Αρχείο ετικέτας Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 1821

ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

,,

Θρᾳκιῶτες Φιλικοὶ καὶ μαχητὲς τοῦ Ἱεροῦ Λόχου

……….Στὶς 3 Μαρτίου τοῦ 1821, ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης συγκροτεῖ εἰς Φωξάνην (εἰς τὰ σύνορα Μολδαυΐας καὶ Βλαχίας) τὸν Ἱερὸν Λόχον. Ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ μετὰ λοφίου κράνους τῶν Ἱερολοχιτῶν ὑπῆρχε νεκροκεφαλὴ μὲ δύο ὀστᾶ χιαστί, κάτω ἀπ’ αὐτὴν δέ, ἀνεγράφοντο αἱ λέξεις : «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος». Συνέχεια ανάγνωσης ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

.

Λασσάνης Γεώργιος (Κοζάνη 1793 – Ἀθήνα 1870)

 .

……….Λόγιος, φιλικός, ἱερολοχίτης, ἀγωνιστὴς τοῦ 1821, ἀπὸ τὰ ἐξέχοντα στελέχη τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ τοὺς πιστότερους συνεργάτες τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη.

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ «ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝ»

.

 

Εἰς τὸν Ἱερὸν Λόχον

 

Ἀνδρέας Κάλβος

 

Ἄς μή βρέξῃ ποτέ

τὸ σύννεφον, και ὁ ἄνεμος

σκληρός ἄς μή σκορπίσῃ

τὸ χῶμα τὸ μακάριον

ποὺ σᾶς σκεπάζει !

*** Συνέχεια ανάγνωσης ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ «ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝ»

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 1821

,

Ἱερολοχίτες στὴν μάχη Δραγατσανίου. Πίνακας τοῦ Peter von Hess
Ἱερολοχίτες στὴν μάχη Δραγατσανίου. Πίνακας τοῦ Peter von Hess

,

Η μάχη τού Δραγατσανίου – 7 Ιουνίου 1821 

,

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, 
ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ Α’, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’σελ. 122-125

,

……….Φθάσας δὲ ὁ Ὑψηλάντης είς Πιτέστι ἔμαθεν, ὅτι οἱ ἐπερχόμενοι Τοῦρκοι ἐκ Βουκουρεστίου εἶχαν φανερὸν συναγωνιστὴν τὸν Σάββαν, καὶ ἀπέστειλεν εὐθύς τὸν Φαρμάκην μετὰ 300 εἰς Ἀρζησίαν [κόρτε δὲ Ἀρζέσι] ἐπί τοῦ ὁμωνύμου ποταμοῦ ἐντός ὑψηλῶν ὀρέων, πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς θέσεως ἐκείνης· αὐτός δ’ἔφθασεν τὴν 1 ἰουνίου εἰς Ῥύμνικον, πόλιν ἐπί τῆς δεξιᾶς ὄχθης τοῦ Ὄλτου, ὅπου ἦλθαν καὶ οἱ ὑπό τοὺς ὁπλαρχηγούς Μακεδόνσκην, Χατσῆ-Πρόδαν, Διαμαντῆν Σερδάρην, Σολωμὸν καὶ Μανάκην· ὥστε αἱ ὑπό τὰς διαταγὰς τοῦ Ὑψηλάντου δυνάμεις τὴν ὥραν ἐκείνην ἦσαν 2500 ἱππεῖς καὶ 4500 πεζοὶ συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἱεροῦ λόχου, καὶ 4 κανόνια. Ὁ Ὑψηλάντης διέταξε πλεῖστα τῶν σωμάτων νὰ προχωρήσωσι πρὸ τὸ Δραγασάνι καὶ καταλάβωσι θέσεις τινὰς ἔως οὗ φθάσει καὶ αὐτός. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 1821