε νὰ δημιουργήσῃ μὶα ἀπὸ τὶς λαμπρότερες στιγμὲς τῆς μακραίωνης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Τὸ Ἔπος τοῦ 1940 δὲν προέκυψε ἀπ’τὸ πουθενὰ καὶ τυχαῖα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν διορατικὴ προσωπικότητά του. Εἶχε τὴν ἱκανότητα   νὰ ἐμπνέῃ, νὰ ἑνώνῃ καὶ νὰ κινῇ τὸ Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων πρὸς ἀνώτερους σκοπούς.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com 
Πηγὴ εἰκόνας:  Ἑλληνικὸ Λογοτεχνικὸ καὶ Ἱστορικὸ Άρχεῖο –  Παπαβασιλείου Ἱπποκράτης 

Αφήστε μια απάντηση