Αρχείο κατηγορίας Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ- Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΟΞΑΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΖΟ ΚΑΙ Ο ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

,

Μπρούτζινη ασπίδα Φέρει το όνομα του Βασιλιά Φαρνάκη, Getty Villa, Καλιφόρνια, Η.Π.Α. Πόντος, 185–160 π.Χ.

Μπρούτζινη ασπίδα Φέρει το όνομα του Βασιλιά Φαρνάκη, Getty Villa, Καλιφόρνια, Η.Π.Α. Πόντος, 185–160 π.Χ.

 

,

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ- Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΟΞΑΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΖΟ

.

,
Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου

.

……….Εἴτε ὡς ἐξέλιξη εἴτε ὡς ἀποτέλεσμα ριζικῆς μετατροπῆς τῆς ὁπλιτικῆς φάλαγγας, ἡ μακεδονικὴ φάλαγγα ἀποτέλεσε ἐπί δύο αἰῶνες (ἀρχές 4ου – μέσα 2ου αἰ. π.Χ.) τὸν χαρακτηριστικὸ τρόπο παράταξης καὶ μάχης, ἀρχικά τῶν Μακεδόνων καὶ στὴν συνέχεια ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Παρὰ τὴ γενικὴ ἐντύπωση καὶ τὴν φήμη της, οἱ θρίαμβοι ἐπιτεύχθηκαν ὅταν χρησιμοποιήθηκε ὡς ἀμυντικός μηχανισμὸς. Ἡ συντριβὴ ἐπῆλθε ὅταν ἡ ὑπερεξειδίκευση σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν προσκόλληση στὶς παλαιὲς δόξες, δὲν τῆς ἐπέτρεψαν τὴν ἀναγκαία μεταρρύθμιση.

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ- Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΟΞΑΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΖΟ ΚΑΙ Ο ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

,

Ἡ μία ὅψις τοῦ Δεκαδράχμου τοῦ Πώρου [326-324 π.Χ.].Ὁ Ἀλέξανδρος κρατώντας τὸ δόρυ στὸ ἕνα χέρι καὶ τὸν κεραυνὸ τοῦ Διὸς στὸ ἄλλο, δέχεται τὸ στεφάνι ποὺ ἀποθέτει στὸ κεφάλι του ἡ Νίκη.Μοναδικὸ, ἰδιαίτερο καὶ σπάνιο νόμισμα, ποὺ δημοπρατήθηκε στὸν οἶκο «Baldwin’s». Ἔχει ἰδιαίτερη ἱστορική σημασία γιὰ τοὺς Ἕλληνες, καθὼς ἐκδόθηκε στὰ βάθη τῆς Ἀσίας, καταγράφοντας τὸ ὑψηλότερο σημεῖο πραγματώσεως τοῦ ὁράματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γιὰ τὴν «κατάκτηση» τῆς Ἀνατολῆς.
Ἡ μία ὅψις τοῦ Δεκαδράχμου τοῦ Πώρου (326-324 π.Χ.).Ὁ Ἀλέξανδρος κρατῶντας τὸ δόρυ στὸ ἕνα χέρι καὶ  τὸν κεραυνὸ τοῦ Διὸς στὸ ἄλλο, δέχεται τὸ στεφάνι ποὺ  ἀποθέτει στὸ κεφάλι του ἡ Νίκη. Μοναδικὸ, ἰδιαίτερο καὶ σπάνιο νόμισμα, ποὺ δημοπρατήθηκε στὸν οἶκο «Baldwin’s». Ἔχει ἰδιαίτερη ἱστορική σημασία γιὰ τοὺς Ἕλληνες, καθὼς ἐκδόθηκε στὰ βάθη τῆς Ἀσίας, καταγράφοντας τὸ ὑψηλότερο σημεῖο πραγματώσεως τοῦ ὁράματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γιὰ τὴν «κατάκτηση» τῆς Ἀνατολῆς
,

Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

.

Ἀποστόλου Β. Δασκαλάκη, Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας, Διευθυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Σπουδαστηρίου.

.,

……….(…) Οἱ θρίαμβοι τοῦ Ἀλεξάνδρου (…) ἐδημιούργησαν ὅλως νέας καταστάσεις, τὰς ὁποίας οὐδείς, δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν οὐδ’ αὐτοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐξαιρουμένου, θὰ ἡδύνατο νὰ προεικάσῃ. Ἐκ τῶν καταστάσεων τούτων ἀνέκυψαν νέαι προοπτικαὶ, νέα σχέδια, νέα προβλήματα, ὅλως ἀσυμβίβαστα πρὸς τὰς συμφωνίας τῆς πανελληνίου συμμαχίας τῆς Κορίνθου καὶ τὰς διὰ ταύτης καθιερωθείσας σχέσεις τοῦ βασιλέως τῶν Μακεδόνων μετὰ τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

,

.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

,

……….(…)  Καὶ ὁ Φίλιππος λοιπὸν ἦτο Ἕλλην καὶ Μακεδών, μὲ τὴν ἴδια ἔννοια ποὺ ὁ Δημοσθένης ἦτο Ἕλλην καὶ Ἀθηναῖος, ὁ Λεωνίδας, Ἕλλην καὶ Σπαρτιάτης, ὁ Ἐπαμεινῶνδας, Ἕλλην καὶ Θεσσαλός. (…) Γιὰ τὸν Δημοσθένη ἦταν εὔκολο νὰ θεωρῇ τὸν Φίλιππο βάρβαρο καὶ νὰ παρουσιάζει τὴν ἐξουσία του στοὺς Ἀθηναίους δημοκράτες ὡς ἕνα καταπιεστικὸ καὶ αὐταρχικὸ καθεστώς. Συνέχεια ανάγνωσης ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ ΙΚΑΡΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

.

Η ΠΟΛΙΣ ΙΚΑΡΟ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕ Ο ΝΕΑΡΧΟΣ.

……….Τὴν γνωστὴ-ἄγνωστη πόλη Ἴκαρο ποὺ ἱδρύθηκε κατ’ ἐντολήν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὸ νησάκι Φαϊλάκα στὸν Περσικὸ Κόλπο καὶ στὸ σημερινὸ Κουβέϊτ, ἑτοιμάζεται νὰ φέρῃ στὸ φῶς [2007], ἡ σκαπάνη Ἑλλήνων ἀρχαιολόγων. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ ΙΚΑΡΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

ΕΥΜΕΝΗΣ, ΕΝΑΣ ΑΚΑΤΑΒΛΗΤΟΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (362-316 π.Χ.)

 

ΠΑΛΜΥΡΑ ΣΥΡΙΑ.

ΕΥΜΕΝΗΣ, ΕΝΑΣ ΑΚΑΤΑΒΛΗΤΟΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (362-316 π.Χ.)

.

Κωνσταντίνου Κλάδη, Ἀντισυνταγματάρχου (ΠΖ) ε.α.

……….Στὶς 10 Ἰουνίου 323 π.Χ. ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος πέθανε, σὲ ἡλικία μόλις 33 ἐτῶν, χωρὶς νὰ ἀφήσῃ νόμιμο συνεχιστὴ τοῦ ἔργου του. Ὁ θάνατός του, ἀποτέλεσε τὴν ἀφετηρία μακροχρονίων αἰματηρῶν ἀγώνων γιὰ κυριαρχία ἀνάμεσα στοὺς ἰσχυροτέρους ἀπό τοὺς στρατηγοὺς του. Ἕνας ἀπό τοὺς ἡγήτορες ποὺ συγκρούστηκαν, ὁ μόνος μὴ Μακεδόνας στὴν καταγωγὴ, ὑπῆρξε ὁ Εὐμένης ἀπό τὴν Καρδία τῆς Θράκης, ὁ ὁποῖος μὲ τὶς ἰκανότητές του καὶ τὸν πολυκύμαντο βίο του, ἀναδείχθηκε σὲ μία ἀπό τὶς πιὸ σημαντικὲς προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς του. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΥΜΕΝΗΣ, ΕΝΑΣ ΑΚΑΤΑΒΛΗΤΟΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (362-316 π.Χ.)

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣΣΟΥ (333 π.Χ.)

.

Μέγας Ἀλέξανδρος.

Ὁ Ἀλέξανδρος ἀνοίγει τὴν «πύλη» τῆς Μέσης Ἀνατολῆς

Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος

Φιλόλογος (ΜΑ, University College London).

……….Μετὰ τὴν νίκη τοῦ Ἀλεξάνδρου στὸν Γρανικὸ ποταμὸ καὶ τὴν θυελλώδη προέλασή του στὴν Μικρᾶ Ἀσία, ὁ Βασιλιᾶς Δαρεῖος Γ’ ὁ Κοδομανὸς εἶχε πιὰ συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη τῆς Περσικῆς Αὐτοκρατορίας του, βρισκόταν στὸν ἔσχατο κίνδυνο. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣΣΟΥ (333 π.Χ.)

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ai-Khanoum, 2nd century BC..

Τὰ μεγάλα ἔργα  στὴν ἐκστρατεία τοῦ  Μεγάλου Ἀλεξάνδρου

 ,

……….Ὄπως ὁ σύγχρονος Ἑλληνικὸς Στρατὸς εἶχε παλαιότερα τὴν Μ.Ο.Μ.Α., ποὺ κατασκεύασε τὴν βασικὴ ὑποδομὴ τῆς χώρας μας, ἔτσι καὶ ὁ στρατὸς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, δημιούργησε κατασκευὲς ποὺ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἦταν μνημεῖα εἰρήνης  καὶ οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μυστηριώδης θάνατος

.
  .

  • Ελονοσία, έλκος, ή δηλητήριο;
  • Συνωμοσίες και απόπειρες δολοφονίας.
  • Ανατολικά ήθη που ενοχλούν.
  • Φρικτή αλληλοσφαγή για την διαδοχή.

……….Σε αντίθεση με τις λεπτομέρειες και εκτενείς μαρτυρίες που διαθέτουμε για την ζωή και το έργο τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο θάνατος και η ταφή του είναι ακόμη κρυμμένα κάτω από το πέπλο τού σκοταδιού και ήδη από την Αρχαιότητα, οι αβέβαιες πληροφορίες, έπλεξαν ένα αξεδιάλυτο ως τώρα κουβάρι αντιφάσεων και υποθέσεων. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ