Αρχείο ετικέτας ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑΣ -ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

.

Μακεδονομάχοι του Σώματος Ακρίτα στο κατάστρωμα του «Κεφαλλήνια». 1904-1905.
Μακεδονομάχοι του Σώματος Ακρίτα στο κατάστρωμα του «Κεφαλλήνια». 1904-1905.

,

(Τά Σώματα Παπαδᾶ — Βολάνη — Γύπαρη — Κανελλοπούλου — Παππᾶ — Φαληρέα — Τσόντου — Τάκη — Σούλιου — Νταηλάκη — Καραβίτη — Νικολούδη — Γκούτα κ.ἄ.)

……….(…) Μετὰ τὴν μάχην τῆς Ὀσνίτσανης (Καστανοφύτου), τὴν διοίκησιν τῶν ἐναπομεινάντων ἀνδρῶν ἐκ τοῦ σώματος Βλαχάκη, ἀνέλαβεν ὁ Λουκᾶς Κόκκινος ὁ ὁποῖος καὶ ἀπεσύρθη πρὸς τὴν Ἑλληνόφωνον ζώνην.  Ὅμως καὶ εἰς τὰς ἄλλας Δυτικομακεδονικάς περιοχάς ἡ κατάστασις δὲν ἐνεφανίζετο πολὺ εὐχάριστος διὰ τὰ Ἑλληνικά σώματα. Εἰς τὴν περιοχὴν Φλωρίνης—Βιτσίου ἔδρα μόνον μικρὸν σῶμα τοῦ Εὐθυμίου Καούδη καὶ αἱ ἐντόπιοι φρουραί. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ