Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – “ΒΙΒΛΙΑ”

.

111

..

.

Τὸ “ Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο” ἐμπλουτίζεται μὲ μία νέα κατηγορία.  Μέσω αὐτῆς θὰ παρουσιάζονται βιβλία, τῶν ὁποίων τὸ περιεχόμενο θὰ «ἀνεβαίνει» σὲ δύο ἤ τρεῖς συνέχειες.

Ὁ κύριος Τσακνάκης Α., Φιλόλογος-Θεολόγος, μᾶς τίμησε μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη του, παραχωρώντας μας μὶα σειρᾶ, ἐξαιρετικῆς θεματολογίας.

Τὸ βιβλίο ποὺ θὰ φιλοξενήση ἡ ἑνότητα/κατηγορία, φέρει τὸν τίτλο :

.

« Π Ο Λ Ι T Ε Υ Μ Α T Α »

.

 Στὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλίο θὰ προσπαθήσουμε νὰ προσεγγίσουμε ἀναλυτικὰ δύο εὐσύνοπτα πολιτικὰ κείμενα. Τὸ πρῶτο, κατὰ σειρὰ, εἶναι τοῦ Πλουτάρχου καὶ τὸ δεύτερο τοῦ Σαλουστίου.

Ἤδη ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἐφιστοῦμε τὴν προσοχὴ τοῦ ἀναγνώστη στὰ ἀκόλουθα: (α) στὴν διαφορετικὴ καὶ ἐνίοτε ἀντικρουόμενη πολιτικὴ ὁρολογία ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ δύο στοχαστὲς καὶ (β) στὴν διαφορετικὴ σκοπιᾶ ἀπὸ τὴν ὁποῖα ἐξετάζουν τὰ πολιτικὰ φαινόμενα.

Πίσω, ὅμως, ἀπὸ τὴν ὁρολογία καὶ τὴν ἀφορμὴ τῆς συγγραφῆς τῶν δύο κειμένων διαφαίνεται ἡ ἀνήσυχη σκέψη τῶν ἀληθινῶν καὶ μεγάλων φιλοσόφων, οἱ ὁποῖοι δικαιολογημένα ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦν τὴν ὕπαρξη ἑνὸς «παντοτινὰ καλύτερου πολιτεύματος» ἤ μίας διακυβέρνησης «ποὺ ἀσκεῖται ἀπὸ τοὺς πολλοὺς» ἤ μίας «μονίμως δίκαιης πολιτεῖας.

Εἶναι σημαντικὸ, λοιπὸν, νὰ λάβουμε ἀπὸ τὰ δύο κείμενα τὴν ἀφορμὴ ποὺ θὰ μᾶς ὀδηγήσει νὰ ἐπανεξετάσουμε τὶς ἀφελεῖς ἀπόψεις, μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχουμε ἐθιστεῖ νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ φαινόμενα τῆς πολιτικῆς καὶ τῶν πολιτευμάτων. Ἡ πολιτικὴ, ἐξ ἄλλου, κατὰ τὸν Πλάτωνα,  ἡ «τέχνη τοῦ ἐφικτοῦ». Ἡ πολυδιαφημισμένη «κατάκτηση τοῦ ἀνέφικτου» εἶναι μία ἀπλὴ (ὀφθαλμ-) ἀπάτη.

θανάσιος Α. Τσακνάκης

Τὸ βιβλίο μὲ τίτλο «ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ», θὰ δημοσιευθῆ σὲ δύο μέρη.

.

.

Β’ ΜΕΡΟΣ 

.

ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΣ  Ο  ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

 «ρθ κα φαύλη πολιτεα»

β΄. Τ ιθ΄ κεφάλαιο

.

  Γιὰ τὴν παροῦσα μελέτη ἐπιλέχθηκε τὸ ιθ΄ κεφάλαιο («Ὀρθὴ καὶ φαύλη πολιτεῖα») τοῦ ἀνωτέρω βιβλίου τοῦ φιλοσόφου. Στὶς γραμμὲς αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου – τοῦ μοναδικοῦ μὲ σαφῶς πολιτικὸ περιεχόμενο – ὁ Σαλούστιος ἐκθέτει συνοπτικὰ τὶς πολιτειακὲς ἀπόψεις του, οἱ ὁποῖες σαφῶς ἀντικατοπτρίζουν τὶς ἀνάλογες πλατωνικὲς. Ἡ σύνδεση τῆς πολιτικῆς μὲ τὴν θεολογία εἶναι τὸ βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῆς σκέψης του.ε΄.

.

παροσα κδοση

.

 Ἡ ἔκδοση ποὺ κρατᾶτε στὰ χέρια σας περιλαμβάνει μία σύγχρονη μετάφραση τοῦ ιθ΄ κεφαλαίου, ἡ ὁποῖα φιλοδοξεῖ ν’ ἀποτελέσει τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν βαθύτερη μελέτη τόσο τῆς πολιτικῆς σκέψης τοῦ Σαλούστιου, ὅσο καὶ τῆς γενικότερης πολιτικῆς σκέψης τῶν νεοπλατωνικῶν φιλοσόφων. Ἰδιαίτερη προσοχὴ δόθηκε στὴν διατήρηση τῆς ὀρολογίας τοῦ συγγραφέα, καθὼς καὶ στὴν ἐσωτερικὴ συνοχὴ τῶν νοημάτων του.

 

 

Τὸ πρῶτο μέρος μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ

Τὸ δεύτερο μέρος μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ

.

 .

Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται, μὲ τὴν αὐτονόητη πάντοτε ἀναφορᾶ στὴν πηγῆ

..

.

.