Αρχείο κατηγορίας ΙΩΝΙΑ

ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

.

.

ΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ ΘΡΑιΚΕΣ

.
«Οι Θράκες ου μόνον Ευρωπαίοι, αλλά και Ασιανοί (Άρριαν. Νικομ. 37),

Είπομεν ήδη προηγουμένως, ότι την χώραν ταύτην απ΄ αρχαιοτάτων χρόνων, δηλαδή πολύ προ των Τρωικών, άλλα και μετά ταύτα, την είχον καταλάβει διάφορα Θρακικά έθνη, οι Μυσοί, Φρύγες, Θυνοί, Βιθυνοί, Μαιδοθινοί, Βέβρυκες, Μαριανδυνοί, Μύγδονες, Παίονες, Δρύωπες, Δόλωνες, Τρήρες και άλλα Θρακικά φύλα. Κατοικούσαν δε τα έθνη ταύτα γενικώς εις την χώραν, ήτις περιλαμβάνεται μεταξύ τού Αιγαίου πελάγους, Ελλησπόντου, Προποντίδος, Βοσπόρου, Ευξείνου Πόντου μέχρι των εκβολών τού Σαγγαρίου και έφτανε προς νότον μέχρι τής Ιωνίας και τής Λυδίας. Περιελάμβανε δηλαδή γενικώς την Βιθυνίαν, την Μυσίαν, Φρυγίαν και Λυδίαν.

Όταν όμως αργότερον, κατά τους κυρίως ιστορικούς χρόνους, ελέγετο ειδικώς «η εν Άσία Θράκη», εσήμαινε μόνον το τμήμα, το περιλαμβανόμενον μεταξύ τού στόματος τού Βοσπόρου ή τού Πόντου και τής Ποντοηρακλείας. Η χώρα αυτή είνε από τας ευφορωτέρας τού κόσμου. Ο Όμηρος θαυμάζει τον πλούτον της και αποκαλεί αυτήν εριβώλακα (γονιμωτάτην), ερατεινήν (χαριτωμένην) και αμπελόεσσαν. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ