Αρχείο κατηγορίας ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ’40

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

.

1940 Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις, ἀμύνονται τοῦ Πατρίου ἐδάφους.
1940 Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις, ἀμύνονται τοῦ Πατρίου ἐδάφους.

..

Πρώτον πολεμικόν ανακοινωθέν
—————————-
Πρωί 28ης Οκτωβρίου 1940. Χαρακτηριστική η δωρική λιτότητα του κειμένου.

(Κοριζής)

“Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουσιν από της 05:30 ώρας της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου.
Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου εδάφους.”

Διάγγελμα Πρωθυπουργού Συνέχεια ανάγνωσης 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ