Αρχείο ετικέτας ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΟΥΚΑ ΜΟΥΡΤΖΟΥΦΛΟΥ

 

Φραγκοι 6.

Η βασιλείου τού Αλέξιου Δούκα Μούρτζουφλου 

.

,Χρονικὴ διήγησις τοῦ Χωνιάτου κῦρ Νικήτα.

,

……….«Ὦ πόλις, πόλις, πόλεων πασῶν ὀφθαλμέ, ἄκουσμα παγκόσμιον, θέαμα ὑπερκόσμιον, ἐκκλησιῶν γαλουχέ, πίστεως ἀρχηγέ, ὀρθοδοξίας ποδηγέ, λόγων μέλημα, καλοῦ παντὸς ἐνδιαίτημα! ὦ ἡ ἐκ χειρὸς Κυρίου τὸ τοῦ θυμοῦ πιοῦσα ποτήριον, Συνέχεια ανάγνωσης Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΟΥΚΑ ΜΟΥΡΤΖΟΥΦΛΟΥ