Αρχείο ετικέτας Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΓΡΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΓΡΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (1790-22/11/1824)

,

.

……….Ὁ Θεόδωρος Νέγρης ἐτύγχανε μεγάλης πολιτικῆς μορφώσεως. Ἀνήκων εἰς ἐπιφανῆ καὶ πλουσίαν Φαναριωτικὴν οἰκογένειαν εἶχε τὴν εὐχέρειαν νὰ μορφωθῇ ἀπὸ παιδικῆς ἡλικίας, κατέχων δὲ ἄριστα τὴν γαλλικὴν γλῶσσαν, εἶχε μελετήσει τὰ ἔργα τῶν Γάλλων διαφωτιστῶν καὶ ἡγετῶν τῆς Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως, ἐκ τῶν ὁποίων ἦτο ἐπηρεασμένος πως, εἰς φιλελευθέρους ἰδέας. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΓΡΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (1790-22/11/1824)