Αρχείο ετικέτας Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

.

Δυτικό Φρούριο και τείχη (έργο τού Salacca 1865). Επεξεργασία εικόνας "Ελληνικό Ημερολόγιο"
Θεσσαλονίκη. Δυτικό Φρούριο και τείχη (έργο τού Salacca 1865). Επεξεργασία εικόνας  Ελληνικό Ημερολόγιο

……….Στὶς 22 Σεπτεμβρίου τοῦ 586 οἱ Ἀβαροσλαῦοι ἐπιχείρησαν ἀνεπιτυχὴ ἐπιδρομή κατὰ τῆς Θεσσαλονίκης, ἐνῷ οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς πόλεως ἀπέκρουσαν τὶς ὀρδὲς τῶν βαρβάρων ἀπὸ τὰ τείχη. Οἱ ἐπιδρομὲς τῶν πρώτων μετὰ Χριστὸν αἰώνων,  ἀνάγκασαν τὴν πόλη νὰ ὀχυρωθῇ (τέλη τοῦ 3ου, ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰ.). Μετατοπίστηκε τὸ ἀνατολικὸ τεῖχος στὴν σημερινὴ του θέση, ὥστε νὰ περιλάβῃ τὶς ἐπιβλητικὲς κατασκευὲς ἐπὶ Γαλερίου, συναυτοκράτορα ἐπὶ τετραρχίας, μὲ ἕδρα τὴν Θεσσαλονίκη. Τὸ γαλεριανὸ συγκρότημα παραμένει ἀκόμη καὶ σήμερα ἕνα ζωντανὸ κομμάτι τῆς πόλεως, σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ συναντήσεως τῶν Θεσσαλονικέων.

Θεσσαλονίκη 1960

……….Ἡ ἱστορία τῆς Θεσσαλονίκης σχηματικὰ διαιρεῖται σὲ πέντε περιόδους: τὴν ἑλληνιστική, τὴν ῥωμαϊκή, τὴν βυζαντινή, τὴν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας καὶ τὴν σύγχρονη ἑλληνική. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ