Αρχείο κατηγορίας ΒΕΝΕΤΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1570-1571

.

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ.

Ἡ κατάληψις τῆς Κύπρου ἀπό τοὺς ὀθωμανούς (1570-1571)

Πῶς κυριεύθηκαν  ἡ Λευκωσία καὶ ἡ Ἀμμόχωστος καὶ πῶς ἀναγκάστηκαν νὰ μεταναστεύσουν στὴν Ἰταλία οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου.

Ἡ ἐποίκισις τῶν χωριῶν Maderno, Piroi καὶ Pola ἀπὸ Κρῆτες καὶ Κυπρίους.

 .

Πηγή:* Τὸ ἀνεξάντλητο Ἔργο τοῦ Ἀπόστολου Βακαλόπουλου, Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, τομ. Γ’, Θεσσαλονίκη 1968.

 .

Ἡ ἐπιθυμία τῶν τούρκων νὰ καταλάβουν τὴν Κύπρο εἶναι κιόλας ζωηρὴ κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια τοῦ Σουλεϊμὰν Α’, ἀλλά διάφοροι λόγοι συντελοῦν στὴν ἀναβολή τῆς ἐκστρατείας. Ἡ ἀπειλή εἶναι διάχυτη μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1570-1571