ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ – Ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (482-565)

.

Ὁ θρίαμβος τοῦ  Αὐτοκράτορος (πιθανότατα) Ἰουστινιανοῦ, σκαλισμένος σὲ ἐλεφαντόδοντο. (Γνωστὸ ὡς «Ἐλεφανόδοντο Μπαρμπερίνι-The Barberini Ivory»). Μουσεῖο Λούβρου.
Ἰουστινιανὸς  Α΄– ὁ ἀναμορφωτὴς τοῦ Βυζαντίου .

……….«Τὸ σημαντικότερο ἐπίτευγμα τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ Α΄ ἦταν ἡ κωδικοποίηση τῶν ῥωμαϊκῶν νόμωνπού, ὡς Corpus Juris Civilis, ἄσκησε μεγάλη ἐπίδραση στὴν διαμόρφωση τῶν νομικῶν καὶ πολιτικῶν ἀντιλήψεων στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν 16ο αἰῶνα καὶ ἐντεῦθεν.

……….[ ] Ἔλαβε ἀκόμη σειρὰ διοικητικῶν μέτρων μὲ τὰ ὁποῖα προσπάθησε νὰ πατάξει τὴν  διαφθορὰ καὶ νὰ προστατεύσῃ κατὰ τὸ δυνατὸν τὸν λαὸ ἀπὸ τὴν αὐθαιρεσία τῶν διοικητῶν τῶν ἐπαρχιῶν καὶ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀπομύζησή του ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες.

……….Μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς ἄλλου ἔγκριτου νομικοῦ, τοῦ Ἰωάννη Καππαδόκη, ὁ Ἰουστινιανὸς εἰσήγαγε σειρὰ διοικητικῶν καὶ οἰκονομικῶν μεταρρυθμίσεων. Κατάργησε λόγου χάρη τὶς ἀργομισθίες καὶ τὸ σύστημα ἀγοραπωλησίας τῶν δημοσίων ἀξιωμάτων καὶ ὑποχρέωσε τοὺς πλουσίους νὰ εἶναι συνεπεῖς στὴν πληρωμή τῶν φόρων τους».


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό e-istoria.com 

Πληροφορίες εἰκόνας: Τὸ «λεφαντόδοντο Μπαρμπερίνι» εἶναι ἕνα βυζαντινὸ γλυπτὸ φύλλο ἀπὸ ἐλεφαντόδοντο ἐργαστηρίου στὴν Κωνσταντινούπολη, χρονολούμενο στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 6ου αἰῶνα Ἀπεικονίζει τὸν Αὐτοκράτορα ὡς θριαμβευτὴ νικητή. Ὡς Αὐτοκράτορας συνήθως ἀναγνωρίζεται ὁ Ἰουστινιανὸς Α΄. 

Αφήστε μια απάντηση