ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

.

Εὐγένιος Βούλγαρης
Εὐγένιος Βούλγαρης
Ἀδαμάντιος Κοραῆς
Ἀδαμάντιος Κοραῆς

.

                                                                                   

                                                         

      ΟΙ    ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

 .

……….Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, πνευματικὴ κυρίως ἐν τῇ θεμελιώδει αὐτῆς οὐσία, δὲν σχετίζεται μόνον, ἀλλὰ καὶ συνδέεται ἀρρήκτως πρὸς τὰς ἐκδηλώσεις τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος.

……….Ὁ σύνδεσμος οὗτος συχνότατα φαίνεται τοσοῦτον στενὸς, ὥστε εἰς τὰς ἐκδηλώσεις αὐτὰς νὰ ἀναγάγωμεν τὴν ἀρχὴν γεγονότων περιλάμπρων τοῦ πολυκυμάντου ἐθνικοῦ ἡμῶν βίου, γεγονότων, ἅτινα ἄλλως ἤθελον μείνει μετέωρα ἐν τῇ καθόλου ἑρμηνεία τῆς ἱστορικῆς ἐξελίξεως.

……….Καὶ ὁ ἀγὼν τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν Παλιγγενεσίας, παρ’ ὅλας τὰς δραματικὰς θυσίας καὶ τὰ περιφανῆ αὐτοῦ ἔργα, ἤθελε μείνει ἔξω πάσης θετικῆς ἱστορικῆς ἐκτιμήσεως, ἄν ὁ ἱστορικὸς ἤθελεν ἁγνοήσει ἐν τῇ ἑρμηνεία αὐτοῦ τοὺς προηγηθέντας πνευματικοὺς ἀγῶνας τοῦ Ἔθνους καὶ τἠν ἐν γένει δρᾶσιν τῶν Ἑλλήνων λογίων τῆς προεπαναστατικῆς περιόδου.

……….Οἱ λόγιοι τοῦ Ἔθνους οἱ μετὰ τὴν ἅλωσιν ζητήσαντες ἄσυλον εἰς τὰς ξένας χώρας, μεταδίδοντες τὰ φῶτα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, διαλύοντες διὰ τῆς ἑλληνικῆς σοφίας τὰ πυκνὰ νέφη τοῦ μεσαιωνικοῦ σκότους καὶ λαμπρύνοντες τὸ ἑλληνικὸν ὄνομα, δὲν ἀπαρνήθησαν ποτὲ τὴν δυστυχῆ δοὺλην Πατρίδα, δὲν ἐγκατέλειψαν ποτὲ τὴν γλυκεῖαν ἐλπίδα τῆς ἐθνικῆς ἀναγεννήσεως.

……….Καὶ εἶναι ἀληθῶς ἀξία θαυμασμοῦ ἡ ἐν παντὶ κύκλῳ τῆς σκέψεως δρᾶσις τῶν Ἑλλήνων αὐτῶν λογίων τῆς προεπαναστατικῆς περιόδου.

……….Ἀρκεῖ νὰ σημειωθῇ ὅτι τεσσαράκοντα, ἐκ τῶν διασημοτέρων Ἑλλήνων λογίων τῆς τελευταῖας προεπαναστατικῆς τεσσαρακονταετίας, ἐξέδωσαν περὶ τοὺς χιλίους ἑκατόν τόμους, κατὰ τὸ πλεῖστον ὀγκώδεις.

……….Δὲν πρέπει δὲ νὰ λησμονῆται ὅτι οἱ ἀνδρες οὗτοι, κατὰ τὸ πλεῖστον πτωχότατοι, ἤσκουν καὶ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ διδασκάλου μετὰ τοῦ αὐτοῦ ζήλου, ὡς ἔργον ὑψίστης σημασίας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσεως τοῦ Ἔθνους.

λόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση