Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1897 ΕΩΣ ΤΟ 1903

Καβάλα στις αρχές του αιώνα.

Η Κατάσταση στην Μακεδονία από το 1897 έως το 1903 

.

……….Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1860 εἶχε ἀνακύψει ἕνα ἐκκκλησιαστικό ζήτημα, οὐσιαστικὰ σχίσμα, ἀνάμεσα στὸ Oἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὴ βουλγαρικὴ Ἐξαρχία.

……….Ἀπὸ τότε καὶ μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦαἰῶνα, ἀσκούνταν μεγάλη πίεση στοὺς ντόπιους μακεδονικοὺς πληθυσμούς, κυρίως τοὺς σλαβόφωνους, νὰ ἀναγνωρίσουν ὡς ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ τους τὴν Ἐξαρχία καὶ νὰ ἀποσχιστοὺν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο. Σὲ πολλὲς ὅμως περιπτώσεις οἱ πληθυσμοὶ αὐτοὶ δὲν ἀναγνώριζαν τὴν ἔνταξὴ τους στὴ σχεδὸν ὁμόγλωσὴ τους Ἐξαρχία καὶ ἐπέλεγαν τὴ συνέχιση τῆς ὑπαγωγῆς τους στὸ Πατριαρχεῖο.
.
……….Aὐτὲς οἱ πληθυσμιακὲς ὁμάδες μαζὶ μὲ τοὺς ἑλληνόφωνους πληθυσμοὺς ποὺ μετεῖχαν τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καὶ ἦταν ἐνταγμένοι στὴν Ἐκκλησία τῆς Kωνσταντινούπολης ἔγιναν ὁ στόχος ἱσχυρῶν καὶ ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ μετὰ βίαιων πιέσεων γιὰ τὶς ἐκκλησιαστικές τους ἐπιλογὲς ἀπὸ τὴν ἐξαρχικὴ πλευρά.
.

……….Στὸν ὕστερο 19ο αἰῶνα τὸ ἐκκλησιαστικὸ αὐτὸ ζήτημα ἀποτέλεσε τὸ πεδίο σύγκρουσης τῶν ἐθνικῶν διεκδικήσεων Ἑλλάδος καὶ Βουλγαρίας.


Αφήστε μια απάντηση