Αρχείο κατηγορίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

,

Ναὸς τοῦ Ἁγίου Βλασίου στὸ Μισθί Καππαδοκίας.
Ναὸς τοῦ Ἁγίου Βλασίου στὸ Μισθί Καππαδοκίας.

 

Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΠΛΑΤΩΝΙΣΤΕΣ)

Ὁ πατέρας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ὁ Καισαρείας Εὐσέβιος (265-340) εἶναι ὁ συνεχιστὴς τῆς δημιουργηθείσας παραδόσεως ἀπὸ τὸν Ὠριγένη. Ἀπόδειξη γιὰ τὸ γενικώτερο ἐνδιαφέρον του σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία, εἶναι τὸ ἔργο του, «Χρονικοὶ κανόνες καὶ ἐπιτομὴ παντοδαπῆς ἱστορίας Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων», τοῦ ὁποίου τὸ ἑλληνικὸ πρωτότυπο χάθηκε, μὲ διασωθείσα τὴν ἀρμενικὴ του μετάφραση. Ἡ διασωθείσα «Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία» του, ἐξιστορεῖ τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα σὲ δέκα βιβλία ἔως τῷ 313 μ.Χ.

Ὁ Εὐσέβιος Καισαρίας, ἀκολουθῶντας τὴν παράδοση τοῦ Κλήμεντος καὶ τοῦ Ὠριγένους, ἀσχολήθηκε μὲ τὴν μελέτη τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ φιλολογίας στὴν μεγάλη βιβλιοθήκη τῆς Καισαρείας στὴν Παλαιστίνη. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ