Αρχείο ετικέτας Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 1821

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 1821

,

Ἱερολοχίτες στὴν μάχη Δραγατσανίου. Πίνακας τοῦ Peter von Hess
Ἱερολοχίτες στὴν μάχη Δραγατσανίου. Πίνακας τοῦ Peter von Hess

,

Η μάχη τού Δραγατσανίου – 7 Ιουνίου 1821 

,

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, 
ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ Α’, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’σελ. 122-125

,

……….Φθάσας δὲ ὁ Ὑψηλάντης είς Πιτέστι ἔμαθεν, ὅτι οἱ ἐπερχόμενοι Τοῦρκοι ἐκ Βουκουρεστίου εἶχαν φανερὸν συναγωνιστὴν τὸν Σάββαν, καὶ ἀπέστειλεν εὐθύς τὸν Φαρμάκην μετὰ 300 εἰς Ἀρζησίαν [κόρτε δὲ Ἀρζέσι] ἐπί τοῦ ὁμωνύμου ποταμοῦ ἐντός ὑψηλῶν ὀρέων, πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς θέσεως ἐκείνης· αὐτός δ’ἔφθασεν τὴν 1 ἰουνίου εἰς Ῥύμνικον, πόλιν ἐπί τῆς δεξιᾶς ὄχθης τοῦ Ὄλτου, ὅπου ἦλθαν καὶ οἱ ὑπό τοὺς ὁπλαρχηγούς Μακεδόνσκην, Χατσῆ-Πρόδαν, Διαμαντῆν Σερδάρην, Σολωμὸν καὶ Μανάκην· ὥστε αἱ ὑπό τὰς διαταγὰς τοῦ Ὑψηλάντου δυνάμεις τὴν ὥραν ἐκείνην ἦσαν 2500 ἱππεῖς καὶ 4500 πεζοὶ συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἱεροῦ λόχου, καὶ 4 κανόνια. Ὁ Ὑψηλάντης διέταξε πλεῖστα τῶν σωμάτων νὰ προχωρήσωσι πρὸ τὸ Δραγασάνι καὶ καταλάβωσι θέσεις τινὰς ἔως οὗ φθάσει καὶ αὐτός. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 1821