Αρχείο ετικέτας ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ-Η ΤΡΙΓΛΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ (ΒΡΥΛΕΙΟΝ) ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟ 1922

,

8

,

……….«Ἡ Τρίγλια εἶναι μία τῶν Ἑλληνικωτάτων κωμοπόλεων ἐπὶ τῆς Ἀσιατικῆς παραλίας τῆς Προποντίδος. Πρὸ τριῶν μηνῶν ὅμως, ἐξεκενώθη, οἱ δὲ φιλοπάτριδες κάτοικοί της ἐξηναγκάσθησαν ὑπὸ τῶν τούρκων νὰ ἐγκαταλείψωσι τὰς ἑστίας τῶν προγόνων των εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἐπιδρομένων δῆθεν διὰ «στρατηγικοὺς λόγους». Ἡ ὠραία κωμόπολις Τρίγλια ἔχει 8.000 κατοίκους, ἕξ Ἐκκλησίας καὶ τρία μοναστήρια. Ἐν τῷ κέντρῳ αὐτῆς κείται τὸ μέγα Σχολεῖον, κτισθὲν ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Χρυσοστόμου. Ἡ Τρίγλια εἶναι περίφημος διὰ τὰς μοναδικὰς μικρὰς ἀλλὰ γευστικωτάτας ἐλαίας της.  Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ-Η ΤΡΙΓΛΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ (ΒΡΥΛΕΙΟΝ) ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟ 1922