Αρχείο ετικέτας ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (324-1025)

,

,

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (324-1025)
,

Θεόδωρου Κορρέ

……….Στὰ τέλη τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ (527-565), ἡ κατάσταση στὴν Βαλκανικὴ ἐπιδεινώθηκε μὲ τὴν ἐμφάνιση τῶν ἐμπειροπόλεμων Ἀβάρων. Λαὸς ἀσιατικός, κινήθηκε πρὸς τὸν εὐρωπαϊκό χῶρο ἱδρύοντας ἕνα ἰσχυρό κράτος, ποὺ ἐκτείνονταν ἀπό τὸν Δούναβη ἔως τὸν Δνείπερο καὶ τὴν Βαλτικὴ καὶ ἄρχισε νὰ λεηλατῇ τὶς βόρειες ἐπαρχίες τῆς αὐτοκρατορίας, μὲ τὴν βοήθεια σλαβικῶν φύλων ποὺ εἶχε ὑποτάξει. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (324-1025)