Αρχείο ετικέτας ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (324-1025)

,

,

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (324-1025)
,

Θεόδωρου Κορρέ

……….Στὰ τέλη τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ (527-565), ἡ κατάσταση στὴν Βαλκανικὴ ἐπιδεινώθηκε μὲ τὴν ἐμφάνιση τῶν ἐμπειροπόλεμων Ἀβάρων. Λαὸς ἀσιατικός, κινήθηκε πρὸς τὸν εὐρωπαϊκό χῶρο ἱδρύοντας ἕνα ἰσχυρό κράτος, ποὺ ἐκτείνονταν ἀπό τὸν Δούναβη ἔως τὸν Δνείπερο καὶ τὴν Βαλτικὴ καὶ ἄρχισε νὰ λεηλατῇ τὶς βόρειες ἐπαρχίες τῆς αὐτοκρατορίας, μὲ τὴν βοήθεια σλαβικῶν φύλων ποὺ εἶχε ὑποτάξει. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (324-1025)

Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ» ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

.

Ὁ βυζαντινὸς στρατὸς στὸ «Στρατηγικὸν» τοῦ Μαυρικίου  
Ὁ ὁπλισμὸς τοῦ πεζικοῦ - ὁ ὁπλισμὸς τοῦ ἱππικοῦ - τακτικὲς - ὅπλα ἰδιαίτερης σημασίας  - στρατιωτικὲς ὁδηγίες – οἱ μισθοφόροι τὴν ἐποχὴ τοῦ Μαυρικίου, ἐπιδράσεις – συμπεράσματα.

.

……….Τὸ λεγόμενο «Στατηγικὸν» τοῦ Μαυρικίου, τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται περὶ τὸ ἔτος 600, γράφτηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν αὐτοκράτορα Μαυρίκιο ἤ κάποιον στρατηγὸ του καὶ ἀποτελεῖ ἕνα θεμελιῶδες ἔργο γιὰ τὴ δομή, τὴν τακτική, τὸν ὁπλισμὸ καὶ ἄλλα στοιχεῖα τοῦ βυζαντινοῦ στρατοῦ. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ» ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ