Αρχείο κατηγορίας ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΘΡΑΚΗΣ 1920-1927

.

Ή Ραιδεστὸς κατὰ τὴν ἀπελευθέρωση τὸ 1920
Ή Ραιδεστὸς κατὰ τὴν ἀπελευθέρωση τὸ 1920

.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ  ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΘΡΑΚΙΚΗ 1920-1927

,

……….Βάσις κυρία ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐστηρίχθησαν πάντοτε τὰ ἐπιχειρήματα τῶν διεκδικούντων καὶ ἀμυνομένων καὶ ἀγωνιζομένων ὑπέρ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Θρᾲκης ὑπῆρξεν ἡ Ἐλληνικότης αὐτῆς.

……….Ταύτην τὴν ἐγνώριζον πολὺ σαφῶς ὄχι μόνον οἱ τοῦρκοι, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ ὅλοι οἱ διαμφισβητοῦντες αὐτὴν γείτονες καὶ ταύτην προσεπάθησαν κατὰ καιροὺς νὰ ἐπισκιάσωσιν,  οἱ μὲν τοῦρκοι διὰ τῆς πρὸ τοῦ Βαλκανικοῦ πολέμου πολιτικῆς τῶν καταπιέσεων καὶ κυρίως τοῦ ἐποικισμοῦ εἰς ἐπίκαιρα σημεῖα τούρκων, προσεπάθησαν δὲ νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἐθνολογικὴν μορφὴν ἀφ’ ἑνὸς μὲν διὰ τοῦ ἐκτοπισμοῦ τῶν Ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν εἰς τὴν Μικρὰν Ἀσίαν ἀφ’ ἐτέρου δὲ διὰ τῆς στρατολογίας τοῦ ἀκμαίου ἄρρενος πληθυσμοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ εὕρισκε τὸν θάνατον αὐτοῦ ὑπὸ τὰς δυσκόλους συνθῆκας τῆς ζωῆς ὑπὸ τὰς ὁποίας ἐξηναγκάζοντο νὰ διάγουν.

……….Ἐκτὸς ὅμως τῶν τούρκων ὑπῆρχον καὶ οἱ βούλγαροι, οἱ ὁποῖοι ὀνειροπολοῦντες πάντοτε τὴν πραγματοποίησιν τῆς συνθήκης τοῦ Ἁγ. Στεφάνου, προσεπάθουν ἀφ’ ἑνὸς μὲν διὰ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Μακεδονο-Αδριανοπολίτικου κομιτάτου ἐν τουρκία καὶ βουλγαρία, ἀφ’ ἐτέρου δὲ διὰ τῆς θαυμασίως ὀργανωμένης προπαγάνδας τῶν ἐν τῷ ἐξωτερικῷ, νὰ τρομοκρατήσουν μὲν πολλάκις ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν τὸν ἐγχώριον (Ἑλληνικὸν) πληθυσμὸν διὰ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ κομιτάτου, νὰ διαδώσουν δὲ συγχρόνως μεταξὺ τῶν εὐπίστων Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν τὴν γνώμην ὅτι μέγα μέρος τῆς Θρᾲκης καὶ κυρίως τὸ γειτνιάζον πρὸς τὴν βουλγαρίαν, κατωκεῖτο ὑπό βουργάρων…


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο γιὰ τὴν ΘΡΑΚΗ μας μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria .com .

ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΩΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

.

Δείγματα τουρκικοῦ “πολιτισμοῦ”

.

Τουρκικοὶ ἰσχυρισμοὶ γιὰ ὠμότητες Ἑλλήνων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας

,

  Χάρη Τσιρκινίδη

,

Οἱ τοῦρκοι, γιὰ ν’ ἀντιμετωπίσουν τὴ γενικὴ διεθνὴ κατακραυγὴ τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων γιὰ τὰ ἐγκλήματα γενοκτονίας σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν, τὰ ὁποῖα τὸ 1921 ἔφτασαν στὸ ζενίθ τῆς βαρβαρότητας Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΩΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Μ.ΑΣΙΑ

.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Μ. ΑΣΙΑ

 .

 Κείμενο-Φωτογραφίες:

Επχος Λαλούσης Χαράλαμπος

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Στρατιωτική Επιθεώρηση MAP. – ΑΠΡ. 2003

.

         Ο Ελληνικός στρατός αποβιβάσθηκε στη Σμύρνη τον Μάιο του 1919 κατόπιν συμμαχικής συναίνεσης, με αποστολή να εξασφαλίσει την τάξη στην περιοχή αυτή και να προστατεύσει το πολυπληθές Ελληνι­κό στοιχείο. Το χρονικό διάστημα από τον Μάιο του 1919 μέχρι τον Μάιο του 1920, χαρακτηρίζεται από επιχειρήσεις τοπικού χαρακτήρα για την εκκαθάριση της κατεχό­μενης περιοχής. Γενικά ήταν μία περίοδος στασιμότητας και αναγκαστικής αναμονής για τον Ελληνικό στρατό, λόγω των απαγο­ρευτικών διαταγών των Συμμαχικών δυνά­μεων. Μια κηδεμονία δεσμευτική στις ενέρ­γειες του Ελληνικού στρατού, χωρίς την δυνατότητα αντίδρασης, Συνέχεια ανάγνωσης ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Μ.ΑΣΙΑ

ΜΕ ”ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ” ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

.

.

Ακολουθεί μια διάλεξη τού Κάρτσιου Βασίλειου που δόθηκε στην Θεσσαλονίκη, στην Νομαρχιακή αίθουσα “Αλέξανδρος”. Αυτά που θα ακολουθήσουν στην ομιλία του κυρίου Κάρτσιου, αν μη τι άλλο, δημιουργούν μεγάλη εντύπωση αλλά  και ιστορικούς προβληματισμούς που μας ωθούν να ξανανοίξουμε τα βιβλία. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΕ ”ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ” ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ