Αρχείο ετικέτας ΜΗΔΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

 

Δημιουργία τού ζωγράφου Γιάννη Νίκου με τίτλο «ΕΛΓΙΝΕΙΟΝ»

.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

.

Κείμενο: Εὐγένιος Ἀρ. Γιαρένης, Στρατιωτικὸς Δικαστὴς, Ὑπ.Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου

……….Θὰ ἦταν ἐξαιρετικά χρήσιμη γιὰ τὸν σύγχρονο Ἕλληνα ἡ ἐξέταση τῆς πολεμικῆς ἰδεολογίας τῶν Ἑλλήνων τῆς κλασικῆς, ἰδίως, περιόδου, ὅπως ἡ ἰδεολογία αὐτή ἀποτυπώθηκε στὰ ἔργα τῆς κλασικῆς ἑλληνικῆς τέχνης καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος γενικότερα. Ὥς ἰδεολογία, ὁρίζουμε βέβαια, ἕνα σύστημα ἰδεῶν γύρω ἀπό τὸν πόλεμο, τὸ ὁποῖο ἀποτέλεσε προϊὸν τῆς ἀρχαιοελληνικῆς κοινωνίας στὴν ὁλότητά της.

……….[…] Στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ, θὰ ἐξεταστοῦν μερικὲς εἰδικότερες πτυχὲς τοῦ συγκεκριμένου ζητήματος, ἐνῶ, εὐλόγως, ἡ σχετικὴ ἐνασχόλησή μας μὲ τὸ ζήτημα τῆς περὶ πολέμου ἀρχαιοελληνικῆς ἰδεολογίας, δὲν θὰ μποροῦσε παρὰ νὰ ξεκινήσῃ ἀπό τὸ ἔργο τοῦ «πατέρα τῆς Ἱστορίας», κατὰ τὸν Κικέρωνα, δηλαδὴ τοῦ Ἡροδότου ἀπό τὴν Ἀλικαρνασσό (484-425 π.Χ.).

Ἀξίες καὶ ἱεράρχησή τους στὶς " Ἱστορίες" τοῦ Ἡροδότου.

……….Ὁ Ἡρόδοτος, ὡς ἱστορικός, ἐπικέντρωσε τὴν ἐργασία του στὴν ἀναζήτηση τῶν αἰτιῶν τοῦ πολέμου, ὅπως μᾶς δηλώνει στὴν ἐναρκτήρια πρόταση τῶν Ἱστοριῶν του, περιγράφοντας παράλληλα τὰ ἀποτελέσματά του πάνω στὸν ἄνθρωπο, ἰδίως τὸν χαρακτῆρα καὶ τὶς ἠθικές ἀρχές του.

……….[…] Ζωτικῆς σημασίας ρόλο, γιὰ τὸν τρόπο ποὺ σκέπτεται καὶ συγγράφει ὁ Ἡρόδοτος πρᾶγμα ποὺ δικαιολογεῖ ἄλλωστε καὶ τὰ θέματα τῶν συγγραφικῶν ἐπιλογῶν του, ἔχει ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἐφήμερης φύσης τῆς εὐδαιμονίας στοὺς ἀνθρώπους, λέξη ἡ ὁποία σημαίνει βέβαια ταυτοχρόνως εὐτυχία καὶ εὐημερία. […] Στὸ Ἕβδομο Βιβλίο, τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Ξέρξης εἶναι ἕτοιμος νὰ ἐξαπολύσῃ τὰ στρατεύματά του ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ὁ θεῖος του Ἀρτάβανος, ἐπαναλαμβάνει τὶς ἴδιες πάνω κάτω σκέψεις, προσπαθῶντας νὰ τὸν ἀποτρέψῃ.


  • Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο : www.e-istoria.com
  • Πηγή εικόνας ο ιστοχώρος τού ζωγράφου Γιάννη Νίκου: https://iannisnikou.gr