Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ (Β.ΘΡΑΚΗ)-ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ

,

Παιδιὰ στὸ Ρίμπνοβο. Φωτογραφία: Ν.Θ. Κόκκας

 ,

Κείμενο τοῦ Ν.Κόκκα  “Οἱ Πομάκοι τῆς βουλγαρικῆς Ροδόπης” ἀπό τὸ βιβλίο Μετασχηματισμοὶ τῆς Συλλογικῆς Ταυτότητας τῶν Πομάκων, ἐκδ. Σπανίδη, 2006.

,

Τὸ νὰ ἀποδειχθῇ ἡ βουλγαρικότητα τῶν Πομάκων, θεωρήθηκε σὰν κεντρικὰ στοιχεῖο, τόσο τῶν ἐθνογραφικῶν ἐρευνῶν στὴ βουλγαρία ἀπό τὸν 19ο αἰώνα μέχρι πρόσφατα, ὅσο καὶ τῶν ἐπίσημων κρατικῶν παρεμβάσεων. Ἰδιαίτερα τὰ ὀνόματα τῶν Πομάκων, ἔγιναν γιὰ πολλές δεκαετίες τὸ πεδίο μάχης γιὰ τὴν διαπραγμάτευση τῆς πολιτικῆς τους ὑπακοῆς. Οἱ προσπάθειες ἀφομοίωσης τῶν Πομάκων στὸ βουλγαρικὸ κράτος, ἔγιναν σὲ διάφορα στάδια: Συνέχεια ανάγνωσης Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ-ΠΥΡΓΟΣ

,

Ὁ πύργος τοῦ ρολογιοῦ στὸν σταθμὸ τοῦ Μπουργᾶς
Ὁ πύργος τοῦ ρολογιοῦ στὸν σταθμὸ τοῦ Μπουργᾶς

,

,ΠΥΡΓΟΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

.

Τουρκικὰ καὶ Βουλγαρικὰ λέγεται Μπουργᾶς, ποὺ σημαίνει Πύργος. Βρίσκεται στὰ παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου καὶ εἶναι πόλη τῆς Βόρειας Θράκης.

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ-ΠΥΡΓΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

,

,

Ἀγῶνας ἀρματοδρομίας.Λεπτομέρεια ταφικοῦ μνημείου ποὺ βρέθηκε στὴν ἀνατολική Ρωμυλία. [Σημερινὴ ὁνομασία περιοχῆς: Καζανλᾶκ].Τὸ εὕρημα ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν «θολωτῶν τάφων» δημιούργημα τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ποὺ χρονικὰ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ [15ος- 13oς αἰῶνας π.Χ.].
Ἀγῶνας ἀρματοδρομίας.Λεπτομέρεια ταφικοῦ μνημείου ποὺ βρέθηκε στὴν ἀνατολική Ρωμυλία. [Σημερινὴ ὁνομασία περιοχῆς: Καζανλᾶκ].Τὸ εὕρημα ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν «θολωτῶν τάφων» δημιούργημα τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ποὺ χρονικὰ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ [15ος- 13oς αἰῶνας π.Χ.].
,

,

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

,

,

Ευαγγέλου Ἀλμπανίδη, «Ἀθλητικοί ἀγῶνες στὴν Θράκη κατὰ τοὺς ἑλληνιστικούς καὶ ρωμαϊκοὺς χρόνους», Κομοτηνὴ, 1995-1998.

,

,

Ὁ χῶρος ποὺ φέρει τὸ ὅνομα Θράκη ἀπό τοὺς ἀρχαιοτάτους ἀκόμη χρόνους, δὲν εἶχε σαφὴ καὶ καθορισμένα ὅρια. Στὴν ἔρευνά μας, ἡ Θράκη ἐξετάζεται μὲ τὰ εὑρύτερά της ἐθνολογικά καὶ γεωγραφικὰ ὅρια, τὰ ὁποῖα εἶναι ὁ Στρυμόνας πρὸς δυσμᾶς, ὁ Δούναβης πρὸς βορρὰν, τὸ Θρακικὸ πέλαγος πρὸς νότο, ὁ Εὕξεινος Πόντος καὶ ἡ Προποντίδα πρὸς ἀνατολᾶς. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

,

Μεσημβρία (σημερινὸ Nesebar) Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Παντοκράτορος·14ος αἰῶνας.
Μεσημβρία (σημερινὸ Nessebar) Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Παντοκράτορος·14ος αἰῶνας.

,

Παραθαλάσσια πόλη τῆς Θράκης στὰ σύνορα τῆς Κάτω Μοισίας, στὸν Εὔξεινο Πόντο.
Πέτρινες άγκυρες της Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς ἀπό τὸ βόρειο λιμάνι τῆς Μεσημβρίας τῆς Ποντικῆς σημερινὸ NessebarΕἶναι ἀρχαιότατη πόλη. Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει ὅτι ἰδρύθηκε γύρω στὸ 493 π.Χ. ἀπό ἀποίκους τοῦ Βυζαντίου κυρίως, καὶ ἀπό Καρχηδονίους. Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸν Στράβωνα καὶ ἄλλους, κτίσθηκε ἀπό ἀποίκους Μεγαρεῖς καὶ ὀνομαζόταν πρῶτα Μενεβρία ἀπό τὸν ἀρχηγό τῶν ἀποίκων Μένα, καὶ ἀπό τὴν Θρακικὴ λέξη “βρία”, ποὺ σημαίνει πόλη. Ἡ μεγάλη ἰκανότητα τῶν κατοίκων της στὰ ναυτικὰ καὶ ὁ φυσικὸς πλοῦτος τῆς γύρω χώρας, τὴν ὁδήγησαν σὲ μεγάλη ἀκμή.

(Στὴν φωτογραφία, ἀπεικονίζονται πέτρινες ἄγκυρες τῆς Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς ἀπό τὸ βόρειο λιμάνι τῆς Μεσημβρίας τῆς Ποντικῆς).

Ἡ Μεσημβρία ὑπῆρξε αὐτόνομη καὶ διατήρησε μερικῶς τὴν αὐτονομία της καὶ κάτω ἀπό τὴν ἐξουσία τῶν Θρακῶν βασιλιάδων, καθὼς ἐπίσης τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου, μέχρι τὸν Λυσίμαχο, ποὺ τὴν ἀνάγκασε νὰ πληρώνῃ φόρους. Ἐξ’ αἰτίας τῆς στρατηγικῆς της θέσης, τοῦ φυσικοῦ πλούτου καὶ τῆς δραστηριότητας τῶν κατοίκων της, ἔπαιξε σπουδαῖο ρόλο στὴν ἱστορία.

Ἐκεῖ ἀνατράφηκε κατόπιν ὁ αὐτοκράτορας Λέων Γ’ ὁ Ἴσαυρος (717-741). Κοντὰ στὴν Μεσημβρία στὶς 13 Ἀπριλίου 814, ἔπαθε φοβερὴ πανωλεθρία ὁ ἡγεμόνας τῶν Βουλγάρων, Κροῦμος ἀπό τὸν Λέοντα Ε΄ τὸν Ἁρμένιο. Ὕστερα, γιὰ 70 περίπου χρόνια, ἡ Μεσημβρία μὲ τὶς γειτονικὲς πόλεις, ἀπόλαυσε σχετικὴ ἡσυχία. Κατὰ τὴν 4η Σταυροφορία, τὴν κατέλαβαν οἱ Βούλγαροι καὶ μετὰ οἱ Βυζαντινοὶ, μέχρι τὸ 1.300, ὁπότε γιὰ λίγο χρονικὸ διάστημα τὴν πῆραν οἱ Βούλγαροι, μέχρι ποὺ τὴν κατέλαβαν οἱ Τοῦρκοι τὸ 1453.

Ἀπό τὴν ἐποχή αὐτή παρέμεινε τουρκικὴ μέχρι τὴν ἴδρυση τῆς βουλγαρικῆς ἡγεμονίας (1878). Ἀπό τὸ 1885 προσαρτήστηκε στὴν Βουλγαρία.

Μέχρι τὸ 1906 τὴν κατοικοῦσαν ἀποκλειστικά Ἕλληνες. Ἦταν ἕδρα ἐπισκόπου καὶ διατηροῦσε σπουδαῖα σχολεῖα. Μετὰ τοὺς διωγμοὺς τοῦ 1906, οἱ Ἕλληνες τῆς Μεσημβρίας κατέφυγαν στὴν Ἑλλάδα.

,

Πηγὴ: Τὸ κείμενο εἶναι τῆς κυρίας Ἀνθούλας Εὐσταθοπούλου, Προέδρου τῆς «Θρακικῆς Ἑστίας Ν.Σερρῶν».

,

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ

,

1 ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ-Β ΘΡΑΚΗ ΕΗ,

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ

Μ

Μ
Πόλη της Θράκης χτισμένη σε απόσταση 20 χιλ. περίπου ΝΑ της Φιλιππούπολης.

Παρ’ όλο που είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Θράκης, πρώτη φορά γίνεται λόγος γι’ αυτή το 1803, στο τυπικό της Μονής της Πετριζονίτισσας, η οποία σήμερα ονομάζεται Βατσκόβου και κοντά σ’ αυτή σώζεται το φρούριο της Στενημάχου, στο οποίο υπάρχει ωραία εκκλησία, που οι Στενημαχίτες την ονομάζουν «Παναγιά του Καλέ».

Κατά πάσα πιθανότητα το φρούριο αυτό χτίστηκε από τον Ιουστινιανό και επί Αλεξίου του Κομνηνού ονομαζόταν Περιτζός, από την ομώνυμη πόλη που βρισκόταν κοντά σ’ αυτή. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΑΒΑΚΛΗ

.

ΚΑΒΑΚΛΗ - Άποψη Καβακλή 1904..

Καβακλή -  Ανατολική Ρωμυλία  

.

Ελληνική πόλη χτισμένη σε απόσταση 40 χιλ. βόρεια από την Αδριανούπολη, στις βορειανατολικές πλαγιές του «Σακάρ Πλάνινα». Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΑΒΑΚΛΗ