Αρχείο ετικέτας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ Β΄ΜΕΡΟΣ (959-1081)

.

,

Μακεδονικὴ Δυναστεία β΄μέρος (959-1081)

,

……….Ὁ Κωνσταντῖνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος ἀπεβίωσε τὸ 959, ἀφήνοντας διάδοχο τὸν γιὸ του Ῥωμανὸ Β΄, ὁ οποῖος βασίλευσε ἐπὶ τέσσερα ἔτη. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Ῥωμανοῦ Β΄, ἀπελευθερώθηκε ἡ Κρήτη ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Νικηφόρο Φωκᾶ, ὁ ὁποῖος κατενίκησε ἐπανειλημμένως τοὺς Ἄραβες. Ὅταν δὲ τὸ 963 ὁ Ῥωμανὸς Β΄ ἀπεβίωσε ἀφήνοντας ὡς διαδόχους τοῦ θρόνου τοὺς ἀνήλικους γιοὺς του Βασίλειο καὶ Κωνσταντῖνο, ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς, ἔχοντας ἐπιστρέψει θριαμβευτὴς ἀπὸ τὶς ἐκστρατεῖες του, στέφθηκε ἀντὶ τῶν ἀνηλίκων Αὐτοκράτωρ, καὶ νυμφεύθηκε τὴν χήρα καὶ βασιλομήτορα Θεοφανῶ. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ Β΄ΜΕΡΟΣ (959-1081)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ΄ Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ ( 1042-1055)

.

Κωνσταντῖνος Θ' καὶ Ζωῆ Μωσαϊκὸ ἀπό τὸν Ναὸ Ἁγίας Σοφίας
Κωνσταντῖνος Θ’ καὶ Ζωῆ Μωσαϊκὸ ἀπό τὸν Ναὸ Ἁγίας Σοφίας

.

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ 1025-1071

.

.Δρ. Εὐάγγελος Ε. Τζάχος

Διδάκτωρ, μηχανικὸς Ε.Μ.Π.

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα.

.

(…) Ὕστερα ἀπό αὐτά τὰ ἀποτυχημένα ἐγχειρήματα, ἡ Ζωὴ θυμήθηκε τὸν Κωνσταντῖνο τὸν Μονομάχο καὶ ἀνήγγειλε στὴν σύγκλητο, τὴν πρόθεσί της νὰ τὸν παντρευτῇ. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ΄ Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ ( 1042-1055)